Wikimedia Chapters Planet

October 10, 2015

Wikimedia Czech Republic

První český wikipedista rezident působí na Masarykově univerzitě

Význam Wikipedie coby stále důležitějšího nástroje vzdělávání, kultivování a informování české společnosti si uvědomuje brněnská Masarykova univerzita, která od února 2015 zaměstnává vůbec prvního českého wikipedistu rezidenta – zkušeného redaktora české Wikipedie, který univerzitě pomáhá propojovat akademický svět s největší světovou encyklopedií ku prospěchu všech zúčastněných stran.

Prezentace Wikipedie studentům Masarykovy univerzity (2009). Autor: Petr Novák, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Prezentace Wikipedie studentům Masarykovy univerzity (2009). Autor: Petr Novák, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Univerzita píše Wikipedii

Mnohaletou tradici má ostatně na Masarykově univerzitě program Studenti píší Wikipedii, v rámci něhož vyučující při výuce vedou své studenty k rozšiřování Wikipedie namísto toho, aby jejich seminární práce končily v pedagogově šuplíku. V průběhu semestru se přitom studenti seznámí vedle studovaného tématu i se základními pravidly fungování kolaborativně tvořené on-line encyklopedie a naučí se citovat a kriticky hodnotit použité zdroje. I díky tomuto úsilí desítky zapojených vyučujících, podporovaných dobrovolníky z řad brněnských wikipedistů, se tak na univerzitě postupně daří poopravovat image Wikipedie, doposud obzvláště na středních školách vnímané téměř výhradně negativně jakožto snadný zdroj plagiovaných referátů. A komu stručný úvod do Wikipedie poskytnutý v rámci hodin religionistiky, divadelní vědy či pedagogiky nestačí, má možnost přihlásit se do předmětu Kreativní práce s informacemi, ve kterém je specifikům světa wiki věnována celá jedna učební jednotka. V minulém semestru přispěli jeho účastníci do Wikipedie 169 novými hesly.

Pedagogové FF MU Jiří Rambousek a Karolína Stehlíková (vpravo). Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Pedagogové FF MU Jiří Rambousek a Karolína Stehlíková (vpravo). Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Aktivní role zaměstnanců

Unikátní na spolupráci Masarykovy univerzity s Wikipedií je však především to, že do tvorby encyklopedie zapojila i vlastní zaměstnance. Díky iniciativě tiskového odboru rektorátu tak základní informace o fungování Wikipedie získaly kontaktní osoby všech univerzitních pracovišť (devět fakult a další instituce jako je univerzitní nakladatelství či muzeum), pro které se navíc na konci října uskuteční i půldenní workshop, na němž si práci s Wikipedií přímo vyzkouší a naučí se jak postupovat třeba v případě, že chtějí v encyklopedii aktualizovat údaj o počtu studentů své fakulty. Někteří zaměstnanci univerzity jsou na Wikipedii aktivní už dnes – jako např. anglista Jiří Rambousek, který by rád na univerzitní půdě založil tradici neformálních setkávání studentů i vědců nad psaním Wikipedie, a to přímo u vhodného zdroje – v knihovně filozofické fakulty. Vzdělaní lidé z univerzity mohou svými příspěvky do Wikipedie nejen přispět ke zvýšení její kvality v mnoha odbornějších oblastech, které dosud pokrývá jen bídně, ale jejich motivace má často i ryze pragmatický charakter – zajistit, aby na Wikipedii správné informace našli jejich vlastní studenti, kteří ji pro získání základního přehledu při svém studiu stejně již využívají. Z takto vzniklého materiálu pak mají ve výsledku prospěch všichni včetně nestudentů a dobře zpracované základy oboru na Wikipedii ještě mohou k jeho studiu přivádět další zájemce. Např. pedagožka Karolína Stehlíková z filozofické fakulty MU buduje pro své studenty uvnitř české Wikipedie jakousi miniencyklopedii skandinávského dramatu a kinematografie.

Marek Blahuš, wikipedista rezident na Masarykově univerzitě. Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Marek Blahuš, wikipedista rezident na Masarykově univerzitě. Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Univerzitní časopis Muni věnoval již v roce 2011 celou stránku Wikipedii při příležitosti jejího 10. výročí. Autor: David Povolný, Muni.cz, březen 2011

Univerzitní časopis Muni věnoval již v roce 2011 celou stránku Wikipedii při příležitosti jejího 10. výročí. Autor: David Povolný, Muni.cz, březen 2011

Spolupráce s komunitou Wikipedie

Rozšiřování vybraných stěžejních encyklopedických článků se ale i tak univerzita rozhodla svěřit odborníkům – týmu zkušených redaktorů Wikipedie, kteří mají zajistit, že články o univerzitě a jejích nejvýznamnějších součástech se co do přesnosti, rozsáhlosti a kvality zpracování přiblíží necelé pětistovce z 333 tisíc článků české Wikipedie vyznamenaných redaktorskou komunitou jako „dobré články“. To vyžaduje nejenom kvalitně napsaný a dobře strukturovaný text pokrývající celé téma, ale také uvedení zdrojů ke všem zásadním tvrzením, dobré propojení odkazy na související články a doplnění textu obrázky či fotografiemi. Potřebné podklady získává tým wikipedistů fungujících pod hlavičkou WikiProjektu Masarykova univerzita jak vlastními aktivitami, kam spadá i vytvoření prohledávatelného elektronického korpusu textů univerzitních časopisů MuniUniversitas (užitečného i dalším pracovníkům tiskového odboru), tak i spoluprací s osobami z univerzity – rešeršování zdrojů a nedostatky článků mají wikipedisté v některých případech možnost konzultovat přímo s pracovníkem, který je s historií i současným fungováním příslušné univerzitní součásti dobře obeznámen (např. knihovnice, pracovnice muzea, ředitel kina, archivář).

Vzhledem k nutnosti sestavit a mobilizovat celou tuto strukturu spolupracovníků jde zatím rozšiřování článků o fakultách a dalších součástech univerzity spíše pomalu, a to i navzdory finančnímu ohodnocení, které Masarykova univerzita zapojeným wikipedistům nabízí. Wikipedie je totiž už od svého vzniku v roce 2001 nekomerční projekt, takže její přispěvatelé jsou v drtivé většině dobrovolníci – s vlastním časovým plánem i tematickou vyhraněností. Finanční odměna za práci, kterou dosud vykonávali dobrovolně, pro takové lidi obvykle není hlavní motivací, ačkoliv na jejich získání coby spolupracovníků a nasměrování na vybraná témata má jistě svůj vliv. Neméně důležité však je připomínat této nadšenecké komunitě význam tohoto projektu a postupně budovat struktury a metody, které napomohou jejich efektivnímu zapojení – a oficiální podpora od vedení MU, které se spolupracujícím wikipedistům v poslední době stále více dostává, mezi takovéto motivační faktory jistě patří. Současně se jeví jako rozumné vychovávat si i nové wikipedisty přímo na MU, protože stávající necelá stovka velmi aktivních redaktorů české Wikipedie bude vždy velkou měrou vytížena řízením a rozvojem encyklopedie jako celku – což je správné, protože tato činnost je pro základní fungování encyklopedie velmi důležitá. Wikipedické rezidenstvíplacené editování (se všemi pravidly pro zachování transparentnosti) jsou stále ještě poměrně mladé fenomény, tím spíše v české wikikomunitě, takže tento typ aktivity i se všemi předpoklady pro jeho fungování a důsledky, které z něho plynou, je nový vlastně pro všechny zúčastněné.

Stan týmu Wikipedie na MU v rámci Noci vědců 2015. Autor: Dominik Matus, CC BY-SA 4.0

Stan týmu Wikipedie na MU v rámci Noci vědců 2015. Autor: Dominik Matus, CC BY-SA 4.0

Výročí 10 let setkávání brněnské komunity redaktorů Wikipedie (září 2015). Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Výročí 10 let setkávání brněnské komunity redaktorů Wikipedie (září 2015). Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Jan Sokol přednášel 14. září 2015 o Wikipedii pedagogům FF MU. Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Jan Sokol přednášel 14. září 2015 o Wikipedii pedagogům FF MU. Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Další proběhlé aktivity

Dnes již slibně rozjetou spolupráci Wikipedie s Masarykovou univerzitou coby „první českou wikiuniverzitou“ inicioval v lednu 2013 Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, původně jako dobrovolnický projekt vyzývající k rozšiřování článků o významných absolventech a dalších osobnostech MU. Ke spolupráci přizval brněnského wikipedistu a absolventa MU Marka Blahuše, avšak práce na projektu zpočátku nabírala na intenzitě jen pomalu, paralelně s rozvojem aktivit brněnské komunity wikipedistů, která se dnes schází jedenkrát měsíčně v počtu přibližně deseti osob. V listopadu 2014 se poprvé z Prahy do Brna přesunula výroční Wikikonference (článek o ní zde), na které stav encyklopedických článků souvisejících s MU prezentoval předseda spolku absolventů Tomáš Mozga. Ten se také nejvíce zasloužil o průběžná vyjednávání s představiteli univerzity, která vyvrcholila na konci ledna 2015, kdy rektor MU Mikuláš Bek převzal záštitu nad aktivitami univerzitního týmu wikipedistů a několik dní na to byla zahájena příprava stávajícího WikiProjektu Masarykova univerzita, kterého se ujal Davida Povolného z tiskového odboru rektorátu. Ten již na jaře 2014 zadal vznik právního textu umožňujícího šíření vybraných článků a fotografií dokumentujících dění na univerzitě pod svobodnou licencí Creative Commons. Na vypracování tohoto předpisu, jakož i jeho v současnosti připravovaného zevšeobecnění, se coby zaměstnanec Centra pro transfer technologií MU podílel právník Matěj Myška, který současně působí i jako vedoucí pracovní skupiny Creative Commons Česká republika.

S deklarovanou podporou vedení už v průběhu roku 2015 Wikipedie prostřednictvím wikipedisty rezidenta Marka Blahuše navázala spolupráci s mnoha dalšími součástmi univerzity – namátkou zmiňme Informační systém Masarykovy univerzity, který poskytuje citace archivovaných závěrečných prací ve formátu ihned použitelném ke zdrojování informací na Wikipedii; Archiv Masarykovy univerzity, jehož ředitel doporučil zdroje pro psaní článků; tým tvůrců připravované elektronické publikace ke 100. výročí založení MU s názvem „Munipedie“; stánek Wikipedie v rámci účasti MU na akci Noc vědců. Nadstandardní spolupráce probíhá s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, která dnes hostí většinu z předmětů na MU zařazených do programu Studenti píší Wikipedii. Její děkan Milan Pol v září 2015 převzal záštitu a bezplatně poskytl prostory pro uspořádání semináře pro pedagogy o používání Wikipedie ve výuce s názvem „Masarykova univerzita ujíždí na Wikipedii“, jehož hlavním hostem byl profesor filozofie Jan Sokol, který do Brna přijel pedagogy povzbudit a potvrdit svou dlouhodobou podporu Wikipedii, do které sám aktivně přispívá (videozáznam semináře zde).

Monitoring aktivit týkajících se Masarykovy univerzity a Wikipedie od ledna 2015 přináší elektronický měsíčník Wikizpravodaj MU, který je možné bezplatně odebírat e-mailem.

Pohled do budoucna

V posledních týdnech probíhají jednání o možném budoucím partnerství Masarykovy univerzity se spolkem Wikimedia Česká republika, který již dříve aktivitám univerzitního týmu Wikipedie vyjádřil podporu, a o konkrétnější podobě pokračování spolupráce v roce 2016. Zájem o sdílení zkušenosti a následování průkopnické role Masarykovy univerzity v oblasti celouniverzitní spolupráce s Wikipedií již začínají projevovat také další české univerzity.

by Marek Blahuš at October 10, 2015 07:58 PM

October 09, 2015

Wikimedia Foundation

Supporting access to mass digitization collections

The Wikimedia Foundation, in coordination with Creative Commons and the Internet Archive, urges the U.S. Copyright Office not to propose a pilot program that inhibits fair use or undermines freely accessible mass digitization projects.

by Yana Welinder and Charles M. Roslof at October 09, 2015 10:13 PM

Wikimedia Spain

Llega el trieditatón!

El sábado 17 de octubre de 2015, entre las 11:00 y las 18:00 h, tendrá lugar un trieditatón de Wikipedia en la biblioteca del Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

El acto está enmarcado dentro del proyecto Glaming Madrid, que busca desarrollar una colaboración entre el movimiento Wikimedia y tres museos estatales, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Romanticismo y el Museo del Traje, a través del trabajo en los mismos de un wikipedista residente. Este modelo se puso en marcha dentro del proyecto GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums, en inglés) que busca animar a los profesionales y a las instituciones mismas a contribuir en los proyectos Wikimedia.


Entrada al recinto del Museo Arqueológico Nacional, sede del evento. FouPic, CC-BY.

Un editatón es una cita donde los participantes se reúnen para editar Wikipedia, tanto de forma presencial como virtual (o una mezcla de ambas). Cada editatón suele estar dedicado a un tema concreto; en esta ocasión, por las características del evento, se centrará en aspectos relacionados con los tres museos y sus colecciones.

Quienes deseen participar de forma presencial deberán registrarse con antelación, ya que el aforo disponible es limitado; la mayoría de los asistentes también deberá llevar su propio ordenador portátil al acto, y deben poseer una cuenta de usuario en Wikipedia en español. Los editores que quieran sumarse virtualmente serán bienvenidos, sin necesidad de registro.

Para hacer el registro se ha creado un formulario y contamos con una página de coordinación en Wikipedia en español, donde también están listados los artículos propuestos para editar.

by Rubén Ojeda (noreply@blogger.com) at October 09, 2015 05:46 PM

Wikimedia France

Un guide du débutant en photographie pour Wiki Loves Africa

Dans le cadre du concours photographique Wiki Loves Africa, nous avons créé un guide pour les participants débutants, qui sera ensuite décliné lors des prochaines éditions de Wiki Loves Monuments ou Wiki Loves Earth, en tenant compte des aspects spéficiques à chacun de ces concours.

Guide photographique Wiki Loves Africa 2015

 

Comme nous le disions dans un billet publié il y a quelques jours, l’édition 2015 du concours a pour thème “Tenues et parures traditionnelles”. Les participations seront donc principalement des portraits et des photos de petits objets (éléments de costume, bijoux, accessoires), nous avons donc centré le livret sur ces deux aspects, en indiquant à chaque fois comment improviser facilement un studio adapté nécessitant peu de moyens.

Une autre spécificité de Wiki Loves Africa est le matériel utilisé. En effet, en analysant les participations à l’édition 2014 du concours, on se rend compte que plus des deux tiers des photographies sont prises avec des appareils permettant peu ou pas de réglages : smartphones, tablettes, appareils photo compacts d’entrée/milieu de gamme, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous.

graphique montrant la prépondérance des appareils non configurables

Appareils photo utilisés pour Wiki Loves Africa en 2014

Partant de ces deux constatations, nous avons rédigé le présent guide, avec l’espoir qu’il permette aux participants de tirer le meilleur parti de leurs appareils.

Il est disponible en deux versions sur Wikimédia Commons :

 • l’une est « normale » et
 • l’autre destinée à être imprimée recto-verso sur une imprimante afin de pouvoir faire un livret A5 en agrafant les feuilles.

 

by Sylvain Boissel at October 09, 2015 02:36 PM

Wikimedia Germany

Freies Wissen und freie Bildung – Was Wikimedia mit OER zu tun hat

Lukas Mezger ist langjähriger Wikipedianer und stellvertretender Vorsitzender des Präsidiums von Wikimedia Deutschland e. V. In diesem Beitrag, der auf einer Diskussionsrunde auf der WikiCon 2015 beruht, schreibt er über seine persönlichen Eindrücke zum Themenfeld der freien Lehr- und Lernmaterialien und wie sie mit Wikimedia zusammenhängen.

Seit 2013 beschäftigt sich Wikimedia Deutschland e. V. mit dem Thema „Open Educational Resources“ (OER) – also mit der Idee, frei weiternutzbare Bildungsmaterialien zu entwickeln und ihre Verwendung zu fördern. Genau so lang gibt es jedoch unter den Mitgliedern des Vereins und innerhalb der deutschsprachigen Wikimedia-Communitys eine Debatte darüber, wie dieses Thema zu Wikipedia passt und ob unser Verein es weiter vorantreiben sollte.

Auf der WikiCon in Dresden diskutierten Wikimedianer und Wikipedianer darüber, was Wikimedia und OER miteinander zu tun haben. Bild: Matthias Erfurth, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Auch ich muss zugeben, kein „OER-Fan“ zu sein. Als Wikipedianer bin ich der Arbeit an der Erstellung einer freien Enzyklopädie verhaftet und kann nicht so leicht eine Verbindung herstellen zwischen der mitunter eher akademischen Arbeit am Lexikon auf der einen und den eher praktischen Unterrichtsmaterialien und ihrer bildungspolitischen Dimension auf der anderen Seite.

Bei näherer Betrachtung entpuppt sich die Debatte zum Verhältnis von Wikimedia und OER als Teil der alten Diskussion über das Selbstverständnis unseres Vereins und der gesamten Wikimedia-Bewegung: Ist Wikimedia einfach nur die Organisation hinter Wikipedia, quasi ihr „Fanclub“, oder wollen wir darüber hinaus eine breit aufgestellte Nichtregierungsorganisation auf dem gesamten Gebiet des Freien Wissens sein?

Diese Diskussion wird uns sicherlich noch lange begleiten und Wikimedia Deutschland hat sich vorgenommen, sie im kommenden Jahr aktiv fortzuführen. Dabei scheint die Sache bei einem Blick in unsere Satzung klar: Zweck des Vereins ist neben der Erstellung und Verbreitung Freier Inhalte auch ganz allgemein die Förderung der Bildung, und zwar insbesondere durch die Klärung sozialer, kultureller und rechtlicher Fragen im Zusammenhang mit freien Inhalten, zum Beispiel durch Studien.

Und das ist genau das, was Wikimedia Deutschland derzeit mit seinem von Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt „Mapping OER“ macht: Es handelt sich um ein Projekt, das die wichtigsten Praxisfragen für die Umsetzung von OER-Konzepten in der deutschen Bildungslandschaft sammelt, den aktuellen Stand der Diskussion klärt und Vernetzungsarbeit leistet. Inhaltlich geht es damit um das Weiterführen einer bildungspolitischen Debatte.

Doch was hat das mit Wikipedia zu tun? Die Herkunft des Vereins und auch der Schwerpunkt seiner inhaltlichen Arbeit liegt in den Wikimedia-Projekten – und das spiegelt die Satzung auch klar wider. Das Gleiche gilt für die Motivation unserer Mitglieder und unserer Spender, die fast allesamt über unser Flagschiff-Projekt Wikipedia zu uns gekommen sind und dessen Community das Herz unserer Bewegung darstellt.

Und mit den Wikimedia-Projekten hat die Arbeit des Vereins im Bereich OER aktuell noch wenig zu tun: Es gibt zum Beispiel nach außen keine Berührungspunkte mit Wikiversity oder Wikibooks, also mit Projekten, die ganz klar die Erstellung und Verbreitung freier Bildungsmaterialien zum Zweck haben. Zu denken wäre auch an Wikisource, Wikimedia Commons und nicht zuletzt Wikipedia selbst, die alle einen großen Schatz für Lehrende und Lernende darstellen.

Die Wikimedia-Community hingegen begegnet dem Thema OER auch mit der Erfahrung der eigenen Arbeit mit Wikipedia als Unterrichtsinhalt im Bereich Medienkompetenzen für Schülerinnen und Schüler. Diese inhaltliche Frage mag – wie auch die Inhalte, die auf Wikiversity und Wikibooks erstellt werden – Gegenstand einer OER sein, liegt jedoch nicht im Fokus des Projekts „Mapping OER“.

Der fehlende Bezug der OER-Arbeit bei Wikimedia Deutschland zu den Wikimedia-Projekten liegt nämlich aktuell daran, dass es bei „Mapping OER“ erst noch um die Klärung von Praxisfragen zur Nutzbarkeit von OER innerhalb der deutschen Bildungslandschaft geht, bevor konkrete Inhalte in Angriff genommen werden sollen.

Und dann gibt es da noch jemanden: Die OER-Community, bestehend aus Pädagogen, Politikern, Bildungsforschern und – etwas skeptisch beäugt – den Schulbuchverlagen, die sich zum Beispiel auf der 2014 schon zum zweiten Mal von Wikimedia Deutschland ausgerichteten deutschen OER-Konferenz getroffen hat und bisher ebenfalls mehr über theoretische Fragen debattiert als an konkreten Bildungsmaterialien gearbeitet hat.

Projekte wie Wikiversity und Wikibooks zeigen, dass die freie Bildung auch aus Sicht der Wikimedia-Communitys ein wichtiger Bestandteil des Themas Freies Wissen ist. Doch der im Vergleich zur Popularität von Wikipedia geringe Erfolg dieser Projekte zeigt möglicherweise auch, dass wir noch Grundlagenarbeit leisten müssen – und das ist genau das Ziel von „Mapping OER“.

Auf der Projektwebseite www.mapping-oer.de werden regelmäßig Beiträge zum Thema veröffentlich, die kommentiert werden können. Die Kommentare fließen dann auch in die Ergebnisse des Projekts ein.

by Valentin Muenscher at October 09, 2015 08:12 AM

Wikimedia France

Votez pour une liberté de panorama en France !

En ligne depuis le 26 septembre, le projet de loi pour une République numérique porté par Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du Numérique, est soumis à un débat citoyen inédit. Par le biais d’une plateforme internet, les articles de la future loi peuvent accueillir commentaires et propositions de modifications des internautes. Le Gouvernement étudiera l’ensemble des contributions et s’engage à répondre plus précisément aux rédacteurs dont les idées ont retenu le plus de votes. Le projet enrichi sera ensuite présenté début 2016 à l’Assemblée nationale.

Le contexte de notre amendement

Wikimédia France est à l’origine d’une proposition d’ajout d’article sur le sujet de la liberté de panorama au sein de la section « Les communs » du texte. Nous vous avons déjà parlé de cette exception à plusieurs reprises sur ce blog, que ce soit pour vous présenter ses enjeux, mais également au cours des débats sur le rapport Reda. Pour rappel, la liberté de panorama permet de reproduire une œuvre (essentiellement architecturale) qui se trouve dans l’espace public, mais qui attend encore son entrée dans le domaine public. Elle vous autorise, par exemple, à publier sur Internet des photos de vos vacances alors qu’un bâtiment ou une sculpture récente se trouve au centre de votre cliché. Elle permet également à chacun de publier ses propres photos sur Wikipédia afin d’enrichir des articles relatifs aux auteurs ou aux œuvres.

Proposée parmi diverses exceptions au droit d’auteur par la directive européenne de 2001 et inscrite pour majorité dans les législations européennes, cette exception n’a toujours pas été introduite en droit français.

Carte des législations européennes par King of Hearts dérivée d’une œuvre de Quibik [CC BY-SA 3.0]

Vert foncé : liberté de panorama, y compris les œuvres extra-architecturales (statues, etc.)
Vert clair : liberté de panorama pour les bâtiments uniquement
Jaune : liberté de panorama pour les usages non commerciaux uniquement
 Rouge : Pas de liberté de panorama

 

À ce jour, est simplement admise la représentation accessoire de l’œuvre, théorie dessinée par la jurisprudence : « la représentation d’une œuvre située dans un lieu public n’est licite que lorsqu’elle est accessoire au sujet principal représenté ou traité »[1]. Au-dehors de ce cas de figure, le code de la propriété intellectuelle considère comme contrefacteur toute personne publiant une reproduction photographique d’un espace public comprenant une telle œuvre.

Mise en valeur du patrimoine culturel français

Malheureusement, à travers ce projet de loi transversal du numérique, rien n’a été retenu concernant une éventuelle liberté de panorama. Pourtant, le fait que cette exception n’ait pas été introduite en droit français pose de nombreux problèmes comme a d’ailleurs pu le soulever la ministre. Le 18 mars dernier, lors de son audition par la Commission numérique de l’Assemblée nationale, Axelle Lemaire a laissé croire à un assouplissement des règles : « est-ce qu’on peut considérer qu’il y a véritablement un droit de propriété intellectuelle sur un patrimoine comme celui de la tour Eiffel, aujourd’hui, qui peut faire l’objet d’une utilisation collective au sens de l’intérêt général et du bien public ? »[2]. Cela pose nécessairement la question de la privatisation de l’espace commun. Les Français n’auraient-ils pas un certain droit sur le patrimoine architectural national ? D’autant plus lorsque la construction a engagé des fonds publics et que les artistes ont sciemment consenti à exposer leurs œuvres dans l’espace public. Un juste équilibre entre droit d’auteur et biens communs semble également souhaitable afin de favoriser le rayonnement culturel français sur Internet. En développant un meilleur accès à la connaissance, la liberté de panorama permettrait de mettre en valeur le travail des artistes, mais aussi de permettre des retombées économiques consécutives à ce supplément de visibilité que ce soit pour le tourisme en France ou pour les artistes eux-mêmes à travers l’obtention de nouvelles commandes.

 

Un exemple de l’absence de liberté de panorama en France par Free On-Line Photos (FOLP) [Public domain]

 

Vers une harmonisation des législations européennes

Enfin, l’introduction d’une liberté de panorama dans la législation française apporterait sécurité juridique au niveau interne avec un cadre légal fixe sans devoir faire l’application d’exceptions prétoriennes instables, mais également au niveau européen afin d’harmoniser les systèmes législatifs. Ce pas français vers une liberté de panorama pourrait donner un impact aux discussions sur le sujet au niveau européen, pour la révision de la directive. C’est pourquoi nous proposons l’ajout, au sein du projet de loi en débat, d’un article introduisant la liberté de panorama tel qu’il a été proposé dans la directive de 2001, à savoir seulement pour les œuvres architecturales et les sculptures. Pour les projets Wikimédia tels que l’encyclopédie Wikipédia, cela permettrait une couverture plus cohérente de ces œuvres situés dans l’espace public français et européen pour notre base mondiale de lecteurs. Il en résulterait, en outre, moins de bureaucratie pour déterminer si les photos sont publiables ou non, autant d’énergie qui pourra être assigné à d’autres contributions plus profitables.

Inscrivez-vous, et votez, sans plus attendre et jusqu’au 18 octobre, pour notre contribution en cliquant sur le lien suivant :

 

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-les-communs/instaurer-la-liberte-de-panorama-en-france

 

 

[1] Cass. 1re civ., R., 4 juill. 1995 ; Sté nationale de programmes Antenne 2 c/ Sté de perception SPADEM – pourvoi c/ CA Paris, 27 oct. 1992 ; Juris-Data n° 001791

[2] Audition de Mme Lemaire

by Conseil d'Administration at October 09, 2015 08:00 AM

October 08, 2015

Wikimedia Germany

Wikimedia:Woche 39/2015

Diverse personelle Veränderungen, darunter die Einstellung eines neuen Bereichsleiters des Teams Ideenförderung von Wikimedia Deutschland, eine längere Diskussion zum beschlossenen Rotationsprinzip der Wikimania und eine Vielzahl an Presseberichte sind nur einige Highlights der vergangenen Woche im Wikiversum. Viel Freude beim Stöbern und Entdecken!

Foundation und Organisationen

Neue Wikimedia-Nutzergruppen der Republik Sprska und Marokko

Das Affiliations Committee hat zwei neue Wikimedia-Nutzergruppen (Wikimedia User Groups) anerkannt: Wikimedians of Republic of Srpska (Wikimedianer der bosnisch-herzegowinischen Teilrepublik Republik Sprska) und Wikimedia MA (Wikimedianer in Marokko). Willkommen, добродошао und ترحيب!

Personelle Veränderungen

Julian Fischer ist neuer Bereichsleiter des Teams Ideenförderung von Wikimedia Deutschland.

Boryana Dineva wird „Vice President of Human Resources“, also Leiterin der Abteilung Personal und Verwaltung, bei der Wikimedia Foundation.

Jan Ainali, langjähriger Geschäftsführer von Wikimedia Schweden, verlässt das schwedische Wikimedia-Chapter auf eigenen Wunsch.

Die Wikimedia Foundation sucht Verstärkung für das Team der Community-Liaisons.

Diskussionen zu den Förderprogrammen erwünscht

Die Wikimedia Foundation und das ehrenamtliche Vergabekomitee für Individualförderungen (Individual Engagement Grants Committee) bitten die Communities, die derzeit laufenden Anträgen gegenzusehen und Meinungen zu diesen abzugeben.

Elf Wikimedia-Organisationen – darunter auch Wikimedia Deutschland, Wikimedia Österreich und Wikimedia CH – bewerben sich derzeit bei der Wikimedia Foundation um eine Förderung ihrer Jahrespläne (sog. „Annual Plan Grants“), über die das Spendenverteilungskomitee („Funds Dissemination Committee“) entscheidet. Derzeit läuft die Diskussionphase, in der um Input und Kommentare seitens der Communities gebeten wird. Dieser Input fließt dann auch in die Bewertung durch das FDC ein.

Wikimania rotiert im Drei-Jahres-Rhythmus, 2017 ist Montréal vorgeschlagen

Wie James Forrester, Vorsitzender des Wikimania-Komitees, auf der Wikimania-Mailingliste bekanntgab, hat sich dieses Gremium im August dafür entschieden, die Konferenz selbst in einem Drei-Jahres-Rhythmus rotieren zu lassen und sich für mehr auf einzelne Kontinente beschränkende Konferenzen ausgesprochen. Die Wikimania selbst solle in einem der Jahre in Nord-, West- oder Südeuropa, in einem weiteren in den USA oder Kanada und einem dritten in einem der anderen Länder stattfinden und das Komitee ehemalige Bewerber und schon aktive Teams anfragen. So würde der Aufwand für Bewerbungen reduziert werden. Aus dem Bericht des Komitees wurden Informationen geleakt, dass man für 2017 an Communitymitglieder in Montréal herangetreten sei und Verhandlungen dazu stattfinden. Da vor der Veröffentlichung der Entscheidung schon Bewerbungen aus anderen Orten begonnen wurden, entstanden größere Diskussionen, die sich unter anderem auch auf die geographische Verteilung und die Sinnhaftigkeit einer Jahreshauptkonferenz überhaupt ausweiteten.

Projekte und Initiativen

Von Wikimedia Deutschland geförderte Community-Projekte im September

Wikimedia Deutschland berichtet im eigenen Blog über die im September geförderten Projekte aus den Communitys:

Community-Projekte im Ausland

Sowohl Wikimedia Bangladesch als auch Wikimedia Norwegen und Wikimedia Taiwan haben mit verschiedene Institutionen Kooperationen gestartet. In Bangladesch sind Schulkinder und in Taiwan Studierende im Fokus der Aktivitäten. Das norwegische Chapter hat zusammen mit der heimischen Community und dem Nobelpreiszentrum zur Aktualisierung der Wikimedia-Projekte kooperiert. Des Weiteren findet erneut der „Wiki-Loves-Africa“-Fotowettbewerb statt.

Technik

Mozillas Popcorn Maker wird zu Wikimedias Popcorn Editor

Mozilla hat jüngst die Entwicklung des Popcorn Maker eingestellt. Mit diesem Tool konnte man einfach Videos bearbeiten und dann den Remix wieder ins Netz stellen. Da das Interesse an Videos für die Wikimedia-Projekte sehr hoch ist, nimmt sich jetzt die Wikimedia Foundation der Weiterentwicklung des Tools an.

Technische Neuigkeiten

Auch in dieser Woche wurden allgemeine technische Neuigkeiten sowie Neuigkeiten bei Wikipedia und Open Street Map veröffentlicht.

Diskussion

Wikimedia Research Newsletter

Die Septemberausgabe des Newsletters zu den Forschungen über das Wikiversum wurde veröffentlicht.

Presse, Blogs und Websites

Presseberichte

Jimmy Wales ruft die Wikipedia-Gemeinschaft auf, Wikipedia nicht zu einer Plattform für PR werden zu lassen. Im Wikipedia-Kurier wird diese Aufforderung kontrovers diskutiert.

Politan.ch berichtet von einer neu entwickelten App, die die Wikipedia-Aufrufzahlen von Kandidierenden für die Ständeratswahlen in der Schweiz vergleichen.

Focus Online weist Leserinnen und Leser darauf hin, sich besonders mit den Fußnoten in der Wikipedia auseinanderzusetzen, um die Qualität der Artikel besser beurteilen zu können.

Nachdem Gerüchte lauter wurden, dass Jürgen Klopp als Trainer zum Liverpool FC geht, hat ein Fan dessen Wikipedia-Artikel bearbeitet und ihm alle Meistertitel bis 2025 untergejubelt.

Das britische „Ministerium für Umwelt, Ernährung und Angelegenheiten des ländlichen Raums“ veröffentlichte in diesem Monat seit 17 Jahren mittels Lidar-Technik hergestellte Karten unter der freien Open Government Licence. Weder Ministerium noch Lizenz haben bisher einen Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia.

Mit ask.wikiedu.org veröffentlicht die Wiki Education Foundation eine Frage-Antwort-Plattform zu ihrem Bildungsprogramm.

Weitere Berichte sind wie üblich im Wikipedia-Pressespiegel zu finden.

Weiteres

Benutzer:J. Patrick Fischer berichtet im Wikipedia-Kurier von einer erfolgreichen Fotoaktion in Macau zur Bebilderung eines Artikels und seine persönliche Freude darüber. Diese Erfolgsgeschichten sollen in einer Extra-Rubrik des Kuriers nun gesammelt werden.

Luis Villa beschreibt in seinem privaten Blog, wie Software unverzichtbar für die Freiheit der Menschen ist und geht darauf ein, welche unterschiedliche Ansätze die Free Software Foundation und die Konferenz Open Source and Feelings dazu verfolgen.

Zwei neue Beiträge im Blog des Projektes „Mapping OER“ sind erschienen.

Das Tumblr „Citation Needed“ zeigt eine Sammlung skuriler und amüsanter Wikipedia-Einträge.

Termine

09.10.: Workshop Offenes Editieren Stuttgart

Jeweils am 2. Freitag des Monats bietet die Stuttgarter Wikipedia-Community von 17.00 bis 21.00 Uhr regelmäßige Offene-Editieren-Workshops an.

10.10.: WikiD edit-a-thon Oktober2015

Zum zweiten Mal findet in den Räumlichkeiten von Wikimedia Deutschland von 12 bis 18 Uhr ein Workshop zum Thema „Women Wikipedia Design“ statt.

10.10.: Wikipedianische KulTour im Deutschen Technikmuseum

Ebenfalls zum zweiten Mal kommen Wikipedianerinnen und Wikipedianer zu einer KulTour-Veranstaltung zusammen. Das Treffen findet dieses Mal im Deutschen Technikmuseum Berlin von 10 bis 17 Uhr statt und dreht sich um die neue Dauerausstellung „Das Netz. Menschen, Kabel, Datenströme“.

Weitere Veranstaltungen

Weitere Treffen, Stammtische und Workshops können wie üblich im Veranstaltungskalender gefunden werden.


Dieser gemeinschaftlich von Projektaktiven und Wikimedia Deutschland erstellte Newsletter soll Faszinierendes, Amüsierendes und Anregendes aus der deutschsprachigen wie internationalen Wikimedia-Welt nahe bringen und zum Weiterlesen anregen.

Frühere Ausgaben sind archiviert unter:

Die Liste der Beitragenden kann der Versionsgeschichte der jeweiligen Ausgabe im Archiv in der Wikipedia entnommen werden.

Wenn du Wünsche zur Woche im Allgemeinen oder Anregungen zur Abdeckung spezieller Themen hast, melde dich gerne in den Kommentaren. Auch kannst du gerne jederzeit selbst Einträge verfassen. Einträge für die kommende Ausgabe können bereits jetzt dort eingetragen werden: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia:Woche/N%C3%A4chste_Woche

Allen Mitwirkenden gilt hier wie gewohnt besonderer Dank.

by Martin Rulsch at October 08, 2015 04:36 PM

Wikimedia France

Soirée spéciale Wikicheese le 24 octobre !

Wikimédia France organise le 24 octobre 2015 une soirée spéciale Wikicheese au Numa !

C'est l'occasion de rencontrer des Wikipédiens, mais aussi d'échanger avec des membres de l'association et bien entendu ... de déguster des fromages !

Inscrivez-vous dès maintenant sur : www.numa.paris/Evenements/WikiCheese-Wikipedia-va-en-faire-tout-un-fromage

 

en lire plus

by Jean-Philippe Kmiec at October 08, 2015 10:30 AM

Wikimedia Hungary

Wikipédista portrék - Krizsán Anna Regina


A most bemutatásra váró szerkesztőnk egy hölgy, aki a fiatalabb korosztályt képviseli a Wikipédiában, hiszen 1988-ban született. Ennek megfelelően tele van energiával, már több, mint 15000 szerkesztést tudhat a háta mögött, érdeklődése szerteágazó, tudása pedig sokoldalú.

Ő, Krizsán Anna Regina, vagyis Nyiffi, kérdezője pedig Módis Ágnes.


Krizsán Anna Regina
MÁ: 2010-ben regisztráltál be a Wikipédiába, mi késztetett arra, hogy megtedd ezt a lépést?

KAR: Néhány éve már olvasgattam és magam is használtam a Wikipédiát, nagyon tetszett, hogy minden elérhetővé vált az interneten, igyekeztem élni ezzel az eszközzel és a mindennapokban is keresgéltem számomra érdekes szócikkeket. 2010-ben volt egy eseménytelen félévem az egyetemen, amikor nagyon sokat ültem a könyvtárban, de nagyrészt az interneten böngésztem olvasnivaló után. 

Ekkor vettem észre, hogy sok elgépelés van a Wikipédiában, illetve sok a helytelenül írt szó, nekem pedig rengeteg időm van javítgatni. Mivel követni akartam, hogy mit javítok, rögtön a legelsőnél regisztráltam. Majdnem egy év után rájöttem, hogy ezt hosszabb távon még tovább is lehetne fejleszteni, például az elején eszembe sem jutott szakmai dolgokat kijavítani, csakis a korrektúrára koncentráltam.

MÁ: Személy szerint is örülök, hogy a fiatalabb korosztályt most egy nő képviseli. Te mit gondolsz arról, hogy a Wikipédiában a férfiak vannak többségben, ez a tény szerinted mennyiben befolyásolja a megírandó cikkek témáját?

KAR:Idén tavaszig nem is tudtam, hogy a Wikipédiában a nemek aránya ennyire eltér. Érdekes, hogy ez így alakult, mert a cikkek témájából nekem ez nem volt ilyen egyértelmű. Sok a történelemmel, zenével és sporttal foglalkozó szócikkünk, nekem ez az, ami leginkább feltűnt, de nem gondolnám, hogy ezek nemhez köthető témák. Alapvetően érdekes számomra, hogy nem tudom bármely szócikkről megállapítani, hogy milyen nemű szerkesztő írta, sőt, az is, hogy én az utóbbi egy évben szoktam rá a Formula–1 témájú szócikkek gondozására, míg több férfi ismerősöm színésznőkről, mesékről ír.

Felépítést és precizitást tekintve is egységesek a szócikkek, ezért nekem hosszú időn át nem tűnt fel, hogy mennyivel több a férfi szerkesztő. A kocsmafalakon pedig nem serénykedtem egészen sokáig, ott ugye kötetlen beszélgetés zajlik.

MÁ: Az már szinte általános, hogy a szerkesztők nemcsak a magyar hanem az angol, vagy más wikipédiákban is ténykednek. Azontúl, hogy új fordítások születnek, miért olyan fontos, hogy más nyelven is szerkesszünk? 

KAR: Magam is szerkesztek az angol Wikipédiában, ott is korrektúrával foglalkozom, de időnként magyar vonatkozású szócikkekben is javítok. Mivel a szócikkeket el kell olvasni a javításhoz és a bővítéshez is, ezért szerintem karbantartja a nyelvtudást, de azt is fontosnak tartom, hogy egy idegen nyelvű wikiben szaporítsuk a magyar vonatkozású szócikkeket. Ezért tartottam hasznosnak a Szegeden megtartott magyar-szerb wikitalálkozót, ahol felmerült egy olyan ötlet, hogy ők csináljanak magyar témájú szócikkíró versenyt, mi pedig szerb témájút. Akad akár közös téma is, sok dologra nyitottak ezzel kapcsolatban. De alapvetően a magyar Wikipédia bővítése az elsődleges cél, hogy minél több minőségi szócikkünk legyen.

MÁ: Mit szeretsz jobban, cikket írni, vagy járőri tevékenységet végezni? A járőrködésben mi az, amit szívesen megváltoztatnál, hogy könnyebb legyen a munka; van egyáltalán olyan dolog amin változtatni kellene? 

KAR: Járőrködni szeretek inkább, ahhoz elég akár öt perc, egy óra, fél nap is, míg szócikkíráshoz rengeteg könyv, utánaolvasás kell, hacsak nem nagyon specifikus a téma, amit 1-2 forrás említ csak. De akkor meg azért kell időt rászánnom. A járőrködés viszont egy klikkeléssel hozzájuttat ahhoz az érzéshez, hogy ma is tettem valami hasznosat: visszavontam egy hibás adat beírását vagy egy vandálkodást. Érdekes rendszer ez, mert a jelölt lapváltozatok látszatra több bosszúságot okoznak, mint amennyire hasznosnak tűnik, de a Wikipédia népszerűsége nem csak azzal jár, hogy többen olvassák, de többen is szerkesztik. És sok köztük az olyan lelkes szerkesztő, aki teljesen jó szándékúan ugyan, de rontanak a szócikkeken javítás helyett.

Szerintem szükség van erre a rendszerre, de örülnék, ha sok lenne az aktív járőr, mert akkor ez nem okozna problémát. Így kiküszöbölhető viszont az, hogy egy - jó vagy rossz szándékkal beírt - helytelen adat, vagy vandalizmus azonnal kikerüljön a nagyvilágba. Ez a rendszer attól lenne gördülékenyebb, ha sokan lennénk járőrök, akik tényleg járják is az ellenőrizetlen vagy elavult lapokat. Az angol wikin pompásan működik, pedig ott elég sok szerkesztés történik egy-egy óra alatt. Esetleg az tenné még gyorsabbá a munkát, ha a figyelőlista felülete átalakulna vagy minden járőr egy témakörért lenne felelős, amik csak kismértékben fednének át. Hiába figyeljük a Csillagok háborúja lapot mondjuk kétszázan, ha a csillárkamoszatok szócikknek egyetlen figyelője van.


Az elhanyagolt Csillárkamoszatok
 

MÁ: Eddigi tevékenységed során sok területen kipróbáltad magad, de a valódi szakmád biológus. Gondolom, hogy ezért is vállaltad azt, hogy a Növények-műhelyében fogsz tevékenykedni. Konkrétan ezt a műhelyt hogyan lehetne a leghatékonyabban üzemeltetni és fejleszteni, mi az, ami szerinted hiányzik belőle, hogy igazán sikeres legyen?

KAR: Igen, bár nem vagyok elég aktív a műhelyben, legalábbis úgy érzem, mindig volna mit bepótolni, hozzátenni, segíteni. Azok az aktív szerkesztők hiányoznak innen, akik szintén lefedhetnék a műhely összes témakörét, bár ennek tekintetében talán nem állunk olyan rosszul. Például én szívesen foglalkozom algákkal és növényrendszertannal, úgy tudom, a többi műhelytag ezekben nincs kifejezetten otthon, így ők más cikkek bővítésén munkálkodnak. A versenyeket jó ötletnek tartom akár az egész wikit nézve, akár csak műhelyszinten, ezek tárgyi nyeremény nélkül is motiválók lehetnek, hiszen akkor az ember többedmagával áll neki a szócikkeket kibővíteni, feljavítani, esetleg új cikkeket létrehozni. Sokszor kérjük egymás véleményét bizonyos kérdésekben a műhely vitalapján, és motiváló az is, hogy a lehetőségekhez mérten segítünk, tippeket adunk egymásnak, sok segítséget kaptam én is. Azt észrevettem már, hogy nem kell szakmabelinek lenni ahhoz, hogy egy szócikket jól megírjon az ember, így nem is a biológusokat hiányolom a műhelyből, inkább csak azt, hogy minden témához találjunk forrást, időt és érdeklődést.

MÁ: Adminisztrátor is vagy és ez még több okot adhat arra, hogy konfliktusokba keveredjen az ember. Neked volt-már olyan szerkesztői vitád vagy ért-e már olyan sérelem, hogy legszívesebben otthagytad volna a Wikipédiát? Te, milyennek tartod a Wikipédia szerkesztői közösségét és látsz-e jövőt ennek a munkának?

KAR: A közösséget jobban megismerve rájöttem, hogy tisztséget betölteni nem mindig hálás feladat, de én alapjában véve konfliktuskerülő vagyok. Szeretem mindig azt a megoldást megtalálni, ami mindkét fél számára elfogadható, akkor is, ha ehhez mindkét fél le kell mondjon valamiről a megoldás érdekében. Ha volt is vitám korábban, nem nagyon emlékszem rá. Anon szerkesztők mindig előfordulnak, sokan gorombáskodnak közülük a névtelenségbe burkolózva, de azok hirtelen reakciók a törölt zagyvaságok miatt. Zavarna, ha egy régi szerkesztő tartaná igazságtalannak a döntéseimet, mert megfontoltnak tartom magam, de emlékeim - és a vitalapom - szerint nem volt korábban ilyen. Szeretek minden félreértést tisztázni, ilyesmire viszont volt már példa, sőt, hívták már fel a figyelmemet arra is, hogy hibáztam, aminek azért örülök, mert alkalmam nyílt kijavítani a hibát, és nem azzal zárult le az eset, hogy az illető szerkesztő elkönyvelte rólam, hogy megbízhatatlan vagyok.

Olyan még nem volt, hogy valami miatt otthagytam volna a wikit, de durva konfliktus esetén sem tenném talán. A közösséget időnként egy helyben toporgónak tartom, de sok esetben szerencsére nyitottak vagyunk az olyan ötletekre, amelyekre korábban nem volt példa. Ez mindenképpen előremutató, ezért ha kérdésem vagy ötletem akad, szívesen vitatom meg a kocsmafalon.

MÁ: Sokan úgy gondolják, hogy a Wikipédiában elvégzett önkéntes munka inkább gyerekeknek való, hogyan vélekedsz erről?

KAR: Egyértelműen cáfolom. Majdnem az összes szócikkhez komoly kutatómunka szükséges, a wiki jelölőnyelv és az irányelvek alapos ismerete, jó fogalmazókészség és jó helyesírás. Aki szerint ez nem komoly munka és inkább gyerekeknek való, feltehetően sosem írt egy sort sem a Wikipédiába. Elismerem, hogy vannak olyan adatok, főleg táblázatok, amelyeket könnyű megalkotni, mert csak be kell gépelni például egy eredménysorozatot, de szerencsére a magyar szócikkek nem csak ebből állnak. 

MÁ: Származott-e már a magánéletedben, a tanulmányaid során hátrányod abból, hogy a Wikipédiában dolgozol? 

KAR: Nem, sőt, kifejezetten érdekesnek tartják a legtöbben ezt a hobbimat, bár sokan nem értik, mi lehet ebben olyan jó. Az egyetemen még afféle mentort is találtam, aki szívesen segédkezett a növényrendszertani szócikkek naprakészre hozatalában, sok segédanyagot és tippet kaptam tőle, miként lehetne a rendszertani részt rendbe tenni. Ezektől az élményektől függetlenül sokan gondolják, hogy értelmetlen időtöltés a Wikipédia javítása, de ez nem befolyásol.

MÁ: 2015. március 25-én túllépted a bűvös tízezredik szerkesztést. A családodnak mi a véleménye arról, hogy naponta több órát dolgozol itt?

KAR: A férjem örül neki, mert szerinte olyan dologba fektetek energiát, ami másoknak is hasznára válhat. Érdeklődik a Wikipédia rendszerét illetően, de ő nem regisztrált szerkesztő, nem nagyon tevékenykedik. A szüleim nem érdekeltek a témában, bár édesanyám érdekesnek tartja, azt mondja, ő nem tudná ezt ilyen kitartóan csinálni.

MÁ: Ez egy plussz kérdés, de ezentúl mindíg meg fogom kérdezni, hallottál-e már a Wikiwandról és mi a véleményed róla?

KAR: Hasznos kezdeményezés, már magam is használtam táblagépen, illetve mobilon a Wikipédiát, de még nem mindig megfelelő a felület a járőrködéshez. Bízom benne, hogy nemsokára megfelelően hozzáférhető lesz.

MÁ: Hogyan ajánlanád a Wikipédiát másoknak?

KAR: Olvassák, szerkesszék és formálják bátran, mert ez egy közös kezdeményezés, nekünk, nekik, mindenkinek. Köszönöm, hogy a magazinban vendégeskedhettem!

MÁ: Kedves Nyiffi, mi is köszönjük, hogy megosztottad velünk a gondolataidat!  

by Ágnes Módis (noreply@blogger.com) at October 08, 2015 12:07 AM

October 07, 2015

Wikimedia Germany

Geförderte Projekte aus den Communitys im September 2015

Die folgende Liste zeigt eine chronologische Übersicht ausgewählter umgesetzter Aktivitäten, sowie regelmäßige Veranstaltungen, die von den Communitys organisiert wurden und mit Unterstützung durch das Team Ideenförderung im September stattgefunden haben. Wer eigene Ideen und Projekte für die Erstellung, Sammlung und Verbreitung Freier Inhalte mit Unterstützung von Wikimedia Deutschland umsetzen möchte, findet weitere Informationen unter Wikipedia:Förderung.

Festivalsommer

Auch wenn der Sommer mittlerweile ein Ende gefunden hat, der Festivalsommer in den Wikimedia-Projekten strahlt weiterhin. Bei 14 Veranstaltungen im September konnten freiwillige Wikipedianerinnen und Wikipedianer an Musikveranstaltungen von Pop bis Metal im ganzen Land teilnehmen, um dort gezielt frei lizenzierte Bilder von Künstlern und Bands im Musikbereich zu schaffen. Dass auch in den nächsten Monaten viel in Vorbereitung ist, kann hier im Plan nachgelesen werden.

Lokales

Ein Überblick über Aktivitäten lokaler Gruppen von Wikipedianern ist über Wikipedia:Lokales zu finden. Einige Communitys hinter den lokalen Räumen führen außerdem Blogs, über die eine Auswahl dort stattgefundener Veranstaltungen und Aktionen nachgelesen werden kann:

Ein Freiwilliger fotografiert eine Decke im Schloss Caputh. Foto: © Ralf Roletschek, Lizenz: FAL, via Wikimedia Commons

4./5.9.: GLAM on Tour im Schloss Caputh
Barocke Pracht, natürlich auf preußischem Niveau, eine sehr entgegenkommende Stiftung(wir erinnern uns an die gar so lange zurückliegende Zeit, seit das Fotografieren beispielsweise in Sanssouci für Wikipedia-Lizenzen aufgrund des bekannten Sanssouciurteils ohne Genehmigung schlichtweg verboten ist), sehr freundliche und hilfsbereite Museumsmitarbeiter, engagierte Wikipediafotografen und Autoren und dazu ein herrliches mildes Herbstwetter waren die Zutaten für eine gelungene Veranstaltung, die im Potsdamer Schloss Caputh am ersten Septemberwochenende stattfand., so schreibt Benutzer:Schlesinger im Wikipedia-Kurier. Mit mehreren Dutzend erstellten Artikeln, Hunderten qualitativ hochwertigen Fotos, einer großen Presseresonanz und einer fruchtbaren Kooperation war diese Veranstaltung ein großer Erfolg. Wikimedia Deutschland hat sie inhaltlich initiiert und begleitet sowie logistisch unterstützt, die Ergebnisse können hier nachgelesen werden. Weitere Informationen in einem separaten Blogbeitrag.

Abbildungen zur Grundorientierung im Refugee Phrasebook, Foto: thenounproject.com, Jakub Sypiański, refugeephrasebook.de, Lizenz: CC0 1.0, via Wikimedia Commons

5.9.: Engelsfest 2015
Mitarbeitende der Wikipedia als Engel zu bezeichnen, mag auf den ersten Blick vielleicht irritieren. Zum zweiten Mal nach 2013 waren Freiwillige der Wikimedia-Projekte erneut eingeladen, am Engelsfest teilzunehmen und ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Interesse des Gemeinwohls an einem Stand zu präsentieren. Selbstverständlich wurde die Gelegenheit genutzt, für das Medienarchiv Wikimedia Commons Fotos von prominenten Anwesenden zu erstellen. Wikimedia Deutschland unterstützte die ehrenamtlichen Mitarbeiten vor Ort unter anderem mit der Übernahme von Reisekosten, Material und anderen Kleinigkeiten.

12.9.: Women Wikipedia Design
Wikimedia Deutschland unterstützte die Schreibwerkstatt des Projektes „Women Wikipedia Design“, in dem Mitarbeiterinnen der deutschsprachigen Wikipedia Artikel zu Design und Architektur erstellen. Das Projekt findet im Rahmen der globalen Kampagne WikiD zur Steigerung des geringen Frauenanteils in den Wikimedia-Projekten statt. Auch ein Vorbereitungstreffen zu diesem Workshop am 9.9. wurde von Wikimedia Deutschland unterstützt.

12.9.: Refugee Phrasebook Workshop
In den Räumlichkeiten von Wikimedia Deutschland fand ein Planungsworkshop eines Teams statt, das Flüchtlingen Handreichungen mit den zentralen sprachlichen Ausdrücken in ihren Muttersprachen und den wichtigsten europäischen Sprachen zukommen lassen will (sog. Refugee Phrasebook). Das Projekt wird in einem Schwesterprojekt der Wikipedia, Wikibooks, maßgeblich koordiniert. Wikimedia Deutschland unterstützte diese Veranstaltung mit der Bereitstellung der Räumlichkeiten und Catering sowie der Übernahme von Druckkosten für die schon erstellten Handreichungen.

Die WikiCon 2015 in Dresden – eine Teamleistung, Foto: © Geolina, Lizenz: CC-by-sa 4.0, via Wikimedia Commons

18.–20.9.: WikiCon 2015
Der Monat September stand unter dem Stern der WikiCon. Einmal im Jahr versammeln sich Freiwillige der Wikimedia-Projekte aus den deutschsprachigen Ländern an einem Ort, um gemeinsam Ideen auszutauschen, in Workshops neue Fertigkeiten zu lernen, Kontakte zu knüpfen und ihr ehrenamtliches Engagement zu feiern. Organisiert wird die Veranstaltung jeweils von einem ebenfalls ehrenamtlichen Team in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland. In diesem Jahr fand sich ein Team aus Dresden und Umgebung, das im Deutschen Hygienemuseum einen hervorragenden Veranstaltungsort gefunden hat. Ein Besucher der WikiCon berichtet dazu im Kurier der deutschsprachigen Wikipedia: Die elbflorentinische Metropole empfing ihre Gäste in spätsommerlichem Flair. […] Wiederum nicht möglich war es natürlich, jede Veranstaltung, die man vielleicht zusätzlich gern miterlebt hätte, bei zeitlich paralleler Lage wahrzunehmen – alles in allem eher ein Luxusproblem. Bei über 60 Veranstaltungen in bis zu 9 Räumen hatten die über 180 Teilnehmenden die Qual der Wahl! Am Sonnabendabend verlieh zudem die Wikipedia-EulenAcademy Fleiß- und Ehreneulen an besonders engagierte Mitarbeitende. Herzlichen Glückwunsch an alle ausgezeichneten Personen und einen herzlichen Dank an alle, die zum Erfolg der WikiCon beigetragen haben. Mehr Informationen zur Veranstaltung befinden sich auf der Projektseite und in einem separaten Blogpost.

Wiki Loves Cocktails – Fotoshooting in Hamburg, Foto: UweRohwedder, Lizenz: CC-by 4.0, via Wikimedia Commons

23.–25.9.: Wiki Loves Cocktails
Am letzten Septemberwochenende kamen mit Unterstützung von Wikimedia Deutschland Freiwillige in Hamburg zu einem Workshop zusammen, um den Bereich Essen und Trinken der Wikipedia in besonderer Art und Weise zu unterstützen. Wiki Loves Cocktails ist dabei laut Eigenbeschreibung „ein Projekt zur Verbesserung der Artikelqualität und der Bebilderung im Bereich Cocktails, Spirituosen und Bartending.
Erfahrene und neue Wikipedianer sichten vorbereitend den Artikelbestand und treffen sich, um

 • Cocktails nach allen Regeln der Kunst zu mixen, ansprechend in Szene zu setzen und professionell zu fotografieren,
 • Fotos von bzw. aus historischen Cocktailbüchern, Arbeitstechniken, Barwerkzeugen, Gläsern usw. herzustellen,
 • die Ergebnisse unter freien Lizenzen in Wikimedia Commons für alle Wikimedia-Projekte zugänglich zu machen
 • sich über Möglichkeiten der Mitarbeit als Autor oder Fotograf, Lizenzen, Artikelrecherche, Lebensmittelfotografie zu informieren und auszutauschen,
 • Qualität und Quantität der Artikel in den genannten Bereichen zu verbessern,
 • miteinander Spaß zu haben und voneinander zu lernen.“

Weitere Unterstützungen

Regelmäßige Veranstaltungen
Folgende regelmäßige Community-Termine fanden auch im September wieder mit Unterstützung von Wikimedia Deutschland statt:

by Martin Rulsch at October 07, 2015 04:00 PM

Wikimedia Norway

Wikiverksted om 2. verdenskrig tirsdag 13. oktober

By Riksarkivet (National Archives of Norway) from Oslo, Norway (Abwurf einer Wasserbombe und ihre Explosion) [No restrictions], via Wikimedia Commons

Riksarkivet (National Archives of Norway) from Oslo, Norway (Abwurf einer Wasserbombe und ihre Explosion), via Wikimedia Commons

Lyst til å skrive om krigshistorie på Wikipedia? Riksarkivet, Riksantikvaren og Wikimedia Norge inviterer vi til wiki-skriveverksted med 2. verdenskrig som tema.

Påmelding: Klikk «Bli med» på Facebook  eller ved å sende e-post til: frelun@arkivverket.no for påmelding!

I år er det 75 år siden andre verdenskrig startet i Norge, og 70 år siden frigjøringen. Mange fysiske spor etter krigen er nå i ferd med å forsvinne, samtidig som det stadig kommer til nye kilder og utgis nye bøker og artikler om krigen. På Wikipedia kan alle bidra til å formidle krigshistorien gjennom tekst og bilder om tema som for eksempel okkupasjon, motstandskamp, hendelser, bygninger og steder, og dagliglivet under krigen. Riksarkivet har mye kildemateriale knyttet til 2. verdenskrig, og Riksantikvaren har en egen satsing i år på kartlegging av krigens kulturminner.

På skriveverkstedet vil erfarne wikipedianere og historieformidlere hjelpe deg i gang med skrivingen, og vi presenterer kilder knyttet til 2. verdenskrig. La oss sammen sørge for enda bedre dekning av artikler knyttet til 2. verdenskrig på Wikipedia! Du trenger ikke ha noen forhåndskunnskaper i Wikipedia-redigering for å bli med. Erfarne wikipedianere og nybegynnere er like velkomne!

Praktisk
Riksarkivet_-_Archive_material_in_8th_floor_hallway Vi møtes ved resepsjonen i Riksarkivet kl 18. Riksarkivet ligger ved Sognsvann T-banestasjon. Gratis parkering ved Sognsvann.

Vi begynner kvelden med en omvisning i Riksarkivbygningen (maks 15 personer – førstemann til mølla). Riksarkivets bygg er på 10 etasjer, hvorav sju er under bakkenivå. Vi får i løpet av omvisningen se noen eksempler på materialet Riksarkivet har fra 2. verdenskrig.

Skriveverksted er fra kl. 19-21. NB: Ta med egen PC.

Spørsmål? Kontakt astrid@wikimedia.no

 

by Astrid Carlsen at October 07, 2015 03:44 PM

#wikinobel 2015

Nobel_Peace_Center_in_Oslo,_outside9. oktober 2014 ble vinnerne av Nobels fredspris kunngjort ved Nobels fredssenter i Oslo. Den ene, Malala Yousafzai, var allerede kjent for de fleste for sitt arbeid for menneskerettigheter og arbeid med utdanning for jenter i hjemlandet Pakistan. Den andre, Kailash Satyarthi, en indisk barnerettsaktivist, var mindre kjent og hadde ikke blitt nevnt som favoritt som prisvinner. For å lære mer om Satyarthi sjekket mange Wikipedia, hvor en artikkel om ham ble opprettet bare minutter etter kunngjørelsen.
Dette var delvis takket være et unikt samarbeid mellom Nobels fredssenter, Wikimedia Norge og Wikipedia-fellesskapet. I fjor inviterte fredssenteret flere wikipedianere til deres videooverføring av kunngjøringen, og suksessen med dette har ført til en ny invitasjon i år.

«Nobels fredssenter er museet for Nobels fredspris, fredsprisvinnerne og arbeidet deres. Ved å invitere Wikimedia til fredssenteret den dagen fredsprisen for 2015 kunngjøres, inviterer vi alle som er interessert, uansett hvor de er, til å fordype seg i et fascinerende emne og delta i #wikinobel», Bente Erichsen, direktør,  Nobels fredssenter

Målet vårt er å oppdatere så mange Wikipedia-utgaver som mulig etter kunngjøringen av årets fredsprisvinner(e) 9. oktober kl. 11.00 (UTC+1). De ansatte ved Nobels fredssenter vil gi oss informasjon og kildemateriale om potensielle vinnere, men vil ikke selv vite hvem som vinner før kunngjøringen. Med andre ord: Vi vil sitte rett i nærheten fra der fredsprisen kunngjøres og oppdatere artikler så raskt vi kan.

For at dette skal bli en global aktivitet ønsker vi å invitere alle som er interessert til å delta på IRC-kanalen #wikinobel 9. oktober, hvor vi vil snakke og koordinere arbeidet med å oppdatere artikler i Wikipedia og andre Wikimedia-prosjekter når saken utvikler seg. Vi vil også forsøke å livetvitre fra hendelsen og ta bilder med emneknaggen #wikinobel. Bilder vil selvsagt også lastes opp til Commons i kategorien Nobel Peace Prize 2015, og vi har blitt lovt at den nye og gamle direktøren av fredssenteret vil ta en tur for å se på arbeidet vi gjør!

Bli med!

by Astrid Carlsen at October 07, 2015 09:14 AM

Wikimedia Israel

כנס המידע הפתוח של ויקימדיה ישראל והסדנא לידע ציבורי

!SAVE THE DATE

הסדנא לידע ציבורי יחד עם עמותת ויקימדיה ישראל מזמינות אתכם, ארגונים לשינוי חברתי, עיתונאים ואקטיביסטים, להכשרה מעשית על השימוש בכלים שלנו למטרות החברתיות שלכן, תוך כדי חשיפה לעולם של מידע, קוד פתוח ותוכן חופשי.

קמפוס גוגל | יגאל אלון 98 ת"א

להרשמה http://goo.gl/forms/8YDZ9mLLln

מידע הוא כוח, וידע מבוסס נתונים ומספרים הוא יותר כוח ויותר השפעה בדרך לשינוי שאנחנו רוצות לחולל.

מי הח"כ שהכי תורם לשויון מגדרי, ואיך אפשר לעקוב אחרי הצעת חוק בזמן אמת? מה ההוצאה הכי גדולה של משרד הרווחה, למי מפריט משרד החינוך את השירותים שלו, ואיך השתנה תקציב הבריאות במהלך השנה? בואו ללמוד איך למצוא את הנתונים שאתם צריכים בקליק אחד בעזרת הכלים של הסדנא לידע ציבורי, ולגלות איך מידע ממשלתי פתוח יכול לעשות שינוי.

בעבודה החברתית אנחנו לא רק צורכות מידע אלא גם מייצרות ידע. הידעתם שיש כ-60 מיליון דפים נצפים בחודש בוויקיפדיה העברית ויותר מ- 176,000 ערכים? בואו ללמוד איך לקחת חלק פעיל בדיון שמתנהל מאחורי הקלעים בתהליך הכתיבה השיתופי של כל ערך ולתרום למאגר הידע הגדול בעולם.

כנס מידע פתוח

المعلومات هي قوة، والمعرفة القائمة على البيانات والأرقام هي أكثر قوة وأكثر تأثير على طريق التغيير التي نريد إحداثها.

ورشة عمل للمعرفة الجماهيريه جنباً إلى جنب مع جمعية ويكيميديا إسرائيل تدعوكم، منظمات التغيير الاجتماعي، صحفيين وناشطين لتدريب عملي على استخدام أدواتنا لأغراضكم الاجتماعية، في حين التعرض إلى عالم المعرفة، مصدر مفتوح ومحتوى حر.

للتسجيل http://goo.gl/forms/8YDZ9mLLln

من هو عضو الكنيست الذي يساهم أكثر في المساواة بين الجنسين، وكيف يمكن أن نتتبع مشروع القانون في الوقت الحقيقي؟ ما هو أكبر إنفاق لوزارة الشؤون الاجتماعية، لمن تخصخص وزارة التربية والتعليم خدماتها، وكيف تغيرت ميزانية الصحة خلال السنة؟ تعلم كيفية العثور على البيانات التي تحتاجها بنقرة واحدة باستخدام أدوات ورشة العمل للمعرفة العامة، واكتشف كيف يمكن للمعرفة الحكومية المفتوحة أن تحدث فرقاً.

في العمل الاجتماعي نحن لا تستهلك المعلومات فقط ولكن أيضا ننتج المعرفة. هل تعلم أن هناك حوالي 60 مليون صفحة شهرياً في ويكيبيديا العبرية وأكثر من 176,000 قيمة؟ تعلم كيفية المشاركة في النقاشات التي تجري وراء الكواليس في مسيرة الكتابة التعاونية لكل قيمة والمساهمة في أكبر قاعدة للمعرفة في العالم.

 

 

by חן דוידי, רכזת פעילות at October 07, 2015 08:10 AM

October 06, 2015

Wikimedia Spain

Wikimedia Connection en Madrid

Los pasados 25, 26 y 27 de septiembre Wikimedia España celebró sus terceras Jornadas Wikimedia. Estas, organizadas junto con el estudio de diseño Gráfica Liebre, tuvieron lugar en el Colegio Mayor Universitario Isabel de España, en la Ciudad Universitaria de Madrid.

Las Jornadas comenzaron el viernes 25 por la tarde, con la exposición de distintas experiencias personales con alguno de los proyectos Wikimedia, especialmente Wikipedia. La primera ponencia corrió a cargo de las diseñadoras Myriam Cea y Beatriz Fernández, de Gráfica Liebre, quienes contaron cómo llegaron al movimiento Wikimedia a través de la colaboración con la iniciativa WikiArS en Madrid, a través de talleres y de su presentación en Libre Graphics Meeting 2014, celebrado en Leipzig (Alemania). La siguiente ponencia fue de Pepa Pacheco, responsable de comunicación online del Museo del Traje; nos habló del uso de los medios digitales para mejorar la participación del público en los museos, del proyecto Europeana Fashion y del editatón en el que participó el Museo el pasado mes de enero, que ayudó a aumentar los contenidos sobre moda e indumentaria en la enciclopedia digital.

Taller de gráfica libre. Pedro J. Pacheco, CC-BY-SA.
La tercera ponencia fue a cargo de la profesora Camila Paz y tres de sus estudiantes del Colegio San Saturio, quienes presentaron el proyecto Clásicos sonados, cuyo fin es dar a conocer los textos clásicos en su lengua original, y su inclusión en los proyectos Wikimedia. Después de un breve descanso, asistimos a la ponencia de Pilar Mareca y Vicente Alcober, profesores de la ETSI de Telecomunicación (Universidad Politécnica de Madrid), que nos hablaron del proyecto educativo que llevan a cabo desde 2010 con alumnos de primer curso editando artículos de Física en Wikipedia. La última de las presentaciones fue la de Olga Berrios, comunicadora especialista en TIC y ONG, quien expuso la situación de los contenidos relacionados con discapacidad, pobreza o derechos humanos en Wikipedia y las propuestas para establecer la conexión entre Wikipedia y ONG´s para mejorar tales contenidos. Para finalizar la jornada tuvo lugar una animada mesa redonda, en la que participaron todas las ponentes y el público asistente.

Charla sobre propiedad intelectual y licencias libres. Pedro J. Pacheco, CC-BY-SA.
La mañana del sábado 26 estuvo repleta de actos. A primera hora tuvo lugar un taller sobre el proyecto Wikidata, impartido por el ingeniero de telecomunicaciones Diego de las Heras, en el que se dio a conocer las posibilidades que ofrece, el contenido actual y cómo editar en él, además de herramientas como AutoList 2. Le siguió un taller sobre gráfica libre, a cargo de Myriam Cea y Beatriz Fernández, de Gráfica Liebre, que mostraron cómo usar y cómo sacar el máximo provecho a herramientas libres, como Inkscape, para la generación de gráficos vectoriales. A continuación Jesús Tramullas, profesor de la Universidad de Zaragoza, nos habló de fuentes y verificabilidad en Wikipedia, sobre los problemas de la selección y uso de fuentes primarias en artículos de la enciclopedia, así como de las referencias. Para finalizar la mañana, Sara Rodríguez, abogada especializada en propiedad intelectual, expuso cada uno de los tipos de derechos de autor que contempla la actual Ley de Propiedad Intelectual española, los movimientos de conocimiento abierto más relevantes que existen y un análisis de las licencias Creative Commons.

Foto de grupo de los asistentes a la V Asamblea de Wikimedia España. Pedro J. Pacheco, CC-BY-SA.
Tras un descanso para la comida, por la tarde Wikimedia España celebró su V Asamblea General, llena de propuestas, debates y votaciones, y de la cual salió elegida una nueva Junta Directiva para los próximos tres años. Por último, en la mañana del domingo 27 pudimos disfrutar de sendas visitas guiadas al Museo del Romanticismo y al Museo Arqueológico Nacional, tras las cuales se dieron por concluidas estas III Jornadas.


Asistentes a la visita del Museo Arqueológico Nacional. PePeEfe, CC-BY-SA.

No quisieramos terminar este post sin agradecer a Gráfica Liebre y al Colegio Mayor Universitario Isabel de España su participación en la organización de estos actos, y en general a todas aquellas personas que nos acompañásteis durante los tres días.

¡Nos vemos en las IV Jornadas!

by Rubén Ojeda (noreply@blogger.com) at October 06, 2015 12:31 PM

October 02, 2015

Wikimedia France

Un écrivain français reverse ses droits d’auteur annuels à Wikipédia

Une année entière de droits d’auteur reversée à Wikipédia, soit un don de 50 000 dollars (environ 44 000 euros). C’est à l’écrivain français Antoine Bello que l’on doit cette initiative sans précédent. Son roman Les Éclaireurs, paru en 2009, avait été remarqué par la critique – Le Monde  le qualifie de «  curiosité littéraire » – et fut lauréat du Prix France Culture-Télérama. Le roman, qui met en scène un agent secret islandais, Sliv Dartunghuver, employé par une organisation qui construit de faux articles de presse afin d’influencer les décideurs mondiaux, a pour particularité d’avoir été écrit notamment grâce à Wikipédia. Pour se documenter, Antoine Bello indique en effet s’être particulièrement appuyé sur Wikipédia, auquel il rend hommage à la fin de l’ouvrage.

Antoine_Bello

Christopher Michel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons


Le mois dernier, Antoine Bello a franchi un nouveau pas puisqu’il a cédé tous ses revenus issus des droits d’auteur de l’année 2014 à la Wikimedia Foundation, la fondation à but non-lucratif de droit américain qui héberge notamment Wikipédia. C’est la première fois de l’histoire de l’encyclopédie qu’un auteur reverse ainsi une année entière de droits d’auteur.

L’écrivain précise que Wikipedia l’émerveille à chaque fois qu’il cherche une information et qu’il se contente donc de lui retourner une faveur. « A chaque fois que je l’utilise, je pense aux gens qui ont pris le temps, qui ont consacré de longues soirées à écrire ces articles, explique Antoine Bello. Et je me demande : “Qui sont ces gens ? Pourquoi font-il cela ? Quelle soif de connaissance et de partage, ils doivent avoir !” Et je me sens heureux qu’il y ait des gens qui fassent cela. »

L’écrivain français, qui vit aujourd’hui aux États-Unis, n’est pas le premier à s’inspirer des articles de Wikipédia pour rédiger ses romans. En 2014 par exemple, l’auteur américaine Aubry Kae Andersen a consacré une dédicace de son premier roman, Isaac the Fortunate: The Winter,  à l’encyclopédie. La romancière américaine Nora Roberts, au travers de sa fondation, soutient également la Wikimedia Foundation, financièrement. Antoine Bello espère, quant à lui, que son don inspirera d’autres personnes – notamment des auteurs – à donner aux projets Wikimedia, entièrement financés par les dons.

Ces projets, dont le plus connu est Wikipédia, existent dans plus de 250 langues, n’affichent aucune publicité et sont rédigés par près de 70 000 contributeurs bénévoles à travers le monde. En France, l’encyclopédie Wikipédia dispose de plus de 1 600 000 articles, créés et améliorés par une communauté de plus de 15 000 internautes bénévoles et accessibles à tous. La médiathèque Wikimedia Commons propose quant à elle plus de 28 400 000 fichiers – photographies, vidéos et sons – sous licence libre, c’est-à-dire réutilisables par tous.

Pour en savoir plus :

Un entretien d’Antoine Bello sur ce don – L’Usine Digitale

by Jean-Philippe Kmiec at October 02, 2015 12:32 PM

Wikimedia Germany

Herzlich willkommen Julian Fischer!

Foto: Lotte Ostermann

Ich freue mich, dass seit dem gestrigen 1. Oktober Julian Fischer das Team in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland verstärkt. Als neuer Bereichsleiter Ideenförderung wird er eine gute Zusammenarbeit mit der Community sowie die Umsetzung der Jahresplanziele verantworten.

Wir haben mit Julian einen neuen Bereichsleiter gewinnen können, der Erfahrungen in verschiedenen Nichtregierungsorganisationen hat – unter anderem als Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz. Nach einem ersten Ankommen in der Geschäftsstelle wird Julian sich in den nächsten Tagen auch selbst der Community vorstellen.
Vielen Dank an Harald und Elya, die aus der Community und dem Präsidium die Besetzung der Stelle „Bereichsleitung Ideenförderung“ begleitet und mitentschieden haben.

Meinen herzlichen Dank auch an Sebastian Sooth, der das Team Ideenförderung mit viel Einsatz und Elan durch die Übergangszeit geführt hat. Ihm wünsche ich für seine neue Aufgaben alles Gute.

by Christian Rickerts at October 02, 2015 11:57 AM

October 01, 2015

Wikimedia Germany

Wikimedia:Woche 38/2015

Bedrohungen der Wikimedia-Projekte im Iran und Brasilien, der Wirtschaftsplan von Wikimedia Deutschland, die Suche nach neuen Mitgliedern des Board of Trustees der Wikimedia Foundation, die erste internationale Wikisource-Konferenz in Wien und die Feier des dritten Geburtstags von Wikidata in Berlin sind nur einige Highlights dieser Wikimedia:Woche. Viel Freude beim Lesen!

Internationales

Wikimedia-Projekte erneut im Iran gesperrt

Ein iranischer Benutzer teilt auf der Wikimedia-Mailingliste mit, dass zunächst Wikimedia Commons, danach der Zugang zu allen Bildern und schließlich alle Wikimedia-Projekte derzeit erneut im Iran gesperrt sind.

Brasilianischer Nationalkongress bedroht das zivilgesellschaftliche Rahmenabkommen des Internets

Wie ein brasilianischer Wikipedia-Mitarbeiter mitteilt, wird das zivilgesellschaftliche Rahmenabkommen des Internet durch den Brasilianischen Nationalkongress bedroht. In der portugiesischsprachigen Wikipedia wurde dagegen eine Umfrage gestartet, ob wie bei SOPA und PIPA die Wikipedia geschwärzt werden sollte. Es wird um Unterstützung gebeten.

Vertraulichkeitsvereinbarung für Funktionäre und Support-Team-Mitarbeitende zur Unterschrift veröffentlicht

Die Wikimedia Foundation hat im Zuge der Änderungen an der Richtlinie für den Zugang zu nichtöffentlichen Informationen eine Vertraulichkeitsvereinbarung für Funktionäre mit erweiterten Benutzerrechten, darunter Steward, CheckUser, Oversighters und Mitarbeitende des Wikipedia-Support-Teams, veröffentlicht. Letzteren wurde ein zusätzliche Vereinbarung vorgelegt. Bis Ende Dezember 2015 sind diese Dokumente zu unterschreiben.

Rückgang der Anzahl sehr aktiver Mitarbeitender in der englischsprachigen Wikipedia möglicherweise gestoppt

Mitarbeiter der Wikimedia Foundation berichten im Blog der Stiftung vom Stopp des Rückgangs der Anzahl der sehr aktiven Mitarbeitenden in den englischsprachigen Wikipedia. Ursachen und Hintergründe würden derzeit noch diskutiert. Zu einem anderen Ergebnis kommt eine andere, wissenschaftliche Studie.

Foundation und Organisationen

Partizipative Planung von Wikimedia Deutschland: Entwurf Wirtschaftsplan auf Meta

Wie die drei vorangegangenen Phasen sind jetzt Ziele und Wirtschaftsplan (Entwurf) für 2016 veröffentlicht.

Fundraising-Report 2014/15

Das Fundraising-Team der Wikimedia Foundation hat seinen Bericht über das Spendenjahr 2014-15 veröffentlicht.

Neue Personalverantwortliche bei der WMF + Suche nach neuen Boardmitgliedern

Die Wikimedia Foundation hat nach dem Weggang von Gayle Young eine neue Verantwortliche für die Personalabteilung gefunden: Boryana Dineva, neue „Vice President of Human Resources“. In ihrer ersten Mail über die wikimedia-l-Liste ruft sie dazu auf, ihr neue (zu kooptierende) Mitglieder für das Board of Trustees der Wikimedia Foundation vorzuschlagen. Dazu gibt es eine Rollenbeschreibung im Wiki der Foundation.

Neues, vereinfachtes Verfahren für FDC-Förderung von Jahresplänen

Ein Ergebnis der kürzlichen Überarbeitung des WMF-Förderprogramme (die Woche berichtete) ist das vereinfachte Verfahren für die Förderung von Jahresplänen. Chapter und Gruppen können hier finanzielle Förderung für programmatische Arbeit sowie deren Unterstützung durch Administration und Personal von bis zu 100.000 Euro beantragen. Gesucht werden nun Menschen, die Lust haben, sich dem Komitee zur Bewertung der Förderanträge anzuschließen.

Prozessauftakt Wikimedia Foundation gegen NSA

Im Blog der Wikimedia Foundation berichten deren Anwälte über die erste Anhörung im Prozesses der Stiftung gegen die NSA bezüglich der Spionage-Affäre.

Neue Wikimedia-Nutzergruppen in Ecuador und Nigeria

Das Affiliations Committee hat die „Wikimedians of Ecuador“ (Wikimedianer Ecuadors) und die „Wikimedia Community User Group Nigeria“ (Wikimedia-Community-Nutzergruppe Nigeria) als neue Wikimedia-Nutzergruppe anerkannt. ­Welcome!

Evaluation von Editathons und Workshops des Jahres 2015

Die Ergebnisse einer Untersuchung von Editathons und Workshops des Jahres 2015 wurden veröffentlicht.

Projekte und Initiativen

Drittes Big Fat Brussels-Treffen am 20./21. November

Ein Meinungsbild auf der Public Policy-Mailingliste hat ergeben, dass das nächste internationale Treffen für Interessierte an EU-Politik/Lobbying am 20. und 21. November in Brüssel stattfinden wird.

Erste internationale Wikisource-Konferenz in Wien am 20.–22. November

Von 20. bis 22. November 2015 findet in Wien die erste Wikisource Conference statt, die von der Wikisource-Nutzergruppe, Wikimedia Österreich und Wikimedia Italien gemeinschaftlich organisiert wird. Auch die anderen deutschsprachigen Chapter unterstützen die Veranstaltung mit Reisekostenunterstützung. Um Registrierung in einem Google-Dokument bis 13. Oktober wird gebeten.

Wikimedia Frankreich startet e-Petition für Paranoramafreiheit

Wikimedia Frankreich hat auf republique-numerique.fr, dem Petitionsportal der französischen Nationalversammlung, eine digitale Petition für eine Panoramafreiheit in Frankreich gestartet.

UN veröffentliche Sustainable Development Goals

Die neuen „Ziele nachhaltiger Entwicklung“ wurden am 25. September 2015 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Darin werden auch für Wikimedia relevante Themen wie Partizipation, Bildung wie Diversität behandelt.

Technik

Sprechstunde bei Wikidata

Am 23. September gab es eine offene Sprechstunde zum Projekt Wikidata im IRC. Die Logs der Unterhaltung sind veröffentlicht.

Geburtstagsparty für Wikidata am 29. Oktober

Am 29. Oktober feiert Wikidata den dritten Geburtstag. In Berlin gibt es in den Räumen der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland dazu eine Party, mit Ausstellung, Editathon, einer Preisverleihung und mehr. Alle sind eingeladen!

Editieren von Wikidata auf Wikipedia: Anregungen gesucht

Im Rahmen einer Bachelor-Arbeit wird untersucht, wie auf Wikidata direkt von Wikipedia (und anderen Schwesterprojekten) editiert werden kann, etwa in Infoboxen. Kommentare und Anregungen aus der Community sind sehr erwünscht und können auf einer dafür eingerichteten Seite eingebracht werden.

Technische Neuigkeiten 40. Kalenderwoche

Auch in dieser Woche wurden allgemeine technische Neuigkeiten sowie Neuigkeiten bei Wikipedia veröffentlicht.

Presse, Blogs und Websites

Apples Sprachassistentin Siri greift nicht auf gesichtete Versionen der Wikipedia zurück

Spiegel Online berichtet, dass Apples Sprachassistentin Siri auf ungesichtete Inhalte der Wikipedia zurückgreife. Dabei wurden auch Beleidigungen gegen die Kanzlerin als Antworten gespeichert.

Berichte von der WikiCon 2015

Auch in dieser Woche wurde weiterhin über die WikiConvention 2015 in Dresden berichtet:

Silver-Surfer-Webseite gibt Tipps für den Umgang mit Wikis

Die Webseite „Silver Tipps! Sicher online“ gibt auf mehreren Seiten Tipps für den Umgang mit Wikis und insbesondere der Wikipedia.

Diskussion

Verwendung von Wikidata

Zu einem kritischen Beitrag im Wikipedia:Kurier zur Nutzung von Wikidata entwickelte sich eine längere Debatte zum aktuellen Stand und zukünftigen Möglichkeiten des Projektes.

Termine

1.10.: WMF Metrics Meeting

Am Donnerstag, 1. Oktober, findet um 20 Uhr das monatliche Metrics Meeting der Wikimedia Foundation statt. Interessierte können sich per Livestream und IRC dazu schalten, die Aufzeichnung wird im Anschluss auf Commons geladen.

8.10.: Das ABC des Freien Wissens – K=Kollaboration

Der elfte Wikimedia-Salon beschäftigt sich mit dem Prinzip Kollaboration und dessen Bedeutung in der vernetzten Welt. Welche Art der Kollaboration ist nötig, um Gemeingut und freies Wissen zu fördern? Gäste: Dr. Mark Terkessidis, Migrationsforscher, Autor und Journalist, Prof. Dr. Friederike Habermann, Autorin und freie Wissenschaftlerin, Christoph Kappes, Berater und Netztheoretiker; Video-Einspieler: Volker Grassmuck, Publizist, Soziologe und Wikiversum-Kenner.


Dieser gemeinschaftlich von Projektaktiven und Wikimedia Deutschland erstellte Newsletter soll Faszinierendes, Amüsierendes und Anregendes aus der deutschsprachigen wie internationalen Wikimedia-Welt nahe bringen und zum Weiterlesen anregen.

Frühere Ausgaben sind archiviert unter:

Die Liste der Beitragenden kann der Versionsgeschichte der jeweiligen Ausgabe im Archiv in der Wikipedia entnommen werden.

Wenn du Wünsche zur Woche im Allgemeinen oder Anregungen zur Abdeckung spezieller Themen hast, melde dich gerne in den Kommentaren. Auch kannst du gerne jederzeit selbst Einträge verfassen. Einträge für die kommende Ausgabe können bereits jetzt dort eingetragen werden: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia:Woche/N%C3%A4chste_Woche

Allen Mitwirkenden gilt hier wie gewohnt besonderer Dank.

by Martin Rulsch at October 01, 2015 04:37 PM

Wikimedia France

Top départ pour Wiki Loves Africa !

La deuxième édition du concours Wiki Loves Africa commence aujourd’hui ! Retrouvez tout ce qu’il faut savoir dans le communiqué de presse que nous partageons ici même.

Du 1er octobre au 30 novembre 2015, l’Afrique est à l’honneur sur les projets Wikimedia : le concours photographique Wiki Loves Africa entre dans sa deuxième édition avec un thème inédit : “Tenues et parures traditionnelles”. Au-delà du concours photo, 8 pays d’Afrique francophone et anglophone accueilleront des événements visant à promouvoir la contribution aux projets Wikimedia depuis l’Afrique.

Bijou Touareg
By dalbera [CC BY 2.0] Ceinture de perles
By Asiamcclearygaddy (Own work) [CC BY-SA 3.0] Soies traditionnelles de Madagascar
By S@veOurSm:)e (Flickr) [CC BY-SA 2.0]

Qu’est ce que Wiki Loves Africa ?
Wiki Loves Africa est un concours photographique qui propose chaque année un thème différent, avec pour objectif de couvrir un aspect universel, visuellement riche et spécifique de la culture des pays d’Afrique. Chacun est invité à fournir photos, vidéos ou enregistrements audios au projet Wikimedia Commons, pour en faciliter l’usage et l’accessibilité sur Wikipedia ou sur les autres sites de la Wikimedia Foundation.

Les photographies gagnantes seront récompensées par les prix suivants :

 • 1er prix : un Samsung Galaxy Tab S 8.4 + Un livre publié en Afrique + cadeaux mystères Wikimedia + impression de la photo du gagnant
 • 2ème prix : un bon Amazon d’une valeur de US$300 + Un livre publié en Afrique + cadeaux mystères Wikimedia + impression de la photo du gagnant
 • 3ème prix : un bon Amazon d’une valeur de US$200 + Un livre publié en Afrique + cadeaux mystères Wikimedia + impression de la photo du gagnant
 • Prix de la Communauté : un bon Amazon d’une valeur de US$200 + Un livre publié en Afrique + cadeaux mystères Wikimedia + impression de la photo du gagnant

Une deuxième édition prometteuse
Le concours 2014 avait pour ambition de documenter les divers types de cuisine rencontrés sur tout le continent africain. 873 personnes provenant de 49 pays ont participé au concours, et les 4 gagnants se sont vus récompensés par des smartphones, des livres et des bons cadeaux Amazon.
Les pays avec le plus fort taux de participation furent la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Tunisie, l’Ouganda, l’Egypte, le Maroc et l’Afrique du Sud. Des équipes locales, constituées de bénévoles, ont organisé 27 évènements en rapport avec le concours dans les pays participants.

Au total, ce sont plus de 6116 fichiers multimédia qui ont été téléversés et dont certains illustrent aujourd’hui des articles de Wikipédia tels que la recette du kochari, une spécialité culinaire égyptienne, ou encore l’article sur la cuisine soudanaise. Le thème de 2015 “Tenues et parures traditionnelles” concernera spécifiquement la mode définie par des influences culturelles locales, notamment les bijoux, le maquillage , les coiffures, l’habillement.

L’équipe de Wiki Loves Africa, constituée de bénévoles, a cette année mis en place une campagne sur la plate-forme de crowdfunding Indiegogo pour encourager la grande communauté des éditeurs de Wikipédia et les lecteurs à la fois en Afrique et au-delà à participer financièrement aux récompenses. Pour assurer la qualité des images recueillies à travers le concours, l’équipe souhaite attirer les meilleurs photographes professionnels et amateurs de l’Afrique avec des prix de qualité.

The Society of Ambiance-Makers and Elegant People
By Dufrenois (Own work) [CC BY-SA 3.0] Groupe de femmes Peul à Paoua
By hdptcar (Flickr) [CC BY 2.0] Coiffure de femme Nuba
By Rita Willaert [CC BY-SA 2.0]

Rééquilibrer un fossé de contenus et de contributeurs entre Nord et Sud
Il existe sur Wikipédia et ses projets-frères un fossé entre pays dits du “Nord” et ceux du “Sud” tant au niveau des contributeurs habitant les pays d’Afrique, qu’au niveau des contenus disponibles à propos de ces pays. Le concours Wiki Loves Africa cherche à sensibiliser à cet écart problématique et à recruter de nouveaux contributeurs localement. Un site dédié au concours est disponible à l’adresse suivante : http://wikilovesafrica.org/fr/ .

Comment rejoindre le concours Wiki Loves Africa en 4 étapes ?

Étape 1: Prendre des photos.
Étape 2: Sélectionner les meilleures.
Étape 3: Créer un compte sur Wikimedia Commons
Étape 4: Utiliser l’outil de téléversement pour entrer vos photos.

 

Retrouvez plus d’informations  sur Commons, Facebook, Twitter et Indiegogo

 

by Sophie Roset at October 01, 2015 01:15 PM

September 30, 2015

Wikimedia France

Vers la Cop21… et au delà !

Climat et nouvelles technologies font bon ménage. Dans l’esprit de mobilisation citoyenne qui déferle en France en amont de la COP 21, les Wikimédiens ne sont pas en reste… et se sont mobilisés aux quatre coins de France pour présenter leurs actions.

Le village des alternatives Alternatiba

À Chambéry…

…l’association a été contactée par La Mandragore, association qui organise chaque année l’Écofestiv’. Cette année, cet évènement était estampillé Alternatiba, village des alternatives. Cette journée s’est déroulée le samedi 13 juin  et a regroupé sept membres de trois groupes locaux : Lyon, Grenoble et Chambéry : une vraie mobilisation inter-cabales. 

Les associations et les acteurs locaux du changement présentaient leurs activités et leurs alternatives pour la société de demain. Des conférences, des ateliers et des animations étaient au programme. La participation de Wikimédia France était inscrite dans le thème “Échanger et consommer”, et près de 80 personnes sont venues sur le stand pour lire, prendre de la documentation ou discuter. C’était une première pour l’association qui n’avait encore jamais tenu de stand à Chambéry.
Mobilisation inter-cabales ! L'affiche 2015 du festival Ecofestiv' de Chambéry Le stand Wikimédia France durant la manifestation

À Rambouillet…

…Alternatiba a rassemblé environ 1 500 personnes, dont une cinquantaine sont venues se renseigner sur le stand dédié à Wikipédia. Au menu, des questionnements sur les procédures de contrôle des informations ajoutées, mais très peu de réticences vis-à-vis de Wikipédia, ou de doutes sur sa fiabilité, y compris parmi le public retraité, fortement représenté. Plusieurs visiteurs se sont montrés particulièrement intéressés par Wikimedia Commons, dont ils ignoraient l’existence, et qui semble plus accessible que Wikipédia. Ces rencontres ont permis d’ouvrir la voie à d’autres actions : un photographe amateur souhaite ainsi inviter un Wikimédien dans son club photo pour faire connaitre Commons, une militante écologiste cherche un bénévole Wikipédien pour tenir un stand à Alternatiba Boicyfleur et une professeure de français requiert l’aide d’un bénévole pour lancer un projet pédagogique avec ses élèves. La journée s’est conclue par une table ronde sur les logiciels libres, l’open data et les contributions citoyennes (avec l’exemple de Wikipédia).

À Nantes…


… le village Alternatiba aux 120 stands se trouvait en plein centre ville les 19 et 20 septembre, il a attiré environ 17000 personnes. Le groupe local de Wikimédiens partageait son stand avec Open Street Map, le projet libre de cartographie du monde. Le stand a vu passer une centaine de personne venant se renseigner sur les projets et le monde du libre. Deux postes informatiques permettaient de faire des démonstrations : recherches, contributions, patrouilles, actions à mener. Le stand a vu défiler quelques contributeurs anonymes et aussi certains parents inquiets. Les Wikimédiens ont ainsi pu les rassurer sur le contenu  des articles et les sources mais aussi les conseiller sur comment vérifier les informations et aller au-delà des pages Wikipédia.

On retrouvera le 17 octobre une action commune Wikimédia et Open Street Map à l’occasion du Temps des communs, table-ronde et débats seront à l’ordre du jour.

Stand Wikimédia et open Street Map à Alternatiba Nantes

Stand Wikimédia et Open Street Map à Alternatiba Nantes

 

À Grenoble…

… samedi 26 septembre, « Alternatiba Grenoble 2015 » s’installait dans le Jardin de la ville. Le stand du collectif GreLibre, qui réunit plusieurs associations et acteurs locaux du libre animait des ateliers organisés par les divers bénévoles du libre. Le groupe local de Wikipédiens et Wikimédiens grenoblois était présent pour faire découvrir Wikipédia et ses projets frères sous forme de Wikijeux ! Le public pouvait ainsi participer au Wikidata Game ou encore à des jeux de sourçage. C’est dans une cour maternelle que ce sont déplacées les personnes les plus motivées dans la matinée puis l’après-midi a vu venir les plus neophytes mais aussi des personnes déjà initiées aux projets. En tout une cinquantaine de personnes a pu recevoir des infos sur les projets. Résultats : une nouvelle cabaliste grenobloise a été recrutée  et un professeur s’est renseigné sur les activités pour ses élèves. Enfin, les Wikimédiens ont pris contact avec le stand voisin, celui des responsables des bibliothèques grenobloises. De belles perspectives en somme !

Les personnes intéréssées par le projet Wikimedia ont été invitées à participer à la 2ème « journée d’initiation aux logiciels libres et données ouvertes » qui aura lieu le 10 octobre à la Mairie de Grenoble.

Le stand Wikimédia à Alternatiba Grenoble (By GAllegre [CC BY-SA 3.0])

Wiki Loves Earth était à Convergences

Le 9 septembre dernier, Nicolas était à l’Hôtel de Ville de Paris pour présenter le concours Wiki Loves Earth dans une session intitulée “Engageons-nous pour le climat !”. Aux côtés de plus de 350 autres intervenants, Wikimédia France a ainsi pu présenter une initiative originale et internationale de sensibilisation à la protection de la planète et notamment des espaces naturels protégés. Ce concours, dont les gagnants ont été félicités sur ce blog dernièrement [lien] est aussi un appel à l’action, simple, pour que les citoyens se réapproprient les enjeux autour de leur patrimoine naturel. En prenant des photographies d’espaces naturels protégés, c’est une action de sauvegarde qui est faite ; en les partageant sur les projets Wikimedia, c’est l’accessibilité à l’information et la qualité de l’information disponible qui sont accrues.
Un autre projet, 90 jours, a été présenté lors de cette session : une application pour smartphone qui opère comme un assistant personnel de transition écologique, en vous soumettant des défis quotidiens pour réduire votre impact sur le climat, tout en prenant en compte les freins à l’engagement. Plus de 7000 personnes ont participé à cette 8ème édition de Convergences.

Les photos gagnantes exposées dans la salle des Arcades de l'Hôtel de Ville,lors du forum

Les photos gagnantes exposées dans la salle des Arcades de l’Hôtel de Ville, lors du forum

 

Prochain temps de mobilisation à travers la France : le Temps des Communs, du 5 au 18 octobre 2015.

 

 

by Anne-Laure Prévost at September 30, 2015 03:49 PM

September 28, 2015

Wikimedia Germany

WikiCon 2015

Schreiben, Reden, Streiten, Zuhören, Diskutieren, Lachen

Vom 18.9. bis zum 20.9. trafen sich Ehrenamtliche der Wikipedia und ihrer Schwesterprojekte zur WikiCon 2015 im Deutschen Hygienemuseum Dresden. Wikimedia Deutschland war mit einem Team ebenfalls vor Ort und unterstützte die Veranstaltung organisatorisch und finanziell.

Es war bereits die fünfte WikiCon unter diesem Namen. Damit lässt sich inzwischen von einer schönen Tradition sprechen. Die WikiConvention ist eine Veranstaltung von den Communitys für die Communitys. Für die Hauptamtlichen von WMDE ist es besonders spannend zu sehen, was die Ehrenamtlichen bewegt und wo die Hauptamtlichen unterstützen können. Mit über 60 Vorträgen, Gesprächsrunden und Workshops war das Wochenende so gut gefüllt, dass die Tagesplanung sicherlich nicht leicht gefallen sein muss. Die Vielfalt der Angebote bot aber zu jeder Zeit spannende Einblicke in die diversen Bereiche des Wikiversums. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Organisatoren, Helfenden, Referierenden und Teilnehmenden, die dieses  inspirierende Wochenende möglich gemacht haben.

Spürbar war das Bewusstsein, dass mehr neue Wikipedianer benötigt werden, um die inzwischen hohe Qualität der Wikipedia zu halten. Entsprechend wurde viel über besseren Umgang miteinander debattiert und um mehr Verständnis für die jeweiligen Aufgaben innerhalb der Communitys geworben. z. B.  bei Admin@work (https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiCon_2015/Programm#Con15_30)

Ein schönes Zeichen dafür ist die WikiEule, die von der Community in verschiedenen Kategorien an besonders verdiente Wikipedianer verliehen wird. Dabei waren sowohl unter den Preisträgern als auch im Publikum Neulinge und langjährig Aktive – für einige übrigens die erste WikiCon. Zwar keinen Preis aber eine Nominierung erhielt die Gruppe der Jungwikipedianer, die hochmotiviert wertvolle Artikelarbeit leisten. Diesen Schwung gewannen auch alte Hasen wieder und fahren mit vielen neuen Ideen für neue Projekte zur Bereicherung der Wikipedia und ihrer Schwesterprojekte nach Hause.

Neben technischen Wünschen aus der Community, der Förderung von Vorhaben, OER und Wikimedia und der Wikimania 2015 gehörte zu den Austauschthemen zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen auch die GLAM-Reihe, die Kooperationen mit Kulturinstitutionen befördert.

Der GLAMfaktor auf der Dresdner WikiCON

Das Interesse am “GLAMfaktor” ist stark in der Community. Alle Sessions mit GLAM-Bezug waren gut besucht. Allein Geolinas Beitrag zu KulTouren wurde von gut 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besucht. Viele begrüßten die Möglichkeit, jetzt ein einfach zu handhabendes Format zu besitzen, wie sie “schon mal einen Fuß in die Tür einer Kulturinstitution bekommen”. Alle Ideen für einen halbtägigen Besuch in einer Kultureinrichtung vor Ort können auf das “schwarze Brett” der Projektseite eingetragen werden. Ein anderes Beispiel: In der Session “Daten von Coding da Vinci für Wikimedia-Projekte erschließen” entstand die Idee, einen Workshop für Freiwillige noch in diesem Jahr anzubieten. In diesem sollen Werkzeuge wie der Vicuña Uploader oder das GLAM Wiki Tool Set in der Anwendung gezeigt und die 54 Datensätze, die über den Hackathon Coding da Vinci unter eine Freie Lizenz gestellt wurden, möglichst in Wikimedia Commons integriert werden. Auch in dem Vortrag “Bibliotheken und Wikimedia” gab es einen konkreten Auftrag, um die Zusammenarbeit zwischen den Wikimedia-Projekten und den Bibliotheken auszubauen. Die Idee: Gemeinsam mit dem Deutschen Bibliotheksverband veranstaltet Wikimedia Deutschland ein bundesweites Barcamp für Bibliothekare, bei dem die Kooperationsprojekte und Ideen aus dem Wikiversum vorgestellt und diskutiert werden können. Auch die Session zum Projekt GLAM on Tour war gut besucht, von alten Hasen, die schon dabei waren, wie von neuen Interessierten. Benutzer:Atamari stellte als Koordinator der GLAM on Tour-Station im Von der Heydt-Museum den Verlauf der Zusammenarbeit zwischen Institution, Communitys und WMDE aus Sicht des Freiwilligen dar. Neben neuen Ideen für Stationen in Kultureinrichtungen und die Erschließung von Sammlungen wurde die Ausrichtung des Formats diskutiert: Wieviel Zeit sollte für die integrierte Schreibwerkstatt eingeplant werden, welche Gruppengröße ist sinnvoll, wie hält man den einmal geschlossenen Kontakt zu den Mitarbeitenden der Kulturinstitution aufrecht? Die Präsentationsfolien der Session sind hier zu finden, die Mitschriften aus der Session in diesem Etherpad.

 

by Merle Wittich at September 28, 2015 10:21 AM

September 27, 2015

Wikimedia Hungary

Wikipédista portrék - Balogh János


Szeptember utolsó vasárnapján egy olyan wikipédista mutatkozik be nekünk, aki évek óta szorgos szerkesztője a közösségnek. Kedveli a focit, jól tud spanyolul és olaszul, lelkes környezetvédő, kedvenc országa pedig Mexikó, melyet virtuálisan örökbefogadott.

Foglalkozására nézve informatikus, de érdeklődése szerteágazó, a matematikától kezdve a földrajzig, minden érdekli.

Ő Balogh János, vagyis Zerind, kérdezője pedig Módis Ágnes.

Balogh János
Forrás: BJ
MÁ: 2009-ben regisztráltál be a Magyar Wikipédia rendszerébe. Mi vezetett arra, hogy megtedd ezt a lépést?

BJ: Első szerkesztéseim (eleinte regisztráció nélkül) többnyire csak kis javítások voltak: ezeket azért csináltam, mert véletlenül ráakadtam egy-egy wikipédiás oldalra és valami hibát találtam bennük. Csak 2013-tól vagyok igazán aktív szerkesztő, ekkor ismertem fel, hogy az enciklopédiaszerkesztés többszörösen hasznos: nemcsak én magam tanulok közben sokat, hanem új szócikkek írásával bárkit segíthetek, aki magyar nyelven rendszerezett formában, könnyen elérhető információkat keres egy-egy témáról. 

MÁ: Matematikus vagy, korábbi tanulmányaidhoz nyújtott-e segítséget a Wikipédia? Úgy érzed-e, hogy hasznosak az itt található matematikai cikkek, vagy pedig alapos fejlesztésre szorulnak a Wikipédia szerkesztési rendszere miatt? Itt konkrétan arra gondolok, hogy mennyire pontosak ezek a cikkek és rájuk lehet-e támaszkodni, ha mondjuk a diákok fel szeretnének készülni egy iskolai dolgozatra.

BJ: Amikor még egyetemre jártam, nem is nagyon ismertem a Wikipédiát, de ha ismertem volna, akkor sem hiszem, hogy sokat segített volna. Nem is a minőséggel van baj, hanem a mennyiséggel: sajnos matematikai téren még ma is rendkívül hiányos a Magyar Wikipédia, hát még akkor milyen hiányos lehetett. Legalábbis a komolyabb, egyetemen tanulandó témák óriási része hiányzik, és nem csak a nagyon speciális területek, hanem alapvető fogalmak is. Gondoltam rá, hogy egyszer majd részt veszek a matematika (főként a kedvencem, az algebra) területének bővítésében is, de annyi mást csinálok emellett, hogy erre még nem tudtam rászánni magam.

MÁ: Az előző wikipédista portrékban többnyire azt nyilatkozták, hogy a Wikipédia szerkesztői közössége jó, te milyennek találod ezt a közösséget és látsz-e jövőt ennek a munkának?

BJ: Az az igazság, hogy a közösségi életben nem nagyon veszek részt, ezért a közösségről nem igazán tudok véleményt mondani. Annyit látok a kocsmafalakon, hogy sok a vita, de nem hiszem, hogy több lenne, mint bármely más hasonló közösségben.

MÁ: Ezt mindenkitől megkérdezem, mert szerintem nagyon fontos: volt-e már olyan konfliktusod a szerkesztői munka során, ami miatt legszívesebben otthagytad volna a szerkesztést?

BJ:  Általában kerülni szoktam a nagyobb vitákat, ezért szerencsére nem volt ilyen konfliktusom, csak kisebb viták, de a szerkesztői tevékenységem befejezése soha nem merült fel.

MÁ: A kívülállók közül sokan úgy gondolják, hogy a Wikipédiában elvégzett önkéntes munka inkább gyerekeknek való, neked mi a véleményed erről?

BJ: Lehet, hogy régebben így tűnt, de mostanában szerintem már olyan sok a komoly, már-már tudományos igényű szócikk, hogy ha vannak is ilyen vélemények, talán egyre ritkábbak.

MÁ: Nagyon érdekes területeken mozogsz a Wikipédián belül, itt van például a rovásírás témája. A kultúrában mostanában egyre többen foglalkoznak ezzel az írással - még nekem is van egy kis táblácskám a Vadszederke névvel Rovosaman jóvoltából - miért vállaltad fel azt, hogy egy mindenre kiterjedő információbázist hozol létre ebben a témakörben és gondoltál-e arra, hogy mindezt egy wikikönyvben összegezd? 

Forrás: Wikimedia Commons


BJ: Láttam a rovásos feliratot a szerkesztői lapodon, nagyon tetszik :) Igazából én annak a világnézetnek a híve vagyok, amely a modernséget nem a hagyományok megtagadásaként, hanem a hagyományok új formában történő továbbviteleként értelmezi, ezért nagyon érdekelnek többek között a rovás számítástechnikai alkalmazásai is. Mostanában azonban kevesebbet foglalkoztam ezzel a témával (így wikikönyv készítésébe sem vágok bele), főként a háttérben zajló viták miatt, aminek része a szerintem nem túl jól sikerült Unicode-szabvány is, de ez már talán nem ennek a beszélgetésnek a témája...

MÁ: 481 Mexikóval kapcsolatos szócikket írtál eddig, ez már önmagában is nagyszerű teljesítmény. Miért éppen Mexikót fogadtad örökbe, volt-e esetleg ebben valami személyes indíttatás, egy utazás, vagy érdekes élmény?

BJ: Konkrét mexikói élményem még nincs, de egyszer mindenképpen el szeretnék jutni majd oda. Hogy miért éppen Mexikó? A munkahelyemen van két kedves kolléganőm, az egyik olaszos, a másik spanyolos, és őmiattuk kezdtem el évekkel ezelőtt a semmiből megtanulni az olasz és a spanyol nyelvet, aztán ahogy az ember nyelvet tanul, óhatatlanul is megismerkedik közben azoknak az országoknak a kultúrájával, ahol az adott nyelvet beszélik. A spanyolt pedig Mexikóban beszélik messze a legtöbben a világon, így nyelvtanulás közben gyakran kerültem szembe mexikói témákkal, ami különlegessége miatt hamar megtetszett. Emellett bosszantani kezdett, hogy a magyar wikiben nagyon keveset lehet olvasni erről az országról, ezért döntöttem az örökbefogadás mellett. 

MÁ: Ezt nem tudom kihagyni, mivel nagyon érdekes a téma és Magyarországon is egyre népszerűbb, ez a geocaching, vagyis a geoláda keresés. 9 éve foglalkozol ezzel a játékkal, a kincsvadászatból mit tudtál eddig "átmenteni" a Wikipédiába?

Magassági pont a Hoportyó csúcsán.
Forrás: Magyar Wikipédia Zerind


BJ: Geoládák keresése közben nagyon sok olyan helyszínre eljutok, amik szépek, érdekesek, de kevéssé ismertek. Ilyen helyekről ritkán van fénykép a Wikipédiában, ezért mostanában egyre gyakrabban töltök fel ide geoláda-keresés közben készített képeket, néha pedig a települések, tájegységek szócikkét is kiegészítem a helyszín megemlítésével.

Magasles
Forrás: Magyar Wikipédia, Zerind


MÁ: A magánéletedben, a munkádban származott-e már hátrányod abból, hogy a Wikipédiában dolgozol? Mit szólnak ehhez a barátaid, a családod?

BJ: Nem származott semmi hátrányom, bár azt hozzá kell tenni, hogy elég kevesen vannak, akik egyáltalán tudják, hogy szerkesztő vagyok. Aki tudja, az viszont többnyire pozitívan értékeli.

MÁ: Végezetül pedig, hogyan ajánlanád a Wikipédiát másoknak?

BJ: Aki nem szereti olvasni a Wikipédiát, az valószínűleg azért nem, mert megbízhatatlannak tartja, ezért olvasásra úgy ajánlanám, hogy megpróbálnám kihangsúlyozni, hogy bár természetesen itt is vannak hibák, de a fejlődés folyamatos, ellentétben sok más honlappal, ahol szintén sok a hiba, de az ott is marad. Legalábbis például Mexikó témájában tudnék mutatni számtalan egyéb világhálós oldalt, amin elképesztő ostobaságok olvashatók, szemben a Wikipédiával, ahol leggyakrabban forrásokkal alátámasztott, tényszerű információk vannak. Szerkesztésre nehezebb lenne ajánlani, mert aki magától nem érzi, hogy miért jó „ingyen” dolgozni a köz javára, miért jó segíteni a magyar nyelv terjesztésében, miért jó információkat rendszerezni, annak hiába is magyaráznám.

MÁ: Köszönöm a beszélgetést.

BJ: Nagyon szívesen.

by Ágnes Módis (noreply@blogger.com) at September 27, 2015 01:01 PM

Wikipédista portrék - Molnár Ferenc


Szeptember 20-án ezen az igazi őszi vasárnapon, az interúalanyom egy olyan személy, aki beutazta már a világ minden zegét-zugát. Járt keleten és nyugaton, megtapasztalta a különböző kultúrák és nyelvek közötti hasonlóságokat és eltéréseket, sok bölcsességet és okosságot tanult.  Szakmájára nézve textilvegyész, a Kiváló Wikipédista díj tulajdonosa, sok szépséges szócikk szerzője.

Ő Molnár Ferenc Ogodej, kérdezője Módis Ágnes. 


Molnár Ferenc

MÁ: 2007. március 9-én regisztráltál be a Wikipédiába, első cikked a Giccs című cikk volt. Mi vezetett arra, hogy megtedd ezt a lépést és hogyan jutott az eszedbe, hogy éppen ezt a témát válaszd elsőre?

MF: Mert ez a szócikk hiányzott. Meg is kaptam hamar, hogy "ez a szócikk giccses", ugyanis a stílus, amiben készült, nem volt éppen enciklopédikus. Több ironikus kiszólást is tartalmazott, amiket később töröltem, komoly forrásanyagot gyűjtöttem hozzá, főleg a támadható mondatokat támasztottam alá több oldalról is, úgy gondolom, talán már vállalható.

MÁ: Nagyon érdekes a szerkesztői neved. Már jó ideje ismerlek, de még mindig nem tudom, hogy mit is jelent valójában az Ogodej név. Elmondanád, hogy miért ez lett a felhasználói neved?

MF: Ögödej mongol nagykán volt, Dzsingisz kán harmadik fia. A szerkesztői név onnan ered, hogy egyszer egy rokonom egy mongol néven jelentkezett be egy fórumra, én viccből szintén egy mongol néven válaszoltam, Ögödej jelszóval, aztán a felhasználói név és jelszó keveredett egy kicsit, majd ez valahogy megmaradt a hozzá tartozó jelszóval együtt. Tehát nem holmi nagyzolás, hanem technikai dologból adódik.

MÁ: Nekem, az Ogodej név egy nagyon kedves személyt jelent, aki korábbi szerkesztéseimnél rengeteget segített. A keleti témájú szócikkek írása ugyanis speciális tudást igényel, mert nem mindegy, hogyan írjuk a neveket, hogyan fordítunk le, egy, a szócikk szempontjából fontos forrásanyagot. Egy vegyészmérnök hogyan jut el odáig, hogy szenvedélyévé váljon a különböző tamil, dévanágari, bengáli, tibeti - és még sorolhatnám a különleges nyelveket, írások böngészése, fordítása, és ennek folyományaként a minőségi cikkek írása?

MF: Mindig is érdekeltek a keleti kultúrák, vallások. 2007-ben az ezzel foglalkozó témakör még meglehetősen hiányos volt a Wikipédián, elkezdtem hát bővíteni. Eközben rájöttem, hogy ahány ezzel foglalkozó irodalom, szinte annyi magyar nyelvű átírás, néha egymástól felismerhetetlenségig eltérő, tehát itt egységesíteni kellene. Valójában ezeknek az írásoknak a rendszere fogott meg. Nem egyszerűen betűket, magánhangzókat, mássalhangzókat jelölnek, hanem bizonyos hangzócsoportokat. Amikor az ember rájön az írás ízére, arra, hogy nem is olyan bonyolult a kiolvasásuk, felvállaltam ezeknek a gondozását a Wikipédián belül is. Nagyon szórakoztató tud lenni. Persze van amit nagyon egyszerű és van amit nehéz átírni (utóbbi a tibeti vagy a tamil). A folyamatos gyakorlás és a kapcsolódó tudás szinten tartása nem kerülhető meg. Valójában ez nem is annyira lényeges, inkább járulékos elem volt a téma szerkesztései során, sokkal fontosabb volt, hogy néhány közhelyet, sztereotípiát talán sikerült cáfolni, hiedelmet eloszlatni, misztikát rombolni, érdeklődést felkelteni olyan kényesebb szócikkeknél mint például az iszlám, a hinduizmus,  a dzsihád, a fundamentalizmus, vahhábizmus, tao és hasonló szócikkeknél.

MÁ: Amikor végre megszületik egy új cikk, akkor mindenki boldog, főleg az alkotója. Mit gondolsz, hogyan sikerül megőrizni, vagy egyáltalán sikerül-e megőrizni a minőségét? A járőri tevékenység hogyan bírja el azt a plusz terhet, amit az újoncok, a hozzá nem értő szerkesztők munkája jelent? 
 
MF: Eddig nem volt ezzel problémám. Ha valaki forrással, odaillő szöveget rak be bármelyik cikkbe, jóváhagyom, ha nem illik oda, vagy tájékozatlanságból, tudatlanságból eredő vagy nem semleges szöveggel bővít, akkor visszavonom, esetleg a vitalapra átrakom, ott lehet hozzászólni, vitatkozni.

MÁ: Egy folyton formálódó, életkorban és műveltségben igen különböző szerkesztői közösségben igen nehéz úgy dolgozni, hogy minőségi munka szülessen, de közben meglegyen az a rend és fegyelem is, ami szükségeltetik a különböző csoportok munkájának összehangolásához. Te, milyennek tartod a Wikipédia szerkesztői közösségét és látsz-e jövőt ennek a munkának?

MF: Időnként felröppennek negatív víziók a Wikipédia végső napjairól, de én ezekben nem hiszek. Hol többen, hol kevesebben szerkesztünk, a fluktuáció természetes, van, hogy ugyanazon időszakban több, nagy formátumú profi épít cikkeket, van hogy amatőr, de annál lelkesebb szerkesztők képezik a közösség gerincét. Az igazán "fontos" cikkek többsége már elkészült (persze mindenkinek az a fontos ugye, ami őt érdekli), ezért talán kevesebben éreznek késztetést az internetes enciklopédia fejlesztésére, mint amikor még mondjuk az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról szóló cikk még hiányzott. Annak örülnék elsősorban, ha a cikkek tömeggyártása helyett előtérbe kerülne a minőségi munka, ha valahol szóba kerül a Wikipédia, akkor a megbízhatóságát már ne lehessen megkérdőjelezni. Ahogy a szerkesztői közösség változik, úgy a Wikipédia aktuális térképe is más és más. A szerkesztői közösség meg olyan, amilyen, a lényeg mindig maga a cikk, amit fejlesztünk. Meg kell találni a módját más szerkesztőkkel való együttműködésre, nem szabad elriasztani az új belépőket, összességében mindenkivel türelmesnek kell lenni, ez sajnos nekem se mindig sikerül.

Tao és hobbit
Molnár Ferenc munkája
MÁ: A Wikipédiában egy viszonylag jól szabályozott rendszer működik annak érdekében, hogy a munka közbeni konfliktusok ne zavarják meg a munkát. Az eddig megkérdezett szerkesztők is gyakran említik, hogy sokszor amiatt hagyják abba a szerkesztést, mert vannak olyan személyek, akik zaklatják őket, vagy értelmetlen vitákba sodorják, ahelyett, hogy a valódi érdemi munkára koncentrálnának. A Wikitanács tagjaként hogyan látod a tanács működését, megfelel-e a feladatának, meg tudja-e védeni a békés szerkesztőket? Neked, volt-e már olyan konfliktusod, ami miatt inkább abbahagytál volna mindent?

MF: Igen, volt már konfliktusom más szerkesztőkkel, és igen, megfordult a fejemben, hogy abbahagyom a munkát, de aztán meggondoltam magam. Igaz, hogy soha nem deklaráltam előre, nem fenyegetőztem és nem csináltam színpadra illő kivonulásokat.  Egyszerűen jó, ha valamit létrehoz az ember, minek fosszam meg magam ettől a szórakozástól? A WT-ről meg az a véleményem, hogy olyan tanácsunk van, amilyet választottunk, mindenki erős támogatással jutott be, a szerkesztők bíznak bennünk, feltehetően bíznak az ítéleteinkben is. Természetesen lehet ezeket vitatni – vitatják is – de úgy vélem, hogy a mindenkori WT mindig ügyelt arra, hogy ne a felterjesztések hangulatának vagy a felterjesztők elvárásainak feleljen meg, hanem a józan észnek és a közösség érdekeinek. A döntések többségét komoly vita előzi meg, a végső szó mindig konszenzussal alakul ki.

MÁ: Sokan úgy gondolják, hogy a Wikipédiában elvégzett önkéntes munka inkább gyerekeknek való, hogyan vélekedsz erről?

MF: Én nem így gondolom. Komoly felelősségünk van abban, hogy mi jelenik meg ezen az igen sokak által látogatott felületen. Noha személyesen ismerek olyan, szinte még gyerek szerkesztőket, akik hihetetlen precizitással, kiváló cikkekkel bővítik a Wikipédiát, a tudás propagálása egyáltalán nem gyerekes dolog. Jó dolog rácsodálkozni a világ dolgaira, néha kis résztémákban is hihetetlen mélységek vannak, jó ezt a megszerzett tudást megosztani másokkal.


MÁ: Származott-e már a magánéletedben, a munkád során hátrányod abból, hogy a Wikipédiában dolgozol?

MF: Nem.

MÁ: Rendkívül sokoldalú vagy, gondolom az időd is véges. A családod mit szól ahhoz, hogy naponta több órát lexikonszerkesztőként is működsz?

MF: A gyerekek már régebben kirepültek, az időmet próbálom úgy eltölteni, hogy az adott elfoglaltságot utólag is hasznosnak tartsam. A feleségem szerencsére hasonló alkat, ezért elnézi a ténykedéseimet.

MÁ: Elhangzott itt már néhányszor, hogy a Wikipédiának nem kell reklám, akit érdekel, az úgyis foglalkozik vele. Te mégis hogyan ajánlanád a Wikipédiát másoknak?


MF: Használják, olvassák, szerkesszék bátran, csak nyerhetnek vele. Köszönöm a kérdéseket!

MÁ: Én pedig köszönöm a válaszokat és további jó munkát kívánok!

by Ágnes Módis (noreply@blogger.com) at September 27, 2015 10:44 AM

September 25, 2015

Wikimedia France

Regarder, écouter et partager ! à SOIMA 2015

Les 3 et 4 septembre derniers s’est tenue l’édition 2015 de la conférence SOIMA (Conservation des collections de sons et d’images). La conférence est basée sur l’expérience collective du programme multi-partenaires de l’ICCROM (organisation intergouvernementale qui se consacre à la conservation du patrimoine culturel) sur la conservation des collections Images et Sons, qui a organisé cinq initiatives de “capacity building” (quatre à l’internationale et une régionale) en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique latine entre 2007 et 2014.

L’objectif de cette édition 2015 ? Construire sur une vision globale en réunissant près de 90 professionnels du son et de l’image,  venus de 55 pays partager leurs stratégies pour assurer un avenir créatif au patrimoine audiovisuel mondial, comme l’explique l’ICCROM sur son site :

“Les sons et images enregistrés ont envahi notre monde, nos vies et notre imagination. Grâce aux rapides avancées réalisées dans le domaine des réseaux sociaux et des technologies de l’information, il est devenu bien plus facile de partager et d’utiliser des contenus de sons et d’images. Pourtant, contrairement aux idées reçues, tous les contenus ne sont pas facilement utilisables. Les connaissances actuelles en matière de préservation et d’accès sont fragmentées, souvent prisonnières de domaines d’expertise séparés, ce qui constitue un défi pour les collectionneurs et les utilisateurs de ces contenus.”

Le colloque a réuni professionnels et décideurs intéressés par la préservation des sons et images, autour de quatre thèmes  :

 • La mémoire, le patrimoine immatériel et les expressions créatives
 • Soutenir le patrimoine son et image
 • Utilisation créative et accès
 • Éducation et formation : besoins actuels et possibilités futures

Wikimedia Belgique (l’un des plus récents “chapitres” du mouvement Wikimedia) était partenaire de cette édition, soutenu dans son effort par Wikimédia France, sur le plan financier et logistique. Des brochures expliquant comment les institutions culturelles peuvent travailler avec Wikipédia avaient été traduites en français pour l’occasion et Wikimedia Belgique a tenu un stand pendant les deux jours de conférence. Romaine, membre du conseil d’administration de Wikimedia Belgique indique :

“Nous pensons qu’il est important d’être présents à ce genre de conférences, car de cette manière nous pouvons – en tant que mouvement Wikimedia – toucher les institutions culturelles à travers le monde. Souvent, ces dernières ne sont pas sensibilisées aux possibilités de travailler avec Wikipedia, ni ne connaissent l’existence du mouvement. Le fait d’être de participer à une conférence telle que SOIMA nous permet de nous présenter, de nous faire connaître et de faire prendre conscience que le travail avec Wikipedia / Wikimedia est possible.”
Palais des Académies où se tenait la conférence Stand de Wikimedia Belgique Musée des instruments de musique, également hôte de SOIMA 2015

Lors de l’ouverture de la conférence, la directrice du KIK-IRPA (Institut royal du patrimoine artistique de Belgique) annoncé le lancement du projet Wiki Loves Art 2016 en Belgique, et a remis symboliquement à Wikimedia Belgique une première donation (cf. ci-dessous). L’objectif de ce projet est de nouer des contacts avec des institutions, notamment culturelles, et d’élargir leur présence numérique en particulier dans les projets Wikimedia, en augmentant la disponibilité des photos de leurs collections d’œuvres d’art, sous licence compatible avec les projets Wikimedia. Le projet souhaite également favoriser la rencontre entre bénévoles, contributeurs de Wikipedia et personnes intéressées par le monde de l’art et de la photographie.

Annonce en avant-première du lancement de Wiki Loves Art

A gauche, Romaine, membre du conseil d’administration de Wikimedia Belgique. A droite Christina Ceulemans, directrice de l’Institut royal du patrimoine artistique de Belgique

 

Crédits photographiques : Romaine – CC 0

by Anne-Laure Prévost at September 25, 2015 09:30 AM

September 24, 2015

Wikimedia Germany

Wikimedia:Woche 37/2015

Kürzlich erreichte Meilensteine aus den Wikimedia-Projekten, eine neue Wikimedia-Nutzergruppe, der August-Monatsbericht der Wiki Education Foundation und viele Berichte von der WikiCon 2015, sind er dieser 37. Ausgabe der Wikimedia:Woche im Jahr 2015 zu finden.

Foundation und Organisationen

Neue Wikimedia-Nutzergruppe: Wikimedians of Ecuador

Das Affiliations Committee hat die „Wikimedians of Ecuador“ (Wikimedianer von Ecuador) als neue Wikimedia-Nutzergruppe anerkannt. ­¡Bienvenidos y bienvenidas!

Erste Ergebnisse der „Reimagining Grants Consultation“ der WMF

Auf Meta sind erste Ergebnisse zur Zukunft und Umstrukturierung der WMF Förderprogramme verfügbar. Die Anregungen basieren auf dem Feedback von Communitys und Wikimedia-Organisationen und wurden im August über Umfragen, Diskussionen im Idea Lab und in persönlichen Gesprächen gesammelt.

Treffen der AG Partizipation

Die AG Partizipation von Wikimedia Deutschland traf sich am 20. September in Dresden mit einigen Gästen aus dem Präsidium und sprach über die Zusammenarbeit mit dem Präsidium sowie die Anträge des Präsidiums zur nächsten WMDE-Mitgliederversammlung.

Wiki Education Foundation veröffentlicht August-Monatsbericht

Die Wiki Education Foundation berichtete über ihre Tätigkeiten im August.

Projekte und Initiativen

Tipps für eine erfolgreiche GLAM-Partnerschaft

In einem neuen Learning Pattern werden Empfehlungen zum Aufbau erfolgreicher GLAM-Partnerschaften gegeben.

Neues aus der OSM-Welt #269

Die aktuelle Zusammenfassung aus der Open-Streetmap-Welt „weekly 269“ berichtet über Neues aus dem Zeitraum vom 8. bis 14. September.

12 Meilensteine seit Anfang September

Anläßlich des 2.000.000sten Artikels der schwedischsprachigen Wikipedia, findet sich im Blog der Wikimedia Foundation eine Übersicht von kleinen und großen Meilensteinen, die es seit Anfang September in verschiedenen Sprachversionen der Wikipedia gegeben hat.

Ungarische Wikipedianer im Porträt

Wikimedia Ungarn stellte im Rahmen einer Serie zwei Autoren der ungarischsprachigen Wikipedia vor: Kaboldy Péter mit über 300.000 Bearbeitungen und den Textilchemiker Molnár Ferenc.

Fotoworkshops in Tschechien

Natürlich finden auch außerhalb Deutschlands Fotoworkshops und Fototouren statt. Anläßlich des zehnten Wikimedia Fotoworkshops in Tschechien, berichtete WMCZ über die Reihe.

Technik

Tech News issue #39

Die aktuelle Ausgabe der „Tech News“ berichtet über die letzten Ereignisse aus der Technik-Community.

Diskussion

Diskussion über Elsevier

Nachdem im Wikipedia-Kurier bereits über die Stiftung des Wissenschaftsverlags Elsevier von 45 Zugängen für Wikipedia-Autorinnen und Autoren diskutiert wurde, veröffentlichte auch die Signpost einen Artikel zum Thema.

Streit um Affenselfie geht in eine weitere Runde

In der Frage um das Urheberrecht eines Affenselfies, klagt die Tierschutzorganisation Peta im Namen des Tieres darauf, dass das Urheberrecht bei diesem liegen solle.

Warner beanspruchte unrechtsmäßig Urheberrecht auf „Happy Birthday“

Ein Gericht entschied, dass der Konzern Warner/Chappell kein gültiges Urheberrecht an dem Lied „Happy Birthday“ besitzt, auf das er bisher Lizenzgebühren erhoben hatte.

FAQ zu bezahlten Artikeln

Robert Fernandez, Administrator der englischsprachigen Wikipedia, stellte eine FAQ zu bezahlten Artikeln zusammen.

Presse, Blogs und Websites

Berichte von der WikiCon 2015

In mehreren Medien wurde über die WikiCon berichtet.

Benutzer:Gnom gibt in seinem Wikipedia-Blog einen persönlichen Rückblick auf die vergangene WikiCon in Dresden.

Wikipedia-Artikel über Katastrophen suggerieren Vorhersehbarkeit

Auf idw-online.de wurde über den Rückschaueffekt berichtet, der anhand der Wikipedia untersucht worden war.

Audio-Beitrag auf Deutschlandradio

Auf Deutschlandradio sprachen Leonhard Dobusch und Max Oppel über die Diversität unter den Wikipedia-Autorinnen und Autoren.

Termine

24.9.: Offenes Editieren

Das Offene Editieren findet immer am letzten Donnerstag des Monats statt. Es ist eine unverbindliche Gelegenheit zum Austauschen von Tipps und Tricks. Willkommen sind einerseits erfahrene Wikipedianer_innen mit Spaß am Erklären im direkten Kontakt, real life und von Mensch zu Mensch, und andererseits Wikipedianer_innen mit ersten Erfahrungen und Fragen zu allen erdenklichen Aspekten der Wikipedia.

24.-25.9.: Mapping OER – Workshop, Qualitätssicherung und Get Together

Mit dem Workshop zum Schwerpunktthema Qualitätssicherung möchten wir uns im Projekt Mapping OER u.a. folgenden Fragen widmen: Wie funktioniert Qualitätsicherung bei freien Bildungsmaterialien? Welche Verfahren und Instrumente der Qualitätssicherung und Wege der Transparenz in der OER-Erstellung sind denkbar und praxisnah? Welche Rolle spielt der Prozess der Erstellung bei einer Definition von OER-Qualitätkriterien?

Im Anschluss an den ersten Workshoptag findet für alle Teilnehmenden ein Get-togther bei WMDE statt.

24.-25.9.: Bündnis Freie Bildung

Das Bündnis Freie Bildung trifft sich bei uns am 24. und 25.09.2015 zu einem Workshop indem die Strategie und Zusammenarbeit der Bündnispartner besprochen und die nächsten gemeinsamen Schritte geplant werden. Insbesondere mit Blick auf 2016 gilt es zu klären, wo gemeinsame Arbeitsschwerpunkte liegen. 9.00 bis 17.00 Uhr

1.10.: Wikipedia Sprechstunde Bibliothek Hamburg

Jeweils am 1. Donnerstag des Monats bietet die Hamburger Wikipedia-Community von 16.00 bis 18.00 Uhr eine regelmäßige öffentliche Sprechstunde an.

8.10.: Das ABC des Freien Wissens – K=Kollaboration

Der elfte Wikimedia-Salon beschäftigt sich mit dem Prinzip Kollaboration und dessen Bedeutung in der vernetzten Welt. Welche Art der Kollaboration ist nötig, um Gemeingut und freies Wissen zu fördern? Gäste: Dr. Mark Terkessidis, Migrationsforscher, Autor und Journalist, Prof. Dr. Friederike Habermann, Autorin und freie Wissenschaftlerin, Christoph Kappes, Berater und Netztheoretiker; Video-Einspieler: Volker Grassmuck, Publizist, Soziologe und Wikiversum-Kenner.


Dieser gemeinschaftlich von Projektaktiven und Wikimedia Deutschland erstellte Newsletter soll Faszinierendes, Amüsierendes und Anregendes aus der deutschsprachigen wie internationalen Wikimedia-Welt nahe bringen und zum Weiterlesen anregen.

Frühere Ausgaben sind archiviert unter:

Die Liste der Beitragenden kann der Versionsgeschichte der jeweiligen Ausgabe im Archiv in der Wikipedia entnommen werden.

Wenn du Wünsche zur Woche im Allgemeinen oder Anregungen zur Abdeckung spezieller Themen hast, melde dich gerne in den Kommentaren. Auch kannst du gerne jederzeit selbst Einträge verfassen. Einträge für die kommende Ausgabe können bereits jetzt dort eingetragen werden: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia:Woche/N%C3%A4chste_Woche

Allen Mitwirkenden gilt hier wie gewohnt besonderer Dank.

by Nicolas Rueck at September 24, 2015 02:48 PM

September 23, 2015

Wikimedia Czech Republic

Na desátém fotoworkshopu se čeští wikipedisté soustředili na Benešovsko

Minulý víkend se uskutečnil celkem již desátý český fotografický workshop. Účastnilo se ho šest dobrovolníků Wikipedie, kteří se z celé České republiky vydali dokumentovat krajinu od Sedlčan až po Votice.

Votický javor, památný strom. Autor: Jitka Erbenová, CC BY-SA 4.0

Votický javor, památný strom. Autor: Jitka Erbenová, CC BY-SA 4.0

Počasí fotografování tentokrát výjimečně přálo, a tak se jednotlivým wikipedistům dařilo kvalitně dokumentovat vsi, chráněné oblasti, památné stromy, hřbitovy, kostely, kaple, dopravní stavby… a vše, co může být na Wikipedii popsáno opravdu dobře. Fotografování probíhalo usilovně během celé soboty; zpracování fotografií pak v neděli. Během něj se jednotliví wikipedisté také něco přiučili, neboť workshop měl i edukativní charakter. Uskutečněno bylo několik přednášek na různá témata, například jak fotografovat architekturu nebo na co si dát pozor při digitálním zpracování fotografií. Zkušenější dobrovolníci pomohli školit ty slabší a méně zdatné, aby dokázali být společně pro Wikipedii přínosní nakonec všichni.

Celkem bylo pořízeno několik set fotografií, které postupně přibývají na serveru Wikimedia Commons. Jsou k dispozici pod svobodnou licencí CC BY-SA, a tak je může kdokoliv používat svobodně, uvede-li autora.

Fotografické workshopy se konají již od roku 2010, pravidelně jeden až dva ročně. Finančně je podporuje spolek Wikimedia Česká republika. Máte-li do budoucna zájem se nějakého účastnit, sledujte případnou přípravu na příslušné stránce na české Wikipedii.

by Jan Loužek at September 23, 2015 06:37 PM

September 22, 2015

Wikimedia Hungary

Wikipédista portrék - Kaboldy Péter

Portrésorozatunkban a következő interjúalany egy olyan ember, aki szerkesztéseinek számát tekintve, már túl van a 300000-ik szerkesztésen és  még mindig van kedve ahhoz, hogy ne hagyja abba ezt a munkát.

Dr. Kaboldy Péter
Forrás: K.P.
Aktív éveiben a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki kara Gépelemek tanszékén tanított, mint adjunktus, ismeri a gőzturbinák szerelésének minden csínját-bínját, remek műszaki rajzokat készít, programoz.

Ő, Dr. Kaboldy Péter, wikis nevén Kaboldy, kérdezője Módis Ágnes.


MÁ: 2005. november 25-én, idén már 10 éve lesz, hogy beregisztráltál a Magyar Wikipédia rendszerébe. Nagyon jó érzés azt látni, hogy ilyen hosszú szerkesztői munka áll a hátad mögött. Mi vezetett arra, hogy megtedd ezt a lépést, és az eltelt idő alatt mi volt a legnagyobb elismerés vagy kudarc a számodra?

KP: Számítástechnikával a nyolcvanas évek elejétől, még a PC korszak előtt kezdtem foglalkozni, a programozás, majd az internet mindennapi foglalatosságommá vált, így a Wikipédia szerkesztése technikailag semmi nehézséget nem okozott. Korábban is írtam ismeretterjesztő cikkeket folyóiratokba, a Wikipédia eszközkészlete ezt sokkal könnyebbé tette. Lelkesített a szabadon szerkeszthető enciklopédia ötlete. Ha jól emlékszem először lengyel földrajzi és történelmi tárgyú szócikkeket fordítottam a lengyel Wikipédiából. Később műszaki, fizikai, matematikai témák kerültek sorra, végül elkezdtem rajzokat készíteni és sok képet töltöttem fel. Ezek hozták az igazi sikereket: egyrészt Wikipédián belüli "kitüntetéseket", másrészt több rajzomat átvették más honlapok, sőt könyvekben is megjelentek.


MÁ: Gépészmérnök végzettséged van, hogyan tudtad hasznosítani a korábban megszerezett tudásodat a cikkek írása során? Egy-egy komolyabb cikk megírása mennyi időt igényel a számodra?


KP: Csak eredeti foglalkozásom kapcsol a gépészethez, tizenhét évig oktattam is a Műegyetemen. A szakmá(i)mmal kapcsolatos szócikkek meg is jelentek sorra, de korábbi munkáim egyikét sem lehetett áthozni még nagyobb változtatásokkal sem. Egy-egy hosszabb szócikk megírása hetekbe is tellett, és persze befejezni egyiket sem lehetett, folyamatos csinosítgatásuk ma is folytatódik. Sokat segített az, hogy korábban CAD (számítógéppel segített tervezés) programokat használtam és oktattam. Ezekkel igen sok pontos műszaki illusztráció készült, melyeket a zseniális Inkscape szoftverrel tettem használhatóvá a Wikipédia számára.


Bell P-39D Airacobra
Forrás: Wikimedia Commons


MÁ: Szívesen foglalkozol képekkel, volt-e már gondod abból, hogy esetleg nem a legmegfelelőbb linenszet választottad, vagy, hogy nem sikerült megvédened az általad képviselt véleményt a többséggel szemben?

KP: Mind a fényképeket, mind a rajzokat nagyon fontosnak tartom, bizonyos témákról sokkal  tömörebben lehet sok információt nyerni a segítségükkel. A Wikipédiára feltöltött képeim túlnyomó többsége saját munkám, így szerzői jogi problémák általában csak abból adódtak, hogy a kép infóblokkját hiányosan töltöttem ki. Még egy - talán nem gyakori szempont: szerettem volna minél hasznosabb munkát végezni, ha már önkéntesen dolgozok egy projekten. Megfontoltam, hogy a Wikimedia Commons-ra feltöltött képeket nemcsak a magyar, hanem bármilyen nyelvű Wiki használhatja. Talán nem illik így vélekedni, de a magyar Wikipédia soha sem veri a professzionális lexikonokat sem minőség, sem terjedelem tekintetében, de az angol változat már ma is a legrészletesebb forrás a viágon. Így talán hasznosabb, ha illusztrációkkal sikerül teljesebbé tenni.


Hajlított hevederű görgős hajtólánc
Forrás: Wikimedia CommonsMÁ: Technikailag mi volna az, amit javítanivalónak találsz a rendszerben, vagy úgy érzed, hogy az eddig használt segédeszközök megfelelőek és nagy mértékben megkönnyítik a munkát?

KP: Jó volna egy 3D modellek interaktív képnézegetője, bár a problémát valószínűleg az jelenti, hogy a 2D képformátumokkal ellentétben itt nehéz lenne olyan eszközt találni, mely a különböző formátumokat konvertálhatná.

MÁ: Volt-e már olyan konfliktusod a szerkesztői munka során, ami miatt legszívesebben otthagytad volna a szerkesztést?

KP: Konfliktusom volt, de olyan, hogy abbahagyjam a szerkesztést, nem. A Wikipédia fájljait mindenféle ember módosíthatja mindenféle indíttatásból, miért ne volnának csattanások. Az én esetemben a vitát feladtam, majd évekkel később megnéztem, mi lett a sorsa a vitatott szövegnek, hát uramfia, mások kijavították a hibát: nekem adtak igazat. Az is tény, hogy politikailag vagy világnézetileg kényes témákat kerültem.

MÁ: Milyennek találod a Wikipédia szerkesztői közösségét és látsz-e jövőt ennek a munkának? Sikerült-e már a tevékenységed által "beszervezned" új szerkesztőket a Wikipédiába?

KP: Sok wikipédista előtt gondolatban leemelem a kalapom. A járőrök és a szervezők  munkáját nem tudnám elvégezni, engem más fából faragtak. Egyes területeken igen színvonalas anyagok születnek, de kissé lehangol a focisták, a kisbolygók, a nevesincs zenei együttesek végeláthatatlan sora. Ha ezeket nem vennénk tekintetbe, vajon mi maradna a magyar Wikiből? Évek alatt talán egy 12 éves gyereknek adtam indíttatást a Wiki felé, nem tudom szerkeszt-e még.


Fogaskerék mozgás közben
Forrás: Wikimedia Commons
 

MÁ: Sokan úgy gondolják, hogy a Wikipédiában elvégzett önkéntes munka inkább gyerekeknek való, hogyan vélekedsz erről?

KP: Egyetértek, a hozzám hasonló második gyerekkorukat élők számára a leghasznosabb elfoglaltság.

MÁ: Származott-e már a magánéletedben, a munkád során hátrányod abból, hogy a Wikipédiában dolgozol? 

KP: Soha semmi, el sem tudom képzelni, hogyan volna lehetséges.

MÁ: A családod hogyan viszonyul ahhoz, hogy naponta akár több órát is, lexikonszerkesztőként működsz?

KP: Jóindulatúan mosolyognak, mint én, ha valakit például horgászni látok.. De komolyan: Több családtagom a feltöltött fényképek egyikével bekerült a Wikibe. Feltöltöttem családunk híres tagjainak életrajzát: a Madrespach házaspárét és dédapám, Wein János munkásságát, akinek Budapest a vízellátását köszönheti.

MÁ:  És végül, hogyan ajánlanád a Wikipédiát másoknak?


KP: A Wikipédia szerkesztése nemcsak annak hasznos, aki majd olvassa, hanem a szerkesztőnek méginkább. Sokat lehet tanulni szerkesztés közben nemcsak lexikális tudást, hanem a demokrácia működését is, konfliktuskezelést és nem elvtelen kompromisszumok kötését. Nagyon hasznos elfoglaltság a hozzám hasonló idős embereknek, hogy ismereteiket akkor is kamatoztassák, amikor már nyugdíjba vonultak, és szellemi frisseségüket hasznosabb elfoglaltsággal őrizzék meg, minthogy naphosszat keresztrejtvényt vagy sudokut fejtenének


Utószó:
1982-ben a családommal londoni túrán voltam, és többek között végignéztük az Oxford-street boltjait. Az egyik áruház óriási szórakoztató elektronikai osztályán már kimerültem, és nem érdekelt a csillogás-villogás, mikor észrevettem, hogy egy sarokban két 10 év körüli srác elmerülten babrál valamit egy kis fekete-fehér TV képernyő előtt. Kiderült, hogy ez egy Sinclair ZX-81 hobbi számítógép volt, mely ugyanakkora memóriával rendelkezett, mint a 100 millió forintos Odra, de csak 50 fontba került és 64 kb-ra még bővíthető is volt, továbbá a vele szállított BASIC azonnal kiírta az eredményt egy TV képernyőjére, melyen még valami primitív grafikát is megjeleníthetett. No én egyből vásároltam egyet, és azóta a számítástechnika szerelmese vagyok.

by Ágnes Módis (noreply@blogger.com) at September 22, 2015 09:35 AM

September 21, 2015

Wikimedia Germany

Free Knowledge Game Jam

In 24 Stunden zu einem Computerspiel, wir wollen es wissen!

Kann man binnen zwei Tagen ein Computerspiel erschaffen? Ja klar! Und nicht Irgendeines.

Wikimedia Deutschland veranstaltet in Partnerschaft mit dem Computerspielemuseum Berlin einen Game Jam zum Thema Freies Wissen.

Am 24. und 25. Oktober möchten wir in Berlin gemeinsam mit allen, die sich mit Computer- und Videospielen beschäftigen, interaktive Spiel-Kunst zu Freiem Wissen unter freier Lizenz entwickeln.

Ein Game Jam ist eine Jam-Session der besonderen Art: Bei uns treffen werden sich keine Musikerinnen und Musiker, sondern Computerspieleentwickler und -entwicklerinnen. Aufgerufen sind zum Beispiel Artists, Coder und Designer von Computerspielen.

Freies Wissen beim Game Jam

Ein Game Jam ist ein Hackathon, wo 100 Entwicklerinnen und Entwickler in kleinen Gruppen einen Prototypen eines Spiels erstellen. Dafür haben sie 24 Stunden Zeit.

Beim Free Knowledge Game Jam ist das zu entwickelnde  Computerspiel aber nicht irgendein, sondern muss Aspekte von Freiem Wissen enthalten.

Freies Wissen in Computerspielen kann viele Formen annehmen, zum Beispiel könnten die Teilnehmenden offene Daten, wie in Wikipedia, Wikidata oder aus Museen benutzen. Aber auch die Nutzung von einer Open Street Map würde die Aufgabe erfüllen. Hierbei wäre eventuell die 3D Berlin Map interessant. Natürlich könnte auch generell freier Code in ein Computerspiel eingebunden werden. Wie genau die Teilnehmenden die Aufgabe angehen und sie letztendlich umsetzen ist ihnen überlassen. Wir freuen uns auf kreative Ideen!

Dieser Versuch wird viel darüber verraten, wie wertvoll Freies Wissen ist, und auch in der Computerspieleindustrie sein kann.

Weitere Anregungen gibt es auch hier: https://www.wikimedia.de/wiki/Game_Jam/Free_Knowledge_and_Open_Source

Nicht nur etwas für Studierende

Spieleentwickler und solche in der Ausbildung sollten den Game Jam als Möglichkeit nutzen, quasi back to the roots, frei, nicht kommerziell und ohne Druck Spiele zu entwickeln. Bei uns geht es darum, kreativ zu werden. Bei einem Game Jam kann man im Schnelldurchlauf lernen, wie ein Computerspiel entsteht – und was ein gutes Game ausmacht.

So haben es schon viele Spiele, die in kürzester Zeit entwickelt wurden zum Erfolg geschafft. Der bunte Mix von Teilnehmenden wird dieser Stimmung beitragen. Man kann sich im Vorhinein als Gruppe anmelden, aber auch erst warten bis zum ersten Tag der Game Jam, um seine Partner zu finden.

Ablauf des Game Jams

Als Brüter für Ideen dient dabei die gemütliche Umgebung bei uns. Die üblichen Gegenspieler von Game Jam — Schlaf und Hunger — werden wir für euch in Schach halten, denn von um 2 Uhr morgens bis 8 Uhr könnt ihr kurz verschnaufen, denn gute Ideen muss man auch mal Sacken lassen. Für das Wohlergehen wird  auch gesorgt, also bleibt nur noch die tickende Zeit, die euch im Nacken sitzen wird. Denn 24 Stunden sind nicht viel, da ist Teamarbeit gefragt.

Unsere Jury

Natürlich ist der Anreiz zu gewinnen groß, denn wir haben eine tolle Jury aus freiwilligen Professionellen für euch an Bord geholt, die die fertigen Prototypen beurteilen werden. Zum Beispiel freuen wir uns, u.a. Thomas S. Wiedemann, Gründer von A.MAZE und Thomas Lilge, Gründer des Gamelab.berlin bei uns begrüßen zu dürfen.

Für alle Teilnehmenden haben wir auch noch eine Überraschung vorbereiten über die ihr kurz vor der Veranstaltung informiert werdet. Außerdem werden wir uns Preise überlegen, die die Entwicklung des Gewinnerspieles vorantreibt.

Also ist der Game Jam eine tolle Gelegenheit, frei nach Schnauze Freies Wissen spielerisch erlebbar zu machen, sich auszutauschen, Spaß zu haben und die Chance zu nutzen, sein Können zu zeigen.

Mehr Informationen zu unserer Veranstaltung findet ihr auf der Webseite: https://www.wikimedia.de/wiki/Game_Jam.

Registrierung:  http://www.eventbrite.de/e/free-knowledge-game-jam-registration-17918569925

 

Blogpost von Julia Schütze

by Jens Ohlig at September 21, 2015 12:28 PM

September 17, 2015

Wikimedia Germany

Wikimedia:Woche 36/2015

In der 36. Wikimedia:Woche im Jahr 2015 sind der nun veröffentlichte Halbjahresbericht von Wikimedia Deutschland in deutscher Sprache und Aufzeichnungen der Vorträge von der Wikimania 2015 zu finden. Außerdem unter anderem in dieser Ausgabe: Rückblicke auf die internationalen GLAM-Aktivitäten und die geförderten Projekte aus den deutschsprachigen Communitys im August und interessante Ergebnisse aus einer Untersuchung der University of Oxford.

Foundation und Organisationen

Learning & Evaluation Workshop Kits

Das Learning & Evaluation Team der WMF will verstärkt Ressourcen zur Verfügung stellen, um Community Leader bei der Durchführung von Trainings und Workshops für andere Freiwillige zu unterstützen. Auf Meta wurden dazu die ersten zwei Workshop Kits zu den Themen „Storytelling“ und „Fail Fest“ veröffentlicht. Nutzung, Weiterentwicklung und Übersetzungen dieser Ressourcen sind herzlich willkommen:

Neue Antragsrunde für den Annual Planning Grant 2016

Wikimedia Deutschland wird auch dieses Jahr in der nächsten Runde einen Annual Planning Grant für 2016 von der Foundation beantragen. Insgesamt haben sich 18 Organisationen durch Letters of Intent angekündigt, von denen nun 14 vom FDC Staff als teilnahmeberechtigt bestätigt wurden. Indien, Ungarn, Dänemark und Finnland sind damit aus dieser Antragsrunde rausgefallen. Eine Übersicht der Bewerber und ihrer Qualifikationen für das Förderprogramm findet sich nun auf Meta. Die Anträge von WMDE und den anderen Antragstellern werden ab 1. Oktober auf Meta einzusehen sein.

September-Ausgabe des WMF Research Showcase auf Youtube nachsehbar

In der September-Ausgabe des „Research Showcase“ der Wikimedia Foundation sprach Morten Warncke-Wang über die Interessen freiwilliger Autorinnen und Autoren auf der einen und den Anforderungen der Leser auf der anderen Seite. Besnik Fetahu thematisierte die Erstellung von Qualitätsartikel zu aktuellen Ereignissen.

WMDE-Halbjahresbericht jetzt auch auf Deutsch verfügbar

Für alle, die sich über die Aktivitäten bei Wikimedia Deutschland in der ersten Jahreshälfte informieren möchten: der im Zuge der WMF-Jahresplanförderung (APG Grants) verfasste Halbjahresbericht von WMDE ist nun auch in einer deutschen Übersetzung auf Meta verfügbar.

Verstärkung im Team Ideenförderung

Mit Verena Lindner und Martin Rulsch bekam Wikimedia Deutschland tatkräftige Verstärkung im Team Ideenförderung.

WMF veröffentlicht weitere Ergebnisse aus Nutzerumfrage

Im Jahr 2012 wurde eine umfangreiche Nutzerumfrage in 17 Sprachen durchgeführt, bei der insgesamt etwa 17.000 Rückmeldungen eingingen. Die Wikimedia Foundation veröffentlichte nun weitere Ergebnisse der Umfrage.

Call for Participation zum 32C3 gestartet

Die Einreichungsphase zum 32. Chaos Communication Congress ist gestartet. Es werden Programmbeiträge in den Kategorien „Failosophy“, „Art & Culture“, „Ethics, Society & Politics“, „Hardware & Making“, „Security“ und „Science“ entgegen genommen. Der Chaos Communication Congress ist die jährliche Fachkonferenz und Hackerparty des Chaos Computer Clubs und findet vom 27. bis 30. Dezember statt.

WMF vergibt Stipendien für Developer Summit 2016

Vom 4. bis 6. Januar 2016 findet in San Francisco der Wikimedia Developer Summit 2016 statt. Deadline für die Beantragung von Reisestipendien und den Call for Participation ist am 2. Oktober 2015.

Projekte und Initiativen

Aufzeichnungen von Wikimania online

Aufzeichnungen der Vorträge von der Wikimania 2015 sind nun bei Commons und auf Youtube abrufbar.

Geförderte Projekte aus den Communitys im August in der Übersicht

Eine Übersicht der von Wikimedia Deutschland geförderten Projekte aus den Communitys ist im Vereins-Blog zu finden.

Rückblick auf GLAM on Tour im Schloss Caputh

Ralf Roletschek schrieb für den WMDE-Vereinsblog eine Gastbeitrag zur GLAM-on-Tour-Veranstaltung im Schloss Caputh.

Neues aus der OSM-Welt #268

Die aktuelle Zusammenfassung aus der Open-Streetmap-Welt „weekly 268“ berichtet über Neues aus dem Zeitraum vom 1. bis 7. September.

1. Internationale „Women Wikipedia Design“-Edit-a-thons statt gefunden

In Berlin und Melbourne fanden die ersten der internationalen „Women Wikipedia Design“-Edit-a-thons statt. Ein weiterer Edit-a-thon im September folgt am 23. des Monats in New York. Die Reihe wird bis einschließlich November monatlich fortgeführt.

2 Millionen Artikel in der schwedischsprachigen Wikipedia

Die schwedischsprachige Wikipedia erreicht 2 Millionen Artikel, unter denen sich allerdings viele bot-generierte Artikel befinden. Der 2-millionste Artikel behandelt einen Berg im Süd-Sudan und wurde ebenfalls von einem Bot eingetragen.

Internationale GLAM-Aktivitäten im August

Für eine Übersicht der internationalen Aktivitäten um Galerien, Büchereien, Archive und Museen im August, wurden die einzelnen Länderreporte zu einem Monatsbericht zusammen gefasst.

WikiEdu verfasst Handbuch zum Schreiben von Biografien

Die Wiki Education Foundation verfasste zusammen mit erfahrenen Wikipedianerinnen und Wikipedianern ein Handbuch mit Tipps und Hinweisen zum Schreiben von Biografien.

Studierende der Michigan State University tragen zur Vielfalt der Wikipedia-Inhalte bei

Studierende der Michigan State University arbeiteten im vergangenen Sommer gezielt an Artikeln über Filmemacherinnen und farbige Autorinnen.

Schweizerischer Nationalfonds hält Workshop zu Open Data

Benutzer:Micha nahm als Sprecher für die Wikipedia an einem Workshop des Schweizerischen Nationalfonds über die Anforderungen an Open Data im Forschungs- und Wissenschaftsbereich teil.

UB Basel stellt Karten aus dem 16. bis 18. Jahrhundert zur Verfügung

Die Basel University Library verkündete im Wikipedia-Kurier: „In Zusammenarbeit mit Wikimedia CH und dem Wikipedian in Residence hat die Universitätsbibliothek Basel den Upload von 557 digitalisierten Karten aus dem 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts abgeschlossen.“

Technik

Technik für Autorinnen und Autoren: Umfrage „Technische Wünsche“ startet

Mit einer Live-Veranstaltung auf der WikiCon am 19. September startet die Umfrage „Technische Wünsche 2015“ von Benutzer:Raymond in Zusammenarbeit mit dem Bereich Software-Entwicklung von Wikimedia Deutschland. Die Umfrage läuft im Anschluss an die Veranstaltung in der Wikipedia weiter und endet am 19. Oktober.

Wikipedia-App mit neuen Features

Die Wikipedia-App für Android hat neue Navigations-Funktionen bekommen. Beispielsweise kann nun einfacher zwischen verschiedenen Sprachversionen gewechselt werden.

Tech News issue #38

Die aktuelle Ausgabe der „Tech News“ berichtet über die letzten Ereignisse aus der Technik-Community.

20.000 Artikel mit Content Translation Tool angelegt / Übersetzer für Interface gesucht

Mit dem Artikel über den italienischen Erfinder Pellegrino Turri wurde in der italienischsprachigen Wikipedia der 20.000ste Artikel mit dem Content Translation Tool angelegt.

Nach der Entwicklung eines neuen Features für das Content Translation Tools, rufen die Entwickler zur Beteiligung bei der Übersetzung des User-Interfaces in verschiedene Sprachen auf.

Diskussion

Über die Notwendigkeit für mehr Offenheit und Transparenz in der Qualitätssicherung und Evaluierung

Im vierten Teil der Reihe „Freies Wissen und Wissenschaft“ schreibt Dr. Peter Kraker, Forscher am Know-Center, über Open Peer Review und Open Metrics.

Untersuchung der University of Oxford: 45% aller Edits kommen aus 5 Ländern

Die Association of American Geographers berichtete von einer Untersuchung der University of Oxford über die Zusammenhänge geografischer Standorte der Beitragenden und der jeweiligen Artikelgegenstände in der Wikipedia. Dabei wurde untersucht welche geografisch zuordenbaren Themen wo auf der Welt bearbeitet wurden.

Erste aus Wikidata generierte Liste in der Wikipedia erstellt

Mit der Liste der Gemälde von Jacob van Ruisdael wurde erstmal in mehreren Sprachversionen eine aus Wikidata heraus generierte Liste angelegt. Die Liste in der deutschsprachigen Wikipedia wurde nach einer kontroversen Diskussion gelöscht.

Elsevier stiftet 45 kostenfreie Zugänge

Wie unter anderem Ars Technica berichtet, stiftet der Wissenschaftsverlag Elsevier 45 kostenfreie Zugänge zu seiner Datenbank ScienceDirect für Wikipedia-Autorinnen und Autoren, was eine Diskussion über das Motiv Elseviers auslöste.

Pete Forsyth kommentierte die Angelegenheit in seinem Blog wikistrategies.net.

Presse, Blogs und Websites

Wochenkurier und DNN schreiben über kommende WikiCon

Der Wochenkurier und die Dresdner Neueste Nachrichten schreiben über die kommende WikiCon in Dresden. Der Wochenkurier führte dazu ein Gespräch mit den Wikipedia-Aktiven Steffi Eckold und René Mettke.

Refugee Phrasebook auf Al Jazeera

Auf Al Jazeera English wurde über das Refugee Phrasebook berichtet, ein Wörterbuch, das sich speziell an Flüchtlinge richtet und derzeit von Freiwilligen unter freier Lizenz erstellt wird. Ein Workshop zur Erstellung des Phrasebooks hatte am vergangenen Sonntag in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland statt gefunden.

irights.info und netzpolitik.org erläutern Rechtsstreit zwischen WMDE und Reiss-Engelhorn-Museen

Wikimedia und die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen führen einen Prozess um die Weiternutzung von Digitalisaten gemeinfreier Bilder (die Wikimedia:Woche berichtete). irights.info und netzpolitik.org gaben nun Hintergrundinformationen zu dem Rechtsstreit.

Sara Thomas arbeitet als Wikipedian in Residence bei Museums Galleries Scotland

Sara Thomas ist Wikipedian in Residence bei Museums Galleries Scotland. Sie berichtete nun über ihre Arbeit.

Termine

18.-20.9.: WikiCon

Die WikiCon 2015 findet vom 18. bis 20. September im Deutschen Hygiene-Museum, im Herzen der sächsischen Landeshauptstadt Dresden, statt.

22.9.: Bremenpedia vor Ort

„BremenpediA vor Ort“ versteht sich als Anlaufadresse in Bremen-Lesum für alle Fragen rund um das freie Online-Lexikon Wikipedia und die freie Medien-Datenbank Wikimedia Commons. Die Veranstaltungsreihe findet zwischen 15.00 und 17.00 Uhr im Heimathaus Lesum, dem Domizil des Heimat- und Verschönerungsvereins Bremen-Lesum e. V. (HVL), statt.

8.10.: Das ABC des Freien Wissens – K = Kollaboration, 19.00 – 22.00 Uhr (Veranstaltungsreihe)

Der elfte Wikimedia-Salon findet in Kooperation mit der Berliner Gazette-Konferenz UN|COMMONS statt und beschäftigt sich mit der Frage, welche Art der Kollaboration in der vernetzten Welt geeignet ist, um Gemeingut und freies Wissen zu fördern. Gäste: Dr. Mark Terkessidis, Migrationsforscher, Autor und Journalist, Prof. Dr. Friederike Habermann, Autorin und freie Wissenschaftlerin, Christoph Kappes, Berater und Netztheoretiker; Video-Einspieler: Volker Grassmuck, Publizist und Soziologe


Dieser gemeinschaftlich von Projektaktiven und Wikimedia Deutschland erstellte Newsletter soll Faszinierendes, Amüsierendes und Anregendes aus der deutschsprachigen wie internationalen Wikimedia-Welt nahe bringen und zum Weiterlesen anregen.

Frühere Ausgaben sind archiviert unter:

Die Liste der Beitragenden kann der Versionsgeschichte der jeweiligen Ausgabe im Archiv in der Wikipedia entnommen werden.

Wenn du Wünsche zur Woche im Allgemeinen oder Anregungen zur Abdeckung spezieller Themen hast, melde dich gerne in den Kommentaren. Auch kannst du gerne jederzeit selbst Einträge verfassen. Einträge für die kommende Ausgabe können bereits jetzt dort eingetragen werden: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia:Woche/N%C3%A4chste_Woche

Allen Mitwirkenden gilt hier wie gewohnt besonderer Dank.

by Nicolas Rueck at September 17, 2015 02:29 PM

Einladung: Das ABC des Freien Wissens „K=Kollaboration. Ohne Zusammenarbeit keine Commons?“

Am Donnerstag, den 08. Oktober, 19 Uhr, findet die nächste Ausgabe des Wikimedia-Salons “Das ABC des Freien Wissens” statt, diesmal in Kooperation mit der Berliner Gazette-Konferenz UN|COMMONS. An diesem Abend soll diskutiert werden, was Kollaboration als Prinzip bedeutet. Welches Potenzial entfalten kollaborative Strukturen in der vernetzten Gesellschaft, und welche Art von Kollaboration ist wichtig, um Gemeingüter und Freies Wissen zu fördern?


 

Wir laden herzlich ein zum ABC des Freien Wissens:

Schöne (neue) Zusammenarbeit? Foto: Aythami Melián Perdomo, [CC BY-SA 2.5]

„K=Kollaboration. Ohne Zusammenarbeit keine Commons?“

Donnerstag, 08. Oktober, 19 Uhr
Wikimedia Deutschland e.V.
Tempelhofer Ufer 23-24

Impulsreferat:
Dr. Mark Terkessidis, Migrationsforscher, Autor und Journalist

Weitere Gäste:
Dr. Phil. Friederike Habermann, Autorin und freie Wissenschaftlerin
Christoph Kappes, Berater und Netztheoretiker

Moderation: Sabrina Apitz, berlinergazette.de

Video-Einspieler: Prof. Dr. Volker Grassmuck, Publizist und Soziologe

 

Ob bei der Entwicklung einer Enzyklopädie oder einer Verfassung oder bei der Herstellung von Commons im Allgemeinen: Wenn etwas Außergewöhnliches entstehen soll oder Menschen Einfluss auf bestehende Verhältnisse nehmen wollen, dann müssen sehr unterschiedliche Leute miteinander zusammenarbeiten, schreibt Mark Terkessidis in seinem aktuellen Buch “Kollaboration”. Im Internet kann man dies täglich beobachten: JournalistInnen, Hacker, Medienschaffende, GründerInnen und Commons-AktivistInnen arbeiten in häufig offenen und anschlussfähigen Projekten zusammen. Dabei gehen sie das Wagnis ein, sich im Prozess des gegenseitigen Beeinflussens auch selbst zu verändern und zu wachsen.

Und so geht der digitale Boom mit einer Renaissance der Wissensallmende (so genannte Knowledge Commons) sowie einer Verbreitung von Werkzeugen für „Jedermann“ einher. Daten und Informationen, die wir ständig produzieren, können durch kollaborative Strukturen und, das ist neu, durch schnelle many to many-Effekte potenziell als öffentliches Wissen für alle denkbaren Zwecke genutzt werden.

Welches Potenzial haben vor diesem Hintergrund kollaborative Prozesse etwa für Wissensproduktion und -konsum? Durch welche Formen der Kollaboration wird die Entstehung von Gemeingüter und Freiem Wissen gefördert? Wie können kollaborative Prozesse in der digitalen Welt Qualitätsansprüchen und den Schwierigkeiten dezentraler Strukturengerecht werden? Und ab wann nervt Kollaboration nur noch und hemmt Entscheidungen eher, als sie demokratisch durchzusetzen?

Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion!

 • Der Eintritt ist frei. Um unsere Veranstaltungen noch besser zu machen, freuen wir uns über eine Anmeldung unter salon@wikimedia.de
 • Der Salon ist am Veranstaltungstag auf der Website als Livestream abzurufen.
 • Unter #wmdesalon kann mitdiskutiert werden.

by Lilli Iliev at September 17, 2015 01:53 PM

September 15, 2015

Wikimedia Germany

GLAM on Tour im Schloß Caputh – Stiftung Preußische Schlösser und Gärten lädt Wikipedia-Aktive ein

Ein Gastbeitrag von Ralf Roletschek, ehrenamtlicher Wikipedia-Autor

Detail aus dem Deckengemälde im Vorgemach des Kurfürsten im Schloss Caputh. Samuel Theodor Gericke, Public domain

Am Wochenende vom 4.-6. September zeigte sich der Herbst in Caputh bei Potsdam schon von seiner ungemütlichen Seite. Gut, daß die 12 Wikipedianerinnen, Wikipedianer und Commons-Fotografen, die von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten eingeladen wurden, in einem echten Schloß Zuflucht fanden. Die mittlerweile 8. GLAM on Tour Station hat Wikimedia Deutschland diesmal gemeinsam mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin Brandenburg und mit mir als Wikipedia-Koordinator durchführt.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin Brandenburg (SPSG) ist Eigentümerin des Schlosses Caputh. Es gehört zu den mehr als 20 Schlössern, die von der SPSG verwaltet und gepflegt werden. Vor 17 Jahren wurde das Barockschloß am Schwielowsee aufwendig saniert und lockt nun wieder Hunderte Besucher an.

12 Fotografierende, 700 Fotos, 7500 Fayencefliesen

Farbkalibrierung im Fliesensaal. Foto: Ralf Roletschek [GFDL 1.2 (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html)]

Es lohnt sich, selbst nach Caputh zu kommen, nicht nur, aber auch, weil es bisher wenige Fotografien von und aus dem Inneren des Schlosses gab. Aufgrund des so genannten Sanssouci- Urteils benötigt jeder, der über den privaten Gebrauch hinaus Bilder von den Schlössern der Stiftung machen möchte, eine kostenpflichtige Genehmigung von der Stiftung. Nach dem windigen Wochenende ändert sich das nun, siehe Dokumentationsseite mit den fast 700 Fotos, die während der GLAM on Tour Station entstanden und bereits hochgeladen wurden. Die Bilder können auch am Fotowettbewerb Wiki loves monuments teilnehmen.

Nach einer ausführlichen  Führung durch das Schloß konnten wir uns in einem Arbeitsraum aufhalten, wo einige sich bereits an Recherchen für die Artikelarbeit machten. Hier konnten wir auch das entsprechende Fotoequipment auspacken, und legten los. Besonders schön war, daß nach anfänglichen Berührungsängsten die anderen Besucher des Schlosses und auch das Personal sich sehr interessiert zeigten und sogar hier und da assistierten. So wurden etwa die Fenster von außen abgedunkelt, um störendes Licht zu minimieren.

Eine fotografische Herausforderung war der historische Fliesensaal mit 7500 einzelnen Motivfliesen, zu dem nun auch ein Wikipedia-Artikel und eine Commons-Kategorie entstand. Einige der entstandenen Bilder wurden auf Commons bereits als ausgezeichnet bewertet. Auch die Stiftung selbst hat sich in Vorbereitung auf die Veranstaltung einen Wikipedia-Account angelegt und kann nun sachkundig auf Fragen auf den Diskussionsseiten eingehen oder Anregungen geben.

Vieles geschafft, 19 Schlößer to go

In Aktion für Comons im Schloss Caputh. Foto: WikiAnika [CC BY 3.0]

Erstmals wurden nun Ehrenamtliche der Wikimedia-Projekte für ein Pilotprojekt eingeladen und bekamen die Gelegenheit, sich frei im Schloß zu bewegen und Gemälde, Vasen, Büsten etc. zu fotografieren. Die besondere Veranstaltung mit Prämierencharakter war nicht nur für das Schloßpersonal und die Mitarbeitenden der Stiftung interessant, sondern auch den Potsdamer Neuesten Nachrichten einen Artikel wert.

In den gut 5 Stunden haben wir, aufgeteilt in Gruppen, viel geschafft zu fotografieren, aber natürlich nicht alles. Außerdem warten noch 19 weitere Schlösser darauf, für die Wikimedia-Projekte erkundet zu werden. Auf der Grundlage dieser ersten, für beide Seiten spannenden Aktion hoffen wir nun natürlich auf weitere gemeinsame Aktivitäten. Nach diesem Wochenende sind wir auf jeden Fall optimistisch!

by Lilli Iliev at September 15, 2015 11:43 AM

Freies Wissen und Wissenschaft (Teil 04): Über die Notwendigkeit für mehr Offenheit und Transparenz in der Qualitätssicherung und Evaluierung: Open Peer Review und Open Metrics

Open Access, Citizen Science, Open Research Data – Die Öffnung der Wissenschaft schreitet voran. Immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen sich im Rahmen ihrer Arbeit mit freien Lizenzen und kollaborativen Arbeitsweisen. Sie machen ihre Forschungsergebnisse und -daten frei zugänglich, damit sie von möglichst vielen Menschen verwendet und nachgenutzt werden können oder beteiligen Bürgerinnen und Bürger direkt am Forschungsprozess. An dieser Stelle veröffentlichen wir in unregelmäßigen Abständen Beiträge rund um das Thema Freies Wissen und Wissenschaft. Im vierten Teil unserer Reihe schreibt Dr. Peter Kraker, Forscher am Know-Center, über Open Peer Review und Open Metrics.


E-Mails mit der Betreffzeile „Your submission to…“ oder „Refereeing decision for…“ lassen den Puls von ForscherInnen ansteigen – beinhalten diese doch zumeist das Ergebnis des sogenannten Peer Reviews, welches darüber entscheidet, ob ein wissenschaftlicher Artikel zur Publikation in einer Zeitschrift oder einem Konferenzband angenommen wurde. Wikipedia definiert Peer Review folgendermaßen:

Ein Peer-Review (englisch von Peer, Gleichrangiger und Review, Gutachten), auch Kreuzgutachten, ist im Wissenschaftsbetrieb ein Verfahren zur Qualitätssicherung von wissenschaftlichen Publikationen. Dabei werden unabhängige Gutachter aus dem gleichen Fachgebiet wie die Autoren herangezogen, um die Eignung zur Veröffentlichung zu beurteilen.

In der Praxis wird eine Einreichung zumeist von zwei oder drei GutachterInnen beurteilt. Die HerausgeberInnen entscheiden dann auf Basis dieser Gutachten über Annahme oder Ablehnung des Artikels bzw. darüber, welche Änderungen vor Veröffentlichung noch durchzuführen sind. Von vielen ForscherInnen wird das sogenannte „Double-blind Verfahren“ als der höchste Standard angesehen. Dabei wird die Einreichung anonymisiert und auch die GutachterInnen geben ihre Einschätzung ohne Namensnennung ab. So soll ein Höchstmaß an Objektivität gewährleistet werden.

Peer Review in der Kritik

Doch Peer Review im geschlossenen Double-blind Verfahren ist in die Kritik geraten, seitdem die Effizienz des Instruments wissenschaftlich untersucht wird. Richard Smith fasste die Forschung zu Peer Review bereits vor einigen Jahren wie folgt zusammen:

Peer review is slow, expensive, profligate of academic time, highly subjective, prone to bias, easily abused, poor at detecting gross defects, and almost useless for detecting fraud.

Was sind die Gründe für dieses vernichtende Urteil? Nun, zunächst haben viele ForscherInnen bereits die Kehrseite der Reviewer-Anonymität kennengelernt. Ursprünglich zum Schutz der ReviewerInnen eingeführt, damit sie ihre Meinung frei äußern kann, ohne Nachteile fürchten zu müssen, werden unter dem Schutzmantel der Anonymität auch extrem kurze, stark subjektive und in manchen Fällen sogar beleidigende Gutachten abgegeben. Zudem ist das Ideal des Double-blind Verfahrens kaum zu erreichen: in den meisten Gebieten kennen die ExpertInnen einander und sind über die Arbeit des jeweils anderen informiert. Aus diesem Grund können die ReviewerInnen in vielen Fällen zumindest erahnen, wer das Manuskript eingereicht hat. Reviews können somit genutzt werden, um die Publikation eines Konkurrenten, wenn schon nicht verhindern, so zumindest verzögern. Denn Peer Review-Verfahren ziehen sich meist über mehrere Monate hin. Wird eine Publikation von einer Zeitschrift abgelehnt, so wird der Prozess bei einer anderen Zeitschrift von neuem gestartet. Dies betrifft nicht immer nur wissenschaftlich problematische Artikel, sondern auch besonders innovative oder interdisziplinäre Forschung. So kann es im schlimmsten Fall Jahre dauern, bis ein Artikel veröffentlicht wird.

Letztlich sind jene Zeitschriften mit den höchsten Ablehnungsraten – und damit mit dem vermeintlich rigorosesten Peer Review – gleichzeitig jene, bei denen die meisten Artikel im Nachhinein zurückgezogen werden müssen, da Fehler oder gar betrügerisches Verhalten nachgewiesen wurden. Nun könnte man argumentieren, dass diese Artikel bereits von vornherein stärkere Beachtung finden und Fehler so wahrscheinlicher gefunden werden – das Vertrauen in Peer Review als Korrektiv und qualitätssicherndes Instrument wird dadurch aber nicht gestärkt.

Offenes Peer Review, oder: das Verfahren auf den Kopf stellen

Peer Review. [CC BY-SA 2.0]

Aufgrund dieser Defizite wird der Ruf nach einer Reform des Peer Review Prozesses hin zu mehr Offenheit und Transparenz immer lauter. Eine Variante von Open Peer Review kommt bei BiomedCentral seit vielen Jahren zum Einsatz. Dabei werden bei Veröffentlichung eines Artikels auch dessen Reviews mit Namen des Reviewers veröffentlicht. Dadurch sollen kurze und stark von der eigenen Meinung gefärbte Gutachten vermieden werden. Das sogenannte Open Post Publication Peer Review geht sogar noch weiter. Bei diesem Verfahren werden Artikel nach einer kurzen Überprüfung durch den/die Herausgeber/in, ob es sich grundsätzlich um einen wissenschaftlichen Artikel handelt, sofort online gestellt. Das Peer Review wird dann nach der Publikation („post publication“) durchgeführt. Die Reviews werden auch hier öffentlich gestellt, wobei sowohl die Identität der ReviewerInnen als auch die der AutorInnen bekannt ist. Sowohl Artikel als auch Reviews können zudem von Dritten kommentiert werden.

Dieses Open Post Publication Peer Review, welches etwa von der European Geosciences Union (EGU), dem Semantic Web Journal oder F1000 verwendet wird, hat, neben der oben erwähnten normativen Wirkung, viele weitere Vorteile: zunächst müssen AutorInnen nicht mehr Monate oder Jahre auf Veröffentlichung ihres Artikels warten. Außerdem kann jede/r den Artikel und die Reviews kommentieren und so auf Versäumnisse oder Probleme der AutorInnen, aber auch der ReviewerInnen hinweisen. Das offene und transparente Verfahren ermöglicht es AutorInnen, ReviewerInnen und anderen ExpertInnen in einen Dialog zu treten, der den Artikel verbessert.

Als Wermutstropfen bleibt, dass ReviewerInnen nicht mehr durch Anonymität geschützt werden; dies kann aber in bestimmten Fällen sinnvoll sein. Aus diesem Grund hat es sich bei anderen Open Peer Review Verfahren, wie dem Semantic Web Journal durchgesetzt, das ReviewerInnen auf Wunsch dennoch anonym bleiben. Diese Möglichkeit wird von rund einem Fünftel der ReviewerInnen im SWJ genutzt. Zudem stellt sich die Frage, was mit einmal veröffentlichten Artikeln passiert, so sie nach dem Review trotz aller Änderungen als nicht tauglich eingestuft werden. Bei F1000 verbleiben diese Artikel mit dem Vermerk „Not Approved“ in der Datenbank, während das Semantic Web Journal AutorInnen anbietet, die Artikel in diesem Fall nach einer vierwöchigen Frist wieder von der Website zu entfernen.

Das nachgelagerte Peer Review wird von neugegründeten Publikationsplattformen gerne umgesetzt. Traditionelle Verlage, insbesondere die „Big 5“ (Reed-Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Taylor & Francis und Sage), aber halten derzeit noch am geschlossenen Peer Review fest. Als Alternative dazu bieten sich Plattformen wie PubPeer an, auf denen wissenschaftliche Artikel im Nachhinein besprochen werden können, zumeist wenn der Verdacht vorliegt, dass Fehler in den Studien passiert sind bzw. in bestimmten Fällen sogar Daten oder Ergebnisse gefälscht wurden.

Wozu Metriken in der Qualitätssicherung und Evaluierung?

Ein grundlegendes Problem von Peer Review kann auch Offenheit nur bedingt lösen: die stark steigende Nachfrage an Reviewern, die immer schwerer gedeckt werden kann. Neben der stetig steigenden Anzahl an eingereichten Publikationen, wird Peer Review mittlerweile auch für die Begutachtung von Forschungsanträgen und in Bewerbungsverfahren eingesetzt. Zudem werden fachkundige ExpertInnen in Evaluierungen von Projekten und von ganzen Institutionen benötigt. Eines der größten Peer Reviews betreibt dabei Großbritannien: im Rahmen des Research Excellence Frameworks wird periodisch der gesamte Forschungsoutput einer Nation von den ExpertInnen in den einzelnen Bereichen bewertet.

Da qualitative Methoden zunehmend an ihre Grenzen stoßen, wird die Nutzung quantitativer Indikatoren immer öfter in Betracht gezogen. Ob klassische Metriken, wie Zitate, oder neue, web-basierte Metriken wie Downloads oder Tweets: Metriken werden in vielen Bereichen angewandt, unter anderem in der Qualitätssicherung, in der Evaluierung und bei der Filterung wissenschaftlichen Outputs. Dementsprechend entstehen neue Services, die die Nachfrage nach metrik-basierten Auswertungen bedienen. In Deutschland hat der Diskurs darum durch den Kerndatensatz Forschung Fahrt aufgenommen. Ein Bericht der britischen HEFCE spricht sogar von einer „Metric Tide“, also einer Metrik-Flut, die derzeit über uns hereinbricht.

Wie die Ergebnisse aus der Forschung zu quantitativen Indikatoren, der Bibliometrie, zeigen, ist bei der Anwendung von Metriken zur Evaluierung allerdings höchste Vorsicht geboten. Metriken können etwas Quantifizierbares über die Welt aussagen, doch für das wie und warum benötigen wir nach wie vor Theorien und Modelle. Besonders schwierig wird es bei Indikatoren, die in sozialen Zusammenhängen generiert werden, wie etwa Zitate oder Tweets. Menschen sind notorisch unzuverlässig und die Motive ihres Handelns sind vielfältig. Wenn ein Artikel in einem anderen zitiert wird, dann kann der/die Autorin das aus der Motivation geschehen, dass er/sie auf dem Artikel aufbaut. Es kann aber genauso gut aus der Motivation entstehen, dass er/sie jemanden einen Gefallen tun möchte – oder weil er/sie ein anderes Ergebnis widerlegen möchte. All dies geht bei einer simplen Zählung und Aggregation verloren. Untersuchungen haben gezeigt, dass Metriken anfällig sind für systematische Verzerrungen. Zudem besteht immer die Gefahr einer bewussten Einflussnahme durch die handelnden Akteure.

Daher erscheint es nur folgerichtig, dass auch im Bereich der Metriken mehr Offenheit und Transparenz gefordert wird. Dies wurde auch im kürzlich erschienen „Leiden Manifesto for research metrics“ noch einmal bekräftigt:

Keep data collection and analytical processes open, transparent and simple. […]  no one should accept a black-box evaluation machine.

Nur wenn die Daten, die den Metriken zugrunde liegen offen zur Verfügung stehen, können systematische Verzerrungen ausfindig gemacht werden. Zudem sind ergänzende Informationen über den jeweiligen Datensatz wichtig, um Metriken in einen entsprechenden Kontext setzen zu können und untereinander vergleichbar zu machen. Letztlich kann auch die bewusste Einflussnahme erst dann überprüft werden, wenn alle Daten frei zugänglich sind.

Ein Blick auf die derzeitige Landschaft zeigt, dass wir davon aber noch weit entfernt sind, wie auch Kollege Ulrich Herb im vorhergehenden Beitrag in diesem Blog aufgezeigt hat. Zwar stellen einige Anbieter ihre Daten bereits unter einer freien Lizenz zur Verfügung – als positive Beispiele seien hier PLoS, Mendeley und figshare genannt – der Journal Impact Factor (JIF) von Thomson Reuters, eine der weitverbreitetsten Metriken ist allerdings nicht nachvollziehbar, da die zugrunde liegende Datenbasis nicht veröffentlicht wird. Bei anderen Metriken, wie dem ResearchGate Score, wird nicht einmal der zugrunde liegende Algorithmus veröffentlicht.

Ausgestaltung eines offenen und transparenten Systems zur Qualitätssicherung und Evaluierung

Derzeit zeichnet sich ein Konsens darüber ab, dass Evaluierungspraktiken und wissenschaftliche Qualitätssicherung verbessert werden müssen. Die San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), die dies fordert, wurde von über 12.500 Menschen und fast 600 Institutionen weltweit unterzeichnet. Andere begrüßenswerte Initiativen wie das Leiden Manifesto oder Responsible Metrics schlagen in die gleiche Kerbe.

Die Ausgestaltung eines solchen Systems im Rahmen von Open Science ist aber noch Gegenstand der Diskussion. Im Rahmen von Horizon 2020 läuft derzeit beispielsweise eine Ausschreibung für Projekte, die innovative Konzepte in den Bereichen Peer Review, Dissemination und Impact-Messung identifizieren und validieren.

Aus meiner Sicht wird es wichtig werden, qualitative und quantitative Systeme sinnvoll zu verknüpfen. Denn wie Alan Dix kürzlich gezeigt hat, treten selbst in einer rigorosen, rein qualitativen Evaluierung wie dem britischen Research Excellence Framework, systematische Verzerrungen auf, die erst durch quantitative Metriken zu Tage gefördert werden können. Aufdecken konnte er dies nur, weil die dazugehörigen Daten offen zur Verfügung gestellt wurden. Dies zeigt einmal mehr, dass Offenheit und Transparenz eine notwendige Voraussetzung für ein verbessertes System zur Qualitätssicherung und Evaluierung sein müssen.


 

Dr. Peter Kraker. Bild: [CC BY-SA 4.0]

Dr. Peter Kraker ist Postdoc am Grazer Kompetenzzentrum Know-Center und forscht dort zu wissenschaftlicher Kommunikation im Web, alternativen Metriken und der Visualisierung von Wissensdomänen. Zudem engagiert er sich für mehr Offenheit in der Wissenschaft im Rahmen des Open Access Network Austria und der Open Knowledge Foundation. Für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Preise und Förderungen, unter anderem das Panton Fellowship und das Marshallplan Scholarship.

 

 

 

 

Literatur

∙    Dix, A. (2015). Citations and Sub-Area Bias in the UK Research Assessment Process. In ASCW’15 Workshop at Web Science 2015. Online at http://ascw.know-center.tugraz.at/2015/05/26/dix-citations-and-sub-areas-bias-in-the-uk-research-assessment-process/

∙    Fang, F. C., & Casadevall, A. (2011). Retracted science and the retraction index. Infection and Immunity, 79(10), 3855–3859. doi:10.1128/IAI.05661-11

∙    Hunter, J. (2012). Post-Publication Peer Review: Opening Up Scientific Conversation. Frontiers in Computational Neuroscience, 6(August), 1–2. doi:10.3389/fncom.2012.00063

∙    Janowicz, K., & Hitzler, P. (2015). Open and transparent: The review process of the semantic web journal. IEEE STCSN-E-Letter on Science 2.0. Online at: http://stcsn.ieee.net/e-letter/stcsn-e-letter-vol-3-no-1/the-semantic-web-journal-review-process

∙    Kraker, P., & Lex, E. (2015). A Critical Look at the ResearchGate Score as a Measure of Scientific Reputation. In ASCW’15 Workshop at Web Science 2015. Online at http://ascw.know-center.tugraz.at/2015/05/26/kraker-lex-a-critical-look-at-the-researchgate-score/

∙    Kraker, P., Schlögl, C., Jack, K., & Lindstaedt, S. (2015). Visualization of Co-Readership Patterns from an Online Reference Management System. Journal of Informetrics, 9(1), 169–182. Online at: http://arxiv.org/abs/1409.0348

∙    Smith, R. (1999). Opening up BMJ peer review: A beginning that should lead to complete transparency. British Medical Journal, 318(January), 4–5. Online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1114535/

∙    Wilsdon, J., Allen, L., Belfiore, E., Campbell, P., Curry, S., Hill, S., Jones, R., Kain, R., Kerridge, S., Thelwall, M., Tinkler, J., Viney, I., Wouters, P., Hill, J., Johnson, B. (2015). The Metric Tide Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management. doi:10.13140/RG.2.1.4929.1363


 

Mehr aus der Reihe „Freies Wissen und Wissenschaft“

by Lilli Iliev at September 15, 2015 08:32 AM

September 14, 2015

Wikimedia Spain

III Jornadas de Wikimedia España

Con motivo de la celebración en Madrid de su V Asamblea General, Wikimedia España, junto con el estudio de diseño Gráfica Liebre, organiza las III Jornadas Wikimedia, que tendrán lugar en Madrid los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2015. Los actos se celebrarán en el Colegio Mayor Universitario Isabel de España, en plena Ciudad Universitaria, y durante los mismos se desarrollarán diferentes actividades abiertas al público interesado.

Las jornadas comenzarán el viernes 25 con la sesión Wiki Experience: primer contacto, donde conoceremos distintas experiencias que se han dado al margen de la organización de la Fundación Wikimedia, y que se vinculan con alguno de los proyectos que esta gestiona.La mañana del sábado 26 tendrá una vertiente práctica y otra teórica. Por un lado se desarrollarán dos talleres, uno dedicado a Wikidata, en el que se enseñará el funcionamiento del último de los proyectos Wikimedia, y otro a gráfica libre, con ejemplos prácticos sobre distintas herramientas que ofrece el software libre para crear o editar imágenes o gráficos. Por otro lado las charlas nos acercarán al uso de las fuentes en Wikipedia y a la propiedad intelectual y las licencias abiertas.

En la tarde del sábado, Wikimedia España celebrará su V Asamblea General. Por último, en la mañana del domingo 27 hemos organizado una visita a dos de los museos que participan, durante este otoño, en el proyecto Glaming Madrid, el Museo del Romanticismo y el Museo Arqueológico Nacional.

El programa completo se puede consultar en esta página en Wikipedia.

by Rubén Ojeda (noreply@blogger.com) at September 14, 2015 11:58 PM

DSS Wikidata Editathon

El pasado 3 de julio tuvo lugar el Donostia-San Sebastián Wikidata Editathon, un evento dedicado a difundir y editar Wikidata (la base de conocimiento libre que cualquier persona puede editar). Aprovechando que Donostia / San Sebastián será Capital Europea de la Cultura en 2016, propusimos editar elementos de Wikidata relacionados con la ciudad: personas, puntos de interés turístico, eventos deportivos e históricos, cualquier cosa de relevancia relacionada con Donostia / San Sebastián.

Facultad de Informática de San Sebastián (DIFF/FISS)


A pesar de ser uno de los días más calurosos del mes, conseguimos atraer a participantes interesados en Wikidata, el nuevo proyecto de Wikimedia. Entre los asistentes se encontraban profesores, investigadores y estudiantes de Ingeniería Informática (de la Universidad del País Vasco UPV/EHU y de la Universidad de Zaragoza), así como gestores culturales (de Donostia Kultura, Euskomedia y Euskonews) y coordinadores de actividades relacionadas con la iniciativa de DSS2016. Llegamos a contar en torno a 20 asistentes durante las charlas y en total fuimos 16 personas (incluyendo a los organizadores) las que participamos en las sesiones de edición.


Asistentes escuchando la charla de Josu Aramberri.

Apertura de la jornada

Tras el saludo de Kepa Sarasola, decano de la Facultad de Informática de San Sebastián, la jornada se inauguró con una charla de bienvenida ofrecida por los organizadores del evento (Cristina Sarasua de la Universidad de Koblenz-Landau y socia de Wikimedia Deutschland, Jesús Bermúdez de la Universidad del País Vasco y Raquel Trillo de la Universidad de Zaragoza). Seguidamente, Josu Aramberri (de la Universidad del País Vasco y socio de Wikimedia España) ofreció la primera charla invitada. Josu explicó la misión y visión de Wikimedia, describió sus proyectos más relevantes y resaltó la importancia del conocimiento libre. Precisamente, tal y como recordaba Josu, durante los días cercanos al DSS Wikidata editathon, Wikimedia mostraba su preocupación en torno a la enmienda que suponía modificar la normativa de libertad de panorama. Finalmente, el 9 de julio el parlamento Europeo rechazó restringir la libertad de panorama a la hora de hacer y publicar fotografías.

De izquierda a derecha (Cristina Sarasua, Josu Aramberri, Jesús Bermúdez y Raquel Trillo). Foto publicada en Twitter por @Amarapedia https://pbs.twimg.com/media/CI-vXJkW8AAQmwP.jpg

Introducción a Wikidata
Tras la charla de Josu, Cristina Sarasua ofreció una introducción a Wikidata. Cristina explicó que Wikidata es una base de conocimiento humano, libre y colaborativa con datos estructurados. Cristina mostró algunas de las razones por las cuales el contenido de Wikipedia se hace difícil de reutilizar y gestionar: por ejemplo, si queremos desarrollar una aplicación de software que consuma la información de los artículos de Wikipedia, es difícil procesar automáticamente texto en lenguaje natural. Otro ejemplo hace alusión a la consistencia de datos y a la cobertura de datos, ya que en ocasiones artículos que describen los mismos objetos en diferentes idiomas o formatos (p.ej. listas de Wikipedia) no contienen datos iguales (p.ej. el artículo de San Sebastián en Wikipedia ES muestra a fecha de 3 de julio, que su alcalde actual es Eneko Goia, y sin embargo en la versión alemana de Wikipedia DE el artículo muestra que el alcalde actual es Juan Karlos Izagirre). La gestión de datos estructurados y multilingües de Wikidata ayuda a solventar estos problemas. Wikidata sirve de base de datos para Wikipedia, y para cualquier otro sistema que desee acceder y reutilizar sus datos. Después de ofrecer una visión general del ecosistema y potencial de utilización de Wikidata, Cristina pasó a explicar con detalle los diferentes aspectos de la edición (manual) en Wikidata. Cristina habló de elementos, declaraciones, calificadores, fuentes, y clasificación de elementos, así como de crear elementos, editar y enriquecer elementos, enlazar datos de Wikidata con fuentes de datos externas y revisar la importación de datos de Freebase a Wikidata. Las diapositivas están disponibles en SlideShare.
La introducción a Wikidata motivó varios comentarios y preguntas que reparaban en la relación de Wikidata con otros proyectos.
 • Un comentario hacía referencia a OpenCyc, un previo intento de elaborar una base de conocimiento universal, que actualmente no tiene demasiada repercusión. Si bien es cierto que Wikidata no es la primera iniciativa que intenta elaborar colaborativamente una base de conocimiento reutilizable, el diseño de Wikidata, su comunidad y su tecnología difieren de otros proyectos relacionados. Por ejemplo, en Wikidata se puede indicar el periodo de tiempo durante el cual un hecho es válido (a través de calificadores); y además, en Wikidata es posible (y recomendable) introducir fuentes de información que sustentan la veracidad de los datos introducidos.
 • Otra pregunta hizo referencia al impacto de Wikidata en el área de Linked Data, en la cual en los últimos años se han publicado muchas fuentes de datos. Una de esas fuentes de datos es DBpedia, una fuente con datos estructurados (en RDF) con información de Wikipedia. Wikidata no utiliza el modelo de datos RDF internamente, pero sus desarrolladores ofrecen gran parte de los datos de Wikidata en exportaciones de datos en RDF. El carácter enciclopédico de los datos de Wikipedia y por tanto también de DBpedia ha hecho que DBpedia se convierta en un nodo central de la nube de datos Linking Open Data; lo que significa que muchas fuentes de datos se han conectado con DBpedia y muchos sistemas reutilizan datos de DBpedia. Wikidata también describe el conocimiento humano, y de hecho, Wikipedia consume datos de Wikidata. De ahí la pregunta de si ahora todas las fuentes que conectan con DBpedia deberán conectarse también con Wikidata. Tal y como explicaba Markus Krötzsch en una charla ofrecida en la conferencia SWIB14 Wikidata y DBpedia se diferencian principalmente en que Wikidata se centra en la edición manual de datos -- voluntarios de todo el mundo que editan datos, similar a la edición de Wikipedia -- mientras que los datos de DBpedia han sido extraídos de Wikipedia automáticamente. Ambas fuentes de datos están relacionadas con Wikipedia, pero abordan el problema de generar datos reutilizables desde diferentes perspectivas. Wikidata integra información de Wikipedia multilingüe en un único repositorio de datos. El establecer la intervención humana como foco central de la creación de datos, hace que la calidad de los datos sea en principio mejor. Actualmente ambos proyectos co-existen, ambos proyectos tienen gran valor, y fuentes de datos que están conectadas con DBpedia están ahora también conectadas con Wikidata. A través del listado de propiedades de Wikidata se puede observar cuáles son las fuentes conectadas con Wikidata. Por otra parte, hay varias iniciativas que tratan de comparar e integrar ambas fuentes de datos.
 • Otras preguntas interesantes aludían al impacto de Wikidata en los editores de Wikipedia: 1) cómo motivar a los editores habituales de Wikipedia a que editen también Wikidata y 2) cómo tienen que plantearse dichos editores de Wikipedia la edición de Wikidata, qué es lo que tiene que hacer. Es cierto que muchos editores de Wikipedia disfrutan redactando textos, narrando historias o describiendo datos y puede que la edición de datos estructurados (p.ej. introducir fechas, geolocalizaciones, referencias de páginas Web) les resulte menos “creativa”. Sin embargo, cuando los editores se den cuenta de que los valores de los Infoboxes de Wikipedia se puede rellenar accediendo directamente a datos de Wikidata, probablemente vean el valor que tiene editar datos y no sólo artículos de texto. Por otra parte, Wikidata también puede atraer a otro tipo de voluntarios. En una conversación durante la organización del DSS Wikidata Editathon, María Sefidari (socia de Wikimedia España y parte del Board of Trustees de Wikimedia Foundation hasta julio de 2015) nos recordaba la importancia que Wikidata puede tener para el periodismo de datos. De modo que podemos imaginar usuarios que acudan a Wikidata sin haber sido editores de Wikipedia, motivados por la utilidad que Wikidata puede tener en sus trabajos de gestión de la información. Habrá usuarios que sean editores de Wikipedia exclusivamente, otros serán editores de Wikidata y habrá usuarios que sean editores en ambos sistemas. En este último caso, los editores pueden utilizar las Wikis de ambos sistemas simultáneamente para introducir nueva información, y además, pueden hacer que los artículos de Wikipedia consuman datos de Wikidata.
Edición de Wikidata
La edición se repartió en dos sesiones. El ambiente fue distendido y todos los editores parecían realmente motivados. Editores habituales de Wikipedia reconocieron immediatamente la utilidad de editar los datos en Wikidata. Éste fue el caso de las personas involucradas en la iniciativa Amarapedia, una iniciativa que pretende conectar Wikipedia con el barrio de Amara en Donostia / San Sebastián, a través de la edición de artículos de Wikipedia sobre el barrio en euskera. Nos alegramos mucho al escuchar a un editor decir: “¡esto engancha!”. Y así fue, porque alargamos la última sesión al ver que los participantes seguían editando.

Editores del DSS Wikidata Editathon (parte I)
Editores del DSS Wikidata Editathon (parte II).


Por supuesto, los organizadores también editaron -- entre pregunta y pregunta :-) Foto publicada en Twitter por @Aukera https://pbs.twimg.com/media/CI-1V2vWEAAwRK4.jpg


El merchandising que Lydia Pintscher (de Wikimedia Deutschland y gestora de producto en el proyecto de Wikidata) generosamente nos envió fue muy bien recibido por los participantes.

Merchandising the Wikidata.

Los resultados de la actividad de los editores durante las sesiones de edición son los siguientes:

Cifras generales Cantidad
número total de ediciones
(cualquier modificación incluyendo la edición de información de las propiedades y páginas de ayuda)
791
número de ediciones sobre elementos de Wikidata
(el identificador de los elementos comienza por ‘Q’)
744
número de elementos de Wikidata editados
(el identificador de los elementos comienza por ‘Q’)
81
número de editores
(personas anónimas o registradas que editan)
16
(15 loggeados, 1 anónimo con IP local)

Tipo de edición Número de ediciones sobre elementos de Wikidata
número de ediciones ‘wbeditentity-create’
(nuevo elemento creado)
17
número de ediciones ‘wbsetclaim-create’
(nueva declaración creada)
369
número de ediciones ‘wbsetclaim-udpate’
(declaración editada)
41
número de ediciones ‘wbcreateclaim-create’
(afirmación creada)
1
número de ediciones ‘wbsetreference-add’
(referencia a fuente de datos creada)
188
número de ediciones ‘wbsetreference-set’
(valor de una referencia a una fuente de datos actualizada)
4
número de ediciones ‘wbsetqualifier‘
(calificador asignado)
0
número de ediciones ‘wbsetlabel-add’
(etiqueta creada)
28
número de ediciones ‘ wbsetlabel-set’
(etiqueta actualizada)
10
número de ediciones ‘ wbsetdescription-add’
(descripción creada)
26
número de ediciones ‘ wbsetdescription-set’
(descripción editada)
6
número de ediciones ‘ wbsetdescription-remove’
(descripción eliminada)
1
número de ediciones ‘ wbremoveclaims-remove’
(afirmación eliminada)
31
número de ediciones ‘wbremovereferences-remove‘
(referencia a fuente de datos eliminada)
2
número de ediciones ‘wbsetaliases-add’
(alias creado)
17
número de ediciones ‘ wbsetaliases-set’
(alias editado)
1
número de ediciones ‘wbsitelink-add’
(enlace de sitio añadido)
1
número de ediciones ‘wbmergeitems-from’
(elementos fusionados)
1


Idiomas Número de ediciones sobre elementos de Wikidata
Español (ES) 51
Euskera (EU) 22
Inglés (EN) 19
Alemán (DE) 3
Gallego (GL) 5
Otros / sin idioma
(fechas, números, fuentes de datos etc. no necesitan idioma)
644
Datos obtenidos con el código desarrollado por Cristina Sarasua, que consulta Wikidata a través de la Wikidata API.
Después del descanso para comer, Thomas Steiner (de Google Inc.) ofreció una charla por videoconferencia sobre la migración de datos de Freebase a Wikidata. Thomas explicó la decisión que Google tomó en relación a Freebase: cerrar Freebase y transferir sus datos a Wikidata. Para hacer esta migración, ingenieros de Google (entre los que se encuentra Thomas) han desarrollado la herramienta Primary Sources. El propósito de la herramienta es validar y mejorar las referencias a fuentes que respalden las afirmaciones extraídas de Freebase. Esta herramienta es actualmente un gadget en Wikidata que cualquier usuario puede activar. Cuando se ha activado, el usuario de Wikidata puede solicitar revisar un elemento aleatorio de Freebase. Así, el usuario podrá verificar si las referencias para las que la herramienta solicita una revisión son correctas o no. Las referencias que la herramienta muestra han sido generadas automáticamente por el sistema Google Knowledge Vault. La migración de datos de Freebase a Wikidata es progresiva y la herramienta primary sources está pensada para poder utilizarla con otros repositorios de datos y no sólo con Freebase. Las diapositivas de Thomas también están disponibles online.

Los asistentes prestando atención a la charla ofrecida por Thomas Steiner.

Antes de finalizar el DSS Wikidata Editathon, recogimos feedback sobre el evento y sobre Wikidata. Los participantes mostraron signos de estar muy satisfechos con el editathon y la experiencia al editar Wikidata. Los participantes también nos dieron sugerencias de mejora para el proceso de edición. Sus comentarios son sin duda de agradecer, porque en definitiva la edición de Wikidata es colaborativa, y entre todos podemos aprender a hacer las cosas mejor.
Sin duda, unos de los participantes se merece una mención especial: Xabier Cañas (de Donostia Kultura y coordinador del festival Olatu Talka en el marco de DSS2016). Fue el editor con mayor número de ediciones durante el DSS Wikidata Editathon (159) y además durante el mes posterior ha realizado más de 800 ediciones. De modo que Eskerrik asko, Xabier! (¡gracias, Xabier!).
Para obtener más información sobre Wikidata, recomendamos consultar la wiki de Wikidata y su apartado de ayuda. Para conocer las últimas novedades, recomendamos seguir la lista de correo y consultar las actualizaciones que Lydia Pintscher publica semanalmente.
Los organizadores del DSS Wikidata Editathon agradecemos enormemente la ayuda de
 • la Facultad de Informática de San Sebastián (Universidad del País Vasco), en especial de Kepa Sarasola (decano de la facultad).
 • nuestras instituciones que han respaldado el evento (Institute for Web Science and Technologies, Universität Koblenz-Landau; BDI, Universidad del País Vasco UPV/EHU, SID, Universidad de Zaragoza)
 • Wikimedia Deutschland y Wikimedia España por sus consejos, su disposición a responder consultas, su merchandising, y su ayuda a la difusión del evento. En especial gracias a Lydia Pintscher, María Sefidari, David Abián, Santiago Navarro y la comunidad de Wikidata por sus sugerencias.
Gracias a los ponentes de las charlas invitadas Josu Aramberri y Thomas Steiner. Y un MILLÓN DE GRACIAS a los participantes del evento, por demostrar que la labor voluntaria por el conocimiento libre es estupenda.

Los organizadores del evento contentos por el éxito del primer Wikidata Editathon en España. De izquierda a derecha: Raquel Trillo, Jesús Bermúdez y Cristina Sarasua.

Esperamos que en el futuro celebremos más actividades y que nuevos editores sigan mejorando la representación de Donostia / San Sebastián en Wikidata.

La Isla Santa Clara (San Sebastián). Fotografía de Joxemai bajo licencia  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
¡Hasta Pronto!
Cristina Sarasua (En representación de los organizadores del DSS Wikidata Editathon).

by Santiago Navarro Sanz (noreply@blogger.com) at September 14, 2015 08:18 PM

Wikimedia Germany

Geförderte Projekte aus den Communitys im August 2015

Geförderte Projekte aus den Communitys im August 2015

Die folgende Liste zeigt eine chronologische Übersicht ausgewählter umgesetzter Aktivitäten, sowie regelmäßige Veranstaltungen, die von den Communitys organisiert wurden und mit Unterstützung durch das Team Ideenförderung im August stattgefunden haben. Wer eigene Ideen und Projekte für die Erstellung, Sammlung und Verbreitung Freier Inhalte mit Unterstützung von Wikimedia Deutschland umsetzen möchte, findet weitere Informationen unter Wikipedia:Förderung.

Festivalsommer

Beim Festivalsommer standen im letzten Sommermonat nochmal 17 Veranstaltungen auf dem Festivalplan. Damit müsste die Hochsaison nun erfolgreich beendet worden sein, aber auch nach dem Sommer werden freiwillige Wikipedianerinnen und Wikipedianer Musikveranstaltungen im ganzen Land besuchen, um gezielt freie Bilder von Künstlern und Bands im Musikbereich zu schaffen. Hier findet sich der Festivalplan für das ganze Jahr.

Lokales

Ein Überblick über Aktivitäten lokaler Gruppen von Wikipedianern ist über Wikipedia:Lokales zu finden. Einige Communitys hinter den lokalen Räumen führen außerdem Blogs, über die eine Auswahl dort stattgefundener Veranstaltungen und Aktionen nachgelesen werden kann:

1.8.: Wikipedianische KulTour im Couven-Museum

Eine Gruppe von Wikipedianerinnen und Wikipedianern begab sich im Rahmen der KulTour-Veranstaltungsreihe in das Couven-Museum der Stadt Aachen, das sich in der Wikipedia mit einem als exzellent ausgezeichneten Artikel schmücken kann. Die Wikipedianischen KulTouren sind ein lokal-regionales Format und orientieren sich an Elementen der erfolgreichen und beliebten Vorbilder der Wikipedia-Stammtische, der Landpartien und der GLAM on Tour-Veranstaltungen.

4.8.: Work With Sound stellt sich vor

Video von Work with Sound, CC-by 3.0

Konrad Gutkowski vom LWL-Industriemuseum in Dortmund stellte einer kleinen Lokal-Runde das EU-Projekt „WWS – Work With Sounds“ vor, bei dem sechs europäische Industrie- und Technikmuseen typische Geräusche aus Technik und Arbeitswelt aufnehmen und bereitstellen. Es sind nicht nur die klassischen Motorengeräusche und die Straßenbahntüren, die die Technik- und Verkehrsfreaks erfreuen, sondern man findet auch Schmankerl wie die Geräusche einer belgischen Frittenbude, einer Polaroid-Kamera oder eines Nebelhorns. Viele der Geräusche sind von Geräten und Situationen, die es heute schon nicht mehr in der Lebenswirklichkeit gibt – es geht also um die Dokumentation des akustisches Kulturerbes. Die Sounds werden nicht nur produziert, kontextualisiert und unter einer freien Lizenz bereitgestellt, sondern auch bereits in Zusammenarbeit mit Wikimedia Schweden auf Commons hochgeladen: Commons:Work With Sounds/de. (Text ursprünglich von: elya, CC-by-sa 3.0, weiterlesen)

7.8.: WikiCon Vortreffen, Partner-Stadt Dresden

Zur Vorbereitung der WikiCon traf sich das Orgateam am 7. August in Dresden.

14.-15.8.: Boulder-Worldcup

Viele freie Bilder des Boulder Worldcup 2015 stehen kostenfrei zur Weiternutzung auf Commons bereit, dank des Benutzers und Commons-Admins H-stt, der die Weltmeisterschaft in München besucht hatte.

16.08.: 4. Treffen der AG Partizipation

Die AG Partizipation von Wikimedia Deutschland kam im August zum vierten Mal zusammen, um zunächst die Entwicklungen seit dem letzten Treffen, die Antragswerkstatt und die Evaluation der Jahresplanung zu besprechen. Birgit Müller stellte außerdem das Konzept Technische Wünsche vor. Von dem Treffen wurde ein Protokoll veröffentlicht (Anmeldung erforderlich).

19.8.: Vortreffen Schriftgut Messe

Vom 6. bis 8. November ist ein Stand auf der Messe Schriftgut in Dresden geplant. Wikipedianer sind teilweise schon mehrere Jahre als Gäste auf der Messe präsent. Im Rahmen der drei Tage findet auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen, Inszenierungen dem Vorführen von technischen Abläufen statt. Desweiteren gibt es Verleger und Hersteller, Autoren und Interessierte die sich präsentieren.

Es eröffnen sich auch für Wikipedianer interessante Möglichkeiten die eigene Arbeit im Dialog zu beleuchten und darzustellen. Das Thema der Messe ist […] gemeinsamer Auftritt von Buch- und Literaturschaffenden aus Dresden und dem Umland […], wir finden uns im Bereich der Bilder- und Textnachnutzung und bei MediaWiki als Werkzeug für die Erstellung von Büchern wieder. (Text: Conny, CC-by-sa 3.0, zur Projektseite)

21.-23.8.: transLAUSITZ

Mit Stativ und lichtempfindlichen Kameras sollte das Licht-Klang-Festival transNATURALE, ein seit 2005 jährlich stattfindendes Licht-Klang-Festival abgelichtet werden, das insbesondere die Industriekulisse des Kraftwerkes Boxberg und den angrenzenden Bärwalder See in Szene setzt. Außerdem wurden mehrere Denkmäler in der Region besucht und für die Wikipedia fotografiert. Auf Commons werden die Bilder in der entsprechenden Kategorie gesammelt. DerHexer schrieb einen ausführlichen Bericht zur Veranstaltung für den Wikipedia-Kurier.

22.8.: Stammtisch Bergisches Land

Der Stammtisch des Wikipedia-Portals Bergisches Land traf sich im August im Niederbergischen Land in Velbert für einen Besuch in der Schlossstadt und am hiesigen Schloss- und Beschlägemuseum (Forum Niederberg). Angeboten war eine Dauerausstellung, sowie die aktuelle Sonderausstellung zum Thema „Meisterdiebe“. (zur Projektseite)

22.8.: 35. Stammtisch Sauerland

Wikipedianer berichteten vom 35. Stammtisch im Sauerland:

Der fünfunddreißigste Stammtisch führte uns am 22. August 2015 nach Medebach. Wir trafen uns bei sonnigem Wetter vor dem Städtisches Museum Medebach. Nach der Führung durch das Museum konnten wir uns bei mitgebrachtem Kaffee nebst Trinkutensilien und Kuchen am Modell der Medebacher Kleinbahn erfreuen.

Der nächste Programmpunkt war das Infozentrum Medebacher Bucht in dem uns Falkmart die Fauna und Flora der Gegend näher brachte.

In der Evangelische Kirche Medebach wurden wir von Pfarrer Steinmann und Herrn Hiller begrüßt, die uns die Kirche gezeigt haben und alle unsere Fragen beantworten konnten. Pfarrer Steinmann verwies darauf, dass nach seiner Auffassung der Artikel Fehler enthalte und übergab uns ein Buch über die Geschichte der Kirche. Wir konnten alle schon vor Ort feststellen, dass die ursprünglich im Artikel beschriebenen Ausstattungen nicht vorhanden sind. SteveK hat es übernommen, den Artikel anhand der Quelle zu überarbeiten. (Text: Pelz, CC-by-sa 3.0, weiterlesen und zur Projektseite)

27.8.: Stammtisch Bremen

Nach zweimonatiger Sommerpause, traf sich der Wikipedia-Stammtisch Bremen zum 98. Mal.

27.-30.8.: Kräutergarten und Klosterküche

Klostergarten St. Marienstern, Foto: Dr. Bernd Gross, CC-by-sa 4.0

Vom 27. bis 30. August fand eine Wikipedia-Exkursion zu zwei Klöstern in Sachsen statt: Klosterruine Heilig Kreuz in Meißen (Vorprogramm) und Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau (Hauptprogramm). Das Projekt verfolgte besonders vielfältige Ziele: Neben der Listen- und Artikelerstellung und Bebilderung der Wikipedia, stand die gezielte Einbindung neuer Aktiver im Vordergrund.

29.8.: Radtour Stammtisch Hamburg

Am frühen Nachmittag begaben sich sieben Teilnehmer und Teilnehmerinnen, natürlich bei allerbestem Wetter, auf eine 30-km-Radtour rund um Wedel. Es ging zunächst längs der Wedeler Au und des historischen Ossenpadds durch das Baumschulland in die Holmer Sandberge und weiter durch die Elbmarsch, wobei die dortige U-Bahn-Baustelle die Gruppe so ansprach, dass sie sie gleich zweimal umrundete. Der entsprechende Wikipediaartikel bedarf übrigens noch der Ergänzung dieses Streckenausbaues mitsamt Elbunterquerung zwischen Hetlingen und dem niedersächsischen Grünendeich! (Text Wahrerwattwurm: CC-by-sa 3.0, weiterlesen)

Regelmäßige Veranstaltungen

Folgende regelmäßige Community-Termine fanden auch im August wieder mit Unterstützung von Wikimedia Deutschland statt:

by Nicolas Rueck at September 14, 2015 01:31 PM

How open is it? Der 10. Wikimedia-Salon „J=Journals“ drehte sich um die Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens

Am 03. September fand die 10. Ausgabe der Salon-Reihe Das ABC des Freien Wissens statt, diesmal zum Thema Open Access. Lambert Heller, Leiter des Open Science Lab der Technischen Informationsbibliothek Hannover, Christina Riesenweber, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt OJS-de.net, Freie Universität Berlin und Frédéric Dubois, Chefredakteur Internet Policy Review, Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, diskutierten, welche Publikationsmodelle für Forschende und Verlage interessant sind und welches Modell den Titel „open“ wirklich verdient. Christian Rickerts betonte bei seiner Begrüßung die Bedeutung von Open Access im Hinblick auf die Sensibilisierung von Wissenschaftsinstitutionen für die digitale Öffnung im Sinne des Freien Wissens. Eine Aufgabe, der sich Wikimedia Deutschland verschrieben hat.

Zwei Herzen wohnen in der Brust der Publizierenden

Zu Beginn des Abends führte Marc Wenskat eine besondere Form des Publizierens vor: Der Gewinner des Science Slam 2015 brachte dem Publikum seine Sicht auf die Welt durch die Brille eines Teilchenphysikers nah. Ob in seiner Brust dabei auch zwei Herzen schlugen, wie Lambert Heller es bei seinem Impulsreferat bezogen auf die Forschenden von heute meinte?

„Wie viele hier im Raum haben ein Profil bei ResearchGate?“ Viele Hände gehen hoch; das Publikum ist im Thema. Warum nutzen Forschende diese Plattform und laden mitunter ihre Publikationen hoch, auch wenn sie Autorenverträgen oder Publikationsrechte an Verlage übertragen haben? Ist die Benutzerfreundlichkeit und die schiere Übersteigung einer kritischen User-Masse tatsächlich so attraktiv, dass urheberrechtliche Bedenken über Bord geworfen werden? Wenn dem so ist, müssten dann Angebote sozialer Netzwerke adaptiert und bei der Entwicklung offener Repositorien mitgedacht werden?

Was wollt ihr: Sicherheit oder Sichtbarkeit?

Die Forschenden, soviel wird klar, sitzen mit ihrer Expertise und deren Verbreitungswegen in der vernetzten Gesellschaft zwischen den Stühlen. Einerseits folgen sie dem inzwischen obligatorischen Anspruch, online zu sein, andererseits möchten sie ihre Forschung „in Sicherheit“ bringen. Einerseits gilt es, durch Veröffentlichungen in Medien mit hohem Impact Factor Prestige zu sammeln, andererseits, auffindbar zu sein und seine Ergebnisse der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Daraus erklärten sich, so Heller, die gemischten Gefühle gegenüber Open Access, deren Verbreitung und Umsetzung zudem durch eine hochsegmentierten Landschaft der Diziplinen erschwert wird. „Wissen die Forschenden überhaupt immer selbst, was sie wirklich wollen?“, fragte die Moderatorin des Abends, Verlagsleiterin Isabella Meinecke, Hamburg University Press, folgerichtig.

Eins ist sicher: Open Access geht nicht mehr weg

Forschende, Verlagsleute, Beobachter. Das Salon-Publikum. By Jan Apel (WMDE) [CC BY-SA 4.0]

Woran fehlt es, um großflächig freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur zu schaffen? Dauerbrenner-Themen im Bereich Open Access wurden argumentativ abgeklopft: Die Macht von Verlagen bei der Entwicklung oft profitorientierter Geschäftsmodelle. Der Journal Impact Factor (JIF), dessen inhaltlicher Aussagegehalt umstritten ist. Vermehrt unterzeichnen Institutionen die San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), die sich gegen die klassische JIF-Bewertung wendet. Die spezifischen Eigenschaften der Disziplinen, die sich schwerer oder leichter mit der Umsetzung von Open Access tun. Siehe dazu auch die Studie How Digital Are the Digital Humanities? An Analysis of Two Scholarly Blogging Platforms. Aus der Diskussion wurde deutlich, dass die Gewichtung und Priorisierung dieser Fragen sich angesichts der vielen Akteure und ihrer Interessen im Bereich der Wissenschaftspublikation schwierig gestaltet.

Qualität vs. Schnelligkeit?

Auf politischer Ebene wird das Thema inzwischen positiv diskutiert und gefördert. Dies lässt sich beispielsweise daran ablesen, dass für sämtliche wissenschaftliche Publikationen, die aus Projekten im Rahmen des EU-Förderprogramms Horizon 2020 entstehen, eine Open-Access-Veröffentlichung verpflichtend ist. Christina Riesenweber, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei OJS-de.net, der bekanntesten Open-Source-Software zur Verwaltung und Veröffentlichung von wissenschaftlichen Zeitschriften, riet jungen Journals dazu, Strategien für einen Zugewinn an Renomee zu entwickeln, etwa prominente Boardmitglieder und namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Fürsprecher zu akquierieren.

Lambert Heller und Christina Riesenweber. By Jan Apel (WMDE) [CC BY-SA 4.0]

Frédéric Dubois ist Chefredakteur des hybriden Online-Journals Internet Policy Review, das eine Mischung aus wissenschaftlichen und journalistischen Inhalten zu Netzpolitik anbietet. Er sieht die Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens einerseits in der Kooperation mit Institutionen. Andererseits sei die Schnelligkeit der Veröffentlichungs- und Reviewprozesse entscheidend für den Erfolg eines Journals. Im Publikum spiegelte sich die zwiegespaltene und vielschichtige Diskussionslage auch im Hinblick auf Qualitätsstandards, die abzusinken drohten.

Zuletzt bekräftige ein Erlebnisbericht bei Netzpolitik.org über die Zusammenarbeit mit einem rennomierten Player die Befürchtung, dass wissenschaftliche Zeitschriftenverlage ihren Service runterfahren und die Arbeit rund um eine Veröffentlichung zunehmend den Forschenden überhelfen. Diese Tendenz sollte wieder eingegrenzt werden, meinte Christina Riesenweber, damit sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf ihre  Kernaufgabe, die wissenschaftliche Arbeit, konzentrieren könnten.

Druck von oben, Eigeninitiative aus der Mitte

In der Publikumsdiskussion kamen die vielfältigen Frage auf, die in der Zukunft nach Antworten verlangen: Sollten Bibliotheken stärker die Rolle als Informations- und Ressourcengeberinnen kultivieren? Sollten Verlage zunehmend als Herausgeberinnen wissenschaftlicher Zeitschriften fungieren? Sollten Institutionen auf existierenden Open-Access-Portalen wie arXiv aufbauen oder eigene Formate entwickeln? Wichtig ist, auch das wurde deutlich, dass Eigenverpflichtungen und Open-Access-Programme der Universitäten und Forschungseinrichtungen nicht nur verkündet, sondern auch in die Einrichtung hinein kommuniziert und gelebt werden müsssen. Fazit: Ohne politischen Druck lässt sich Open Access nicht durchsetzen. Ohne das Engagement für Open Access durch junge Forschende auch nicht. Die Öffnung des Wissenschaftsprozesses sollte daher weiterhin als Bottom-up Prozess gestaltet werden; Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen diesen Prozess aktiv vorantreiben und insbesondere selbst praktizieren, damit Open Science erfolgreich ist.

Die Veranstaltung in voller Länge kann hier angeschaut werden:

Fotos der Veranstaltung auf Wikimedia Commons

Interviews der Salon-Gäste auf dem WMDE-Youtube-Channel

Diese Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft statt.

 

Das nächste ABC des Freien Wissens findet am Donnerstag, den 08. Oktober in Kooperation mit der Berliner Gazette statt. Thema diesmal: „K=Kollaboration. Ohne Zusammenarbeit keine Commons?“ Gäste: Dr. Mark Terkessidis, Migrationsforscher und Autor, Prof. Dr. Friederike Habermann, Autorin und freie Wissenschaftlerin, Christoph Kappes, Netztheoretiker und Berater.

 

by Lilli Iliev at September 14, 2015 11:56 AM